Alle Tweets
prev
Vorige:4.35 Wat gebeurt er bij klonen?
next
Volgende:4.37 Wanneer is iemand dood?

4.36 Wat denk je van stamcellen en genetisch gemodificeerde gewassen?

Kunstmatige bevruchting, embryo's en klonen

Stamcellen zijn bijzondere lichaamscellen die een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van het menselijk lichaam. Bepaalde stamcellen kunnen in een laboratorium uitgroeien tot weefsel dat mensen met zekere ziekten kan helpen. Of dat toelaatbaar is hangt af van de oorsprong van de stamcellen.

Zijn deze bijvoorbeeld verkregen uit de navelstreng dan is dat prima: daar doe je geen mens kwaad mee. Maar een embryo, een heel kleine mens, mag je daar nooit voor gebruiken. Er is daarentegen in principe geen bezwaar tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren, zolang dit maar met respect gebeurt en ten dienste staat van mensen. 

> Lees meer in het boek

Stamcellen kunnen mensen helpen genezen, maar nooit ten koste van ander menselijk leven. Respectvol gebruikt zijn genetische gewassen oké.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het algemeen welzijn?

Onder algemeen welzijn verstaat men het geheel van die sociale omstandigheden, die het groepen zowel als individuen mogelijk maken hun eigen volmaaktheid te bereiken. [CCKK 407]

Wat omvat het algemeen welzijn?

Het algemeen welzijn omvat de eerbiediging en bevordering van de fundamentele rechten van de persoon; de ontwikkeling van de geestelijke en tijdelijke goederen van de personen en van de samenleving; de vrede en veiligheid voor allen. [CCKK 408]

Waar wordt het algemeen welzijn het meest volledig verwerkelijkt?

De meest volledige verwerkelijking van het algemeen welzijn bevindt zich in die politieke gemeenschappen, die het welzijn van de burgers en van de groepen van het maatschappelijk middenveld beschermen en bevorderen, zonder het universeel welzijn van de mensenfamilie te vergeten. [CCKK 409]

Wat is de opgave van de bisschop in de particuliere Kerk die hem is toevertrouwd?

De bisschop aan wie een particuliere Kerk wordt toevertrouwd, is het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid van die Kerk, waarvoor hij als plaatsvervanger van Christus de herderlijke taak vervult, geholpen door zijn priesters en diakens. [CCKK 327]

Mag er onderzoek worden uitgevoerd op levende mensen?

Wetenschappelijke, psychologische of medische experimenten op levende mensen zijn alleen toegestaan als de te verwachten resultaten van belang zijn voor het menselijke welzijn en wanneer deze op geen enkele andere wijze kunnen worden verkregen. Dit alles mag echter uitsluitend met instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

Bovendien mogen de experimenten niet buitensporig riskant zijn. Het is een misdaad om mensen tegen hun wil tot een object van onderzoek te maken. Het lot van de Poolse verzetsstrijdster Dr. Wanda Poltawska, één van de nauwste vrienden van paus Johannes Paulus II, herinnert ons aan datgene wat er op het spel staat, toen evenzeer als nu. Gedurende de nazitijd werd Wanda Poltawska het slachtoffer van de misdadige experimenten op mensen in het concentratiekamp Ravensbrück. Later spande deze psychiater zich in voor een vernieuwing van de medische ethiek en was ze één van de stichters van de Pauselijke Academie voor het Leven. [Youcat 390]