Wszystkie tweety
prev
Poprzedni:2.14 Czy mogę być dobrym chrześcijaninem bez Kościoła?
next
Następny:2.16 Czy Jezus był przeciwny kobietom?
laatste avondmaal

2.15 Kim byli apostołowie? Kim są ich następcy?

Jezus, apostołowie i papież

Za swojego życia na ziemi Jezus powołał dwunastu uczniów, czyli apostołów, których posłał, aby pomagali ludziom i przekazywali im Jego dobrą nowinę – Ewangelię. „Apostoł” oznacza „tego, który jest posłany”.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie dalej wykonywali swoje zadanie. Powierzoną im przez Jezusa posługę duszpasterską przekazali swoim następcom, których nazywamy biskupami. Dzisiejsi biskupi, tak jak ich liczni poprzednicy, są następcami apostołów.

> Czytaj więcej w książce

Jezus wybrał 12 Apostołów, aby przewodzili Kościołowi, sprawowali sakramenty i głosili Ewangelię; ich następcami są biskupi.
Z mądrości Kościoła

Jaką władzę w Królestwie przekaże Jezus swoim Apostołom?

Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych świadków swego zmartwychwstania, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby nauczali, odpuszczali grzechy, budowali Kościół i rządzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje „klucze Królestwa” (Mt 16, 19) i zajmuje pierwsze miejsce, z misją strzeżenia wiary i utwierdzania w niej braci. [KKKK 109]

Na czym polega misja Apostołów?

Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swego posłania przywołał do siebie spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami, czyniąc ich wybranymi świadkami swego Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła. Polecił im kontynuować Jego własną misję: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21) i obiecał, że pozostanie z nimi do skończenia świata. [KKKK 175]

Po co Jezus powołał apostołów?

Wokół Jezusa zgromadził się szeroki krąg uczniów, mężczyzn i kobiet. Z tego kręgu wybrał dwunastu mężczyzn, których nazwał apostołami (Łk 6, 12-16). Apostołowie zostali przez Niego szczególnie pouczeni i powierzył im rozmaite zadania: „wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali” (Łk 9, 1-2). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zgromadził wokół siebie tylko tych dwunastu apostołów i wówczas nakazał im: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22, 19b). Apostołowie stali się świadkami Zmartwychwstałego i przekazicielami prawdy o Nim. Byli posłuszni nakazowi Jezusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wybierali kontynuatorów swojego zadania: biskupów. Następcy apostołów pełnią także obecnie powierzony przez Jezusa urząd: kierują, nauczają i sprawują chrześcijański kult. Łączność z apostołami stała się fundamentem jedności Kościoła (sukcesja apostolska). Pośród Dwunastu uprzywilejowaną pozycję posiadał Piotr, którego Jezus obdarzył wyjątkową godnością: „Ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół” (Mt 16, 18). Z tej szczególnej pozycji Piotra w gronie apostołów wynika autorytet urzędu papieża. [Youcat 92]

Dlaczego Kościół nazywa się apostolski?

Kościół nazywa się apostolski, ponieważ został założony przez apostołów, ich Tradycji się trzyma i przez ich następców jest kierowany. Jezus powołał  apostołów jako grono swoich najściślejszych współpracowników. Byli naocznymi świadkami Jego samego i Jego znaków. Po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. Zesłał na nich Ducha Świętego i skierował ich jako swoich pełnoprawnych posłańców z misją na cały świat. W młodym Kościele byli gwarantami jedności. To posłannictwo i pełnomocnictwo przekazali przez gest włożenia rąk swoim następcom, biskupom. Tak dzieje się do dziś. Ten proces nazywa się sukcesją apostolską. [Youcat 137]

Co to jest sukcesja apostolska?

Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament święceń, misji i władzy Apostołów ich następcom, biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania się Królestwa Chrystusa po całej ziemi, wprowadza różne formy apostolstwa. [KKKK 176]

Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii?

Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. Udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierzył im i ich następcom władzę, aby sprawowali dzieło zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty, przez które teraz udziela swojej łaski wiernym wszystkich czasów i na całym świecie. [KKKK 222]