All Questions
prev
Poprzedni:2.14 Czy mogę być dobrym chrześcijaninem bez Kościoła?
next
Następny:2.16 Czy Jezus był przeciwny kobietom?

2.15 Kim byli apostołowie? Kim są ich następcy?

Jezus, apostołowie i papież

Za swojego życia na ziemi Jezus powołał dwunastu uczniów, czyli apostołów, których posłał, aby pomagali ludziom i przekazywali im Jego dobrą nowinę – Ewangelię. „Apostoł” oznacza „tego, który jest posłany”.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie dalej wykonywali swoje zadanie. Powierzoną im przez Jezusa posługę duszpasterską przekazali swoim następcom, których nazywamy biskupami. Dzisiejsi biskupi, tak jak ich liczni poprzednicy, są następcami apostołów.

 

Jezus wybrał 12 Apostołów, aby przewodzili Kościołowi, sprawowali sakramenty i głosili Ewangelię; ich następcami są biskupi.
Z mądrości Kościoła

Jaką władzę w Królestwie przekaże Jezus swoim Apostołom?

Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych świadków swego zmartwychwstania, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby nauczali, odpuszczali grzechy, budowali Kościół i rządzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje „klucze Królestwa” (Mt 16, 19) i zajmuje pierwsze miejsce, z misją strzeżenia wiary i utwierdzania w niej braci. [KKKK 109]

Na czym polega misja Apostołów?

Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swego posłania przywołał do siebie spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami, czyniąc ich wybranymi świadkami swego Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła. Polecił im kontynuować Jego własną misję: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21) i obiecał, że pozostanie z nimi do skończenia świata. [KKKK 175]

Po co Jezus powołał apostołów?

Wokół Jezusa zgromadził się szeroki krąg uczniów, mężczyzn i kobiet. Z tego kręgu wybrał dwunastu mężczyzn, których nazwał apostołami (Łk 6, 12-16). Apostołowie zostali przez Niego szczególnie pouczeni i powierzył im rozmaite zadania: „wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali” (Łk 9, 1-2). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zgromadził wokół siebie tylko tych dwunastu apostołów i wówczas nakazał im: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22, 19b). Apostołowie stali się świadkami Zmartwychwstałego i przekazicielami prawdy o Nim. Byli posłuszni nakazowi Jezusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wybierali kontynuatorów swojego zadania: biskupów. Następcy apostołów pełnią także obecnie powierzony przez Jezusa urząd: kierują, nauczają i sprawują chrześcijański kult. Łączność z apostołami stała się fundamentem jedności Kościoła (sukcesja apostolska). Pośród Dwunastu uprzywilejowaną pozycję posiadał Piotr, którego Jezus obdarzył wyjątkową godnością: „Ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół” (Mt 16, 18). Z tej szczególnej pozycji Piotra w gronie apostołów wynika autorytet urzędu papieża. [Youcat 92]

Dlaczego Kościół nazywa się apostolski?

Kościół nazywa się apostolski, ponieważ został założony przez apostołów, ich Tradycji się trzyma i przez ich następców jest kierowany. Jezus powołał  apostołów jako grono swoich najściślejszych współpracowników. Byli naocznymi świadkami Jego samego i Jego znaków. Po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. Zesłał na nich Ducha Świętego i skierował ich jako swoich pełnoprawnych posłańców z misją na cały świat. W młodym Kościele byli gwarantami jedności. To posłannictwo i pełnomocnictwo przekazali przez gest włożenia rąk swoim następcom, biskupom. Tak dzieje się do dziś. Ten proces nazywa się sukcesją apostolską. [Youcat 137]

Co to jest sukcesja apostolska?

Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament święceń, misji i władzy Apostołów ich następcom, biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania się Królestwa Chrystusa po całej ziemi, wprowadza różne formy apostolstwa. [KKKK 176]

Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii?

Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. Udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierzył im i ich następcom władzę, aby sprawowali dzieło zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty, przez które teraz udziela swojej łaski wiernym wszystkich czasów i na całym świecie. [KKKK 222]