All Questions
prev
Poprzedni:2.13 Skąd mam mieć pewność, że Kościół mówi prawdę?
next
Następny:2.15 Kim byli apostołowie? Kim są ich następcy?

2.14 Czy mogę być dobrym chrześcijaninem bez Kościoła?

Początki Kościoła

Jezus wiedział, że bycie chrześcijaninem nie będzie łatwe. Dlatego założył Kościół, w którym wszyscy naśladowcy wspólnie tworzą wspólnotę. Dzięki tej wspólnocie, a w szczególności dzięki sakramentom, wierzący mogą zmierzać ku Bogu i żyć tak, jak Bóg nas tego uczy

Jezus kocha nas tak  bardzo, że był gotów oddać swe życie za Kościół. Kto odrzuca Kościół, odrzuca samego Jezusa. Ludzie, którzy nie znają Jezusa nie ze swojej winy, nie będą automatycznie potępieni. O wiele prościej jest jednak dotrzeć do Boga dzięki Kościołowi i cieszyć się szczęściem wiecznym w niebie. A tego przecież Bóg chce dla każdego z nas!

 

Jezus ustanowił Kościół jako pewną drogę do Boga, ze wszystkim, czego w tej drodze potrzeba. Bez Kościoła nie ma gwarancji dojścia do celu.
Z mądrości Kościoła

W jakim sensie Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty ożywia go miłością. W nim została złożona cała pełnia zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego członka Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności. Kościół zalicza do swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników. Świętość Kościoła jest źródłem uświęcenia swoich synów, którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia. [KKKK 165]

Co oznacza, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia?

Oznacza, że jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. [KKKK 152]

Co oznacza stwierdzenie: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”?

Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem. Nie mogą zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że Kościół został założony przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz sumienia starają się pod wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. [KKKK 171]

Kto należy do Kościoła katolickiego?

Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego w różny sposób należą lub są do niej przyporządkowani wszyscy ludzie. Do Kościoła katolickiego wcieleni są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, złączeni są więzami wyznania wiary, sakramentów, kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii. Ludzie ochrzczeni, którzy nie urzeczywistniają w pełni takiej katolickiej jedności, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej, wspólnocie z Kościołem katolickim. [KKKK 168]

Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do narodu żydowskiego?

Kościół katolicki odkrywa swoją więź z narodem żydowskim w fakcie, że Bóg wybrał ten naród przed wszystkimi innymi do przyjęcia Jego Słowa. To do narodu żydowskiego „należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała” (Rz 9, 4-5). W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu. [KKKK 169]

Jaka jest więź Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi?

Jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. Kościół katolicki uznaje, że to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w innych religiach pochodzi od Boga, jest promieniowaniem Jego prawdy i może przygotować do przyjęcia Ewangelii oraz skłonić do poszukiwania jedności rodzaju ludzkiego w Kościele Chrystusa. [KKKK 170]

Jak Kościół patrzy na pozostałe religie?

Kościół uznaje wszystko to, co w innych religiach jest dobre i prawdziwe. Szanuje i popiera wolność religijną jako prawo człowieka. Wie jednak, że to Jezus Chrystus jest jedynym Zbawcą wszystkich ludzi. On jedynie jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Każdy, kto szuka Boga, jest bliski nam chrześcijanom. Szczególny stopień „pokrewieństwa” istnieje w przypadku muzułmanów. Podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo również islam należy do religii monoteistycznych (monoteizm). Także muzułmanie czczą Boga Stwórcę i Abrahama jako ojca ich wiary. Koran uważa Jezusa za wielkiego proroka. Maryja, Jego Matka, jest matką proroka. Kościół naucza, że wszyscy ludzie, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Jego Kościoła, ale szczerze i otwarcie poszukują Boga i postępują za głosem sumienia, osiągną wieczne zbawienie. Kto jednak poznał, że Jezus Chrystus jest „drogą i prawdą, i życiem”, ale nie chce za Nim podążać, ten na innych drogach nie znajdzie zbawienia. Zawiera się to w zdaniu: „Extra ecclesiam nulla salus” (poza Kościołem nie ma zbawienia). [Youcat 136]

Co jest zadaniem Kościoła?

Zadanie Kościoła to we wszystkich ludach zasiewać i pozwolić wzrastać królestwu Bożemu, które zaczęło się już wraz z Jezusem. Gdzie przyszedł Jezus, tam niebo dotknęło ziemi: zaczęło się królestwo Boże, królestwo pokoju i sprawiedliwości. Kościół służy temu królestwu Bożemu. Nie jest celem samym w sobie. Musi prowadzić dalej dzieło zapoczątkowane przez Jezusa. Powinien postępować tak, jak postąpiłby Jezus. Sprawuje wciąż święte znaki Jezusa (sakramenty). Przekazuje dalej słowa Jezusa. Pomimo wszystkich swoich słabości jest kawałkiem nieba na ziemi. [Youcat 123]