All Questions
prev
Poprzedni:2.16 Czy Jezus był przeciwny kobietom?
next
Następny:2.18 Jak potoczyły się sprawy po zesłaniu Ducha Świętego?

2.17 Czy papież jest następcą św. Piotra?

Jezus, apostołowie i papież

Jezus powołał rybaka Szymona Piotra na przywódcę dwunastu apostołów, nadając mu nowe imię: Piotr. Pochodzi ono z greki (petra) i oznacza skałę. Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół na skale, którą będzie Piotr (Mt 16, 18-19)Mt 16, 18-19: Ja zaś mówię tobie, że Ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie..

Piotr i jego następcy otrzymali polecenie, by prowadzić wspólnotę Kościoła. Urząd Piotrowego przewodnictwa jest przekazywany kolejnym papieżom, zatem nasz obecny papież również jest następcą Apostoła Piotra.

 

Jezus powołał Piotra na lidera apostołów (Kościoła). Rola Piotra została przekazana jego następcy, papieżowi, przywódcy Kościoła.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele?

Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działają, w wykonywaniu swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa Głowy; diakoni służą Ludowi Bożemu poprzez diakonię (służbę) słowu, liturgii i miłości. [KKKK 179]

W jaki sposób urzeczywistnia się charakter kolegialny w posłudze kościelnej?

Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych i razem posłanych przez Chrystusa, jedność członków hierarchii kościelnej służy komunii wszystkich wiernych. Każdy biskup pełni swą posługę, jako członek Kolegium Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie z nim podziela troskę o Kościół powszechny. Kapłani zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezji) w łączności i pod kierunkiem swego biskupa. [KKKK 180]

Dlaczego posługa kościelna posiada także charakter osobowy?

Posługa kościelna posiada także charakter osobowy, ponieważ na mocy sakramentu święceń każdy ponosi osobistą odpowiedzialność przed Chrystusem, który go posyła. [KKKK 181]

Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną?

Zasada demokracji brzmi: wszelka władza pochodzi od ludu. W Kościele jednak wszelka władza pochodzi od Chrystusa. Dlatego Kościół ma strukturę hierarchiczną. Jednocześnie Chrystus nadał jej kolegialną strukturę. Wymiar hierarchiczny w Kościele wynika z tego, że sam Chrystus działa w Kościele poprzez osoby mające święcenia, które za łaską Bożą czynią lub dają to, czego same z siebie nie byłyby w stanie uczynić lub dać, tzn. kiedy w imieniu Chrystusa sprawują sakramenty i nauczają pełnią Jego władzy. Wymiar kolegialny polega na tym, że całość wiary powierzona została wspólnocie dwunastu apostołów, których następcy pod przewodnictwem urzędu Piotrowego kierują Kościołem. Właśnie z powodu tej zasady kolegialności nieodzowne są w Kościele sobory. Również w innych gremiach kościelnych, na synodach i w radach, mogą przynosić owoc wielorakie dary Ducha Świętego i powszechny wymiar Kościoła. [Youcat 140]

Jaka jest misja Papieża?

Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę. [KKKK 182]

Jakie zadanie ma papież?

Jako następca św. Piotra i głowa Kolegium Biskupów papież jest gwarantem jedności Kościoła. Posiada najwyższą władzę duszpasterską i najwyższy autorytet w sprawach dotyczących dyscypliny i nauczania wiary. Jezus obdarzył Piotra jedyną uprzywilejowaną pozycją wśród apostołów. Uczynił go najwyższym autorytetem pierwotnego Kościoła. Rzym, miejsce, gdzie znajdowała się wspólnota, której przewodził Piotr, a zarazem miejsce jego męczeństwa, stał się po jego śmierci centrum młodego Kościoła. Każda wspólnota pozostawała w jedności z Rzymem. To miernik słusznej, pełnej i niezmąconej błędem wiary apostolskiej. Aż po dzień dzisiejszy każdy biskup Rzymu, tak jak Piotr, jest najwyższym pasterzem Kościoła, którego Głową jest Chrystus. Tylko w takiej funkcji papież jest „zastępcą Chrystusa na ziemi”. Jako najwyższy autorytet w sprawach duszpasterskich i nauczania czuwa nad bezbłędnym przekazem wiary. W razie potrzeby może cofnąć pozwolenie nauczania lub w przypadku ciężkich wykroczeń w kwestiach wiary i obyczajów może pozbawić urzędu dostojników Kościoła. Jedność w sprawach wiary i obyczajów, której gwarantem jest urząd nauczycielski na czele z papieżem, stanowi swoisty „system odpornościowy” i siłę oddziaływania Kościoła katolickiego. [Youcat 141]