All Questions
prev
Predchádzajúce:2.14 Môžem byť dobrým kresťanom aj bez Cirkvi?
next
Ďalej:2.16 Bol Ježiš proti ženám?

2.15 Kto sú apoštoli? Majú nástupcov?

Ježiš, apoštoli a pápež

Za svojho pozemského živote si Ježiš vybral dvanásť učeníkov, alebo Apoštolov, ktorých vyslal do sveta pomáhať ľuďom a ohlasovať im jeho zvesť, evanjelium. Slovo apoštol v skutočnosti znamená „ten, ktorý je poslaný“.

Po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní apoštoli pokračovali vo svojej práci. Apoštoli odovzdávali službu, ktorú dostali od Ježiša, svojim nástupcom, ktorých voláme biskupi. Dnešní biskupi sú – prostredníctvom dlhého radu predchodcov – nástupcami apoštolov.

Ježiš si vybral 12 apoštolov, aby viedli Cirkev, vysluhovali sviatosti a hlásali evanjelium. Ich nástupcami sú biskupi.
Múdrosť Cirkvi

Akú moc udeľuje apoštolom Ježiš v kráľovstve?

Ježiš volí Dvanástich, budúcich svedkov zmŕtvychvstania, a dáva im účasť na svojom poslaní a na svojej moci, aby učili. rozhrešovali od hriechov, budovali a spravovali cirkev. Peter v tomto zbore dostáva „kľúče od kráľovstva“ (Mt 16,19), prvé miesto s poslaním strážiť vieru v jej neporušenosti a posilňovať svojich bratov. [KKKC 109]

V čom spočíva poslanie apoštolov?

Slovo apoštol značí poslaný. Ježiš, Otcov poslaný, povolal k sebe dvanástich spomedzi svojich učeníkov a ustanovil za svojich apoštolov. Urobil z nich vybraných svedkov svojho zmŕtvychvstania a základy svojej Cirkvi. Dal im príkaz pokračovať v jeho poslaní slovami: "Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21) a sľúbil, že zostane s nimi až do skončenia sveta. [KKKC 175]

Prečo Ježiš povolal apoštolov?

Ježiš zhromaždil okolo seba široký okruh učeníkov, mužov i žien. Z ich radov si vybral dvanástich mužov, ktorých nazval apoštolmi (Lk 6,12-16). Apoštolov osobitne vzdelával a poveroval ich rozličnými úlohami: „Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“(Lk 9,2). Iba týchto dvanástich apoštolov pozval Ježiš na Poslednú večeru a zveril im poslanie: „Toto robte na moju pamiatku“(Lk 22,19).

Apoštoli sa stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania a ručiteľmi jeho pravdivosti. Po Ježišove smrti pokračovali v plnení jeho poslania. Na zachovanie svojej služby si vyvolili nasledovníkov: biskupov. Nástupcovia apoštolov si dodnes uvedomujú toto splnomocnenie, ktoré im udelil Ježiš: vedú, vyučujú a konajú bohoslužbu. Súdržnosť apoštolov sa stala základom jednoty Cirkvi (apoštolské nástupníctvo). Medzi Dvanástimi vystupoval do popredia Peter, ktorému Ježiš zveril osobitnú autoritu: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“(Mt 16, 18). Z Petrovho mimoriadneho postavenia medzi apoštolmi vzišiel úrad pápeža. [Youcat 92]

Prečo sa Cirkev nazýva apoštolská?

Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože je založená na apoštoloch, zachováva ich tradíciu a je vedená ich nástupcami.

Ježiš povolal apoštolov ako svojich najbližších spolupracovníkov. Boli jeho očitými svedkami. Po svojom zmŕtvychvstaní sa im mnohokrát zjavil. Daroval im Ducha Svätého a rozposlal ich do celého sveta ako svojich splnomocnených vyslancov. V rodiacej sa Cirkvi boli zárukou jednoty. Svoje poslanie a splnomocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk svojim nástupcom, biskupom. Tak je to dodnes. Tento postup sa nazýva apoštolská postupnosť. [Youcat 137]

Čo je apoštolské nástupníctvo?

Apoštolské nástupníctvo je odovzdávanie poslania a moci apoštolov ich nástupcom biskupom prostredníctvom sviatosti posvätného stavu.  Vďaka tomuto odovzdávaniu Cirkev zostáva v spoločenstve viery a života so svojím počiatkom, kým v priebehu storočí zameriava celý svoj apoštolát na šírenie Kristovho kráľovstva po celej zemi. [KKKC 176]

Aké je Kristovo dielo v liturgii?

V liturgii Cirkvi Kristus naznačuje alebo skutočne najmä svoje veľkonočné tajomstvo. Tým, že dal apoštolom Ducha Svätého, udelil im a ich nástupcom moc uskutočňovať dielo spásy eucharistickou obetou a sviatosťami, v ktorých on sám pôsobí, aby udeľoval svoju milosť veriacim všetkých čias a na celom svete. [KKKC 222]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Nástupníctvo kňazov ma udržiava [v Katolíckej cirkvi], začína na stolci apoštola Petra, ktorý dostal od Pána po vzkriesení, aby mohol kŕmiť svoje ovce, a pokračuje až k dnešnému episkopátu. [sv. Augustín, Proti nazývaniu listu Manichea základným, kap. 4 (PL 42, 175)]