All Questions
prev
Předchozí:2.16 Byl Ježíš proti ženám?
next
Následující:2.18 Co se dělo po Letnicích?

2.17 Je papež nástupcem sv. Petra?

Ježíš, apoštolové a papež

Ježíš určil rybáře Šimona Petra za vůdce dvanácti apoštolů. Petr je vlastně jeho přezdívka: řecké slovo „petra“ znamená „skála“. Ježíš řekl, že svou církev postaví na „skále“, kterou byl Petr povolán se stát (Mt 16,18-19) Mt 16,18-19: A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. .

Petr a jeho nástupci byli pověřeni vedením společenství církve. Petrův úřad se vždy předává od jednoho papeže k dalšímu. To znamená, že současný papež je také nástupcem apoštola Petra.

Ježíš ustanovil Petra vůdcem apoštolů a celé církve. Petrův úkol přešel na jeho nástupce, na papeže.
Moudrost církve

Proč Kristus ustanovil církevní hierarchii?

Církevní hierarchie byla ustanovena Kristem s posláním a pravomocí vést jeho jménem Boží lid. Tvoří ji posvěcení služebníci: biskupové, kněží a jáhnové. Na základě svátosti svěcení jednají biskupové a kněží při výkonu své služby ve jménu a v osobě Krista-hlavy; jáhnové slouží Božímu lidu v diakonii (službě) slova, liturgie a lásky. [KKKC 179]

Jak se uskutečňuje kolegiální charakter církevní služby?

 Podle příkladu dvanácti apoštolů, které Kristus společně vyvolil a poslal, se jednota členů církevní hierarchie uskutečňuje ve službě společenství všech věřících. Každý biskup vykonává svou službu jako člen biskupského sboru, ve společenství s papežem, a tak se podílí na jeho péči o všeobecnou církev. Kněží vykonávají svou službu v rámci kněžstva místní církve, ve společenství s biskupem a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Proč má církevní služba také osobní charakter?

Církevní služba má také osobní charakter, protože v síle svátosti svěcení je každý služebník osobně odpovědný Kristu, který ho osobně povolal a udělil mu poslání. [KKKC 181]

Proč církev není demokratickou organizací?

Princip demokracie zní: Veškerá moc vychází z lidu. V církvi však všechna moc vychází z Krista. Proto má církev hierarchickou strukturu. Avšak Kristus jí zároveň propůjčil také kolegiální strukturu.

Hierarchický prvek v církvi se zakládá na tom, že v ní jedná sám Kristus skrze zasvěcené nositele úřadu. Ti proto mohou konat nebo udělovat to, co by nemohli konat nebo udělovat sami ze sebe, tedy na Ježíšově místě udělují svátosti a s jeho zplnomocněním vyučují. Kolegiální prvek v církvi spočívá v tom, že Kristus svěřil ucelenou víru společenství dvanácti apoštolů, jejichž následovníci řídí církev za předsednictví Petrova úřadu. Z hlediska kolegiálního rysu mají nezbytné místo v církvi koncily. Avšak i v jiných církevních grémiích, v synodách a radách, může rozmanitost obdarování a univerzalita světové církve přinášet své plody. [Youcat 140]

Jaké je poslání papeže?

Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty církve. Je zástupcem Krista, hlavou biskupského sboru a pastýřem celé církve, nad níž má z Božího ustanovení plnou, nejvyšší, bezprostřední a všeobecnou pravomoc. [KKKC 182]

Co je úkolem papeže?

Papež je jako nástupce svatého Petra a jako hlava biskupského kolegia zárukou jednoty církve. Má nejvyšší pastorační zmocnění a nejvyšší autoritu při rozhodování ve věroučných a disciplinárních otázkách.

Ježíš svěřil Petrovi jedinečné přednostní postavení mezi apoštoly. Petr se tak stal autoritou prvotní církve. Řím – místní církev, kterou Petr vedl, a také místo jeho mučednické smrti – se stal po jeho smrti duchovním centrem mladé církve. Římu podléhaly všechny církevní obce, protože byl měřítkem pravé, úplné a nefalšované apoštolské víry. Až dodnes je každý biskup Říma stejně jako Petr vrchním pastýřem církve, jejíž skutečnou hlavou je Kristus. Pouze v této funkci je papež „Kristovým zástupcem na zemi“. Jako nejvyšší autorita v oblasti pastorace a v učení bdí nad tím, aby byla hlásána pravá víra. Pokud se dopustí vysvěcení nositele církevního úřadu závažného pochybení v otázkách učení a mravů, musí papež v nezbytných případech odvolat jejich pověření k vyučování nebo je musí postavit mimo službu. Jednota v otázkách učení a mravů zaručená učitelským úřadem církve, v jejímž čele stojí papež, dodává katolické církvi do značné míry odolnost a přitažlivost. [Youcat 141]

Co k tomu říkají církevní otcové

Chceme-li posoudit řád posloupnosti biskupů, nejjistěji, nejpravdivěji a nejbezpečněji je můžeme vyjmenovat od Petra, jemuž jako představiteli celé církve Pán řekl: „Na této skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Mt 16,18). Neboť po Petrovi následoval Linus, po Linovi Anakletus, po Anakletovi Klement, po Klementovi Evaristus… [Sv. Augustin, Dopisy, 53 (ML 33, 196)]