Alle Tweets
prev
Vorige:2.16 Was Jezus tegen vrouwen?
next
Volgende:2.18 Hoe ging het verder na Pinksteren?

2.17 Is de paus een opvolger van Sint Petrus?

Jezus, de Apostelen en de paus

Jezus stelde de visser Simon Petrus aan als leider van de twaalf Apostelen. Petrus was zijn bijnaam: het Griekse woord petra betekent rots. Jezus zei dat Hij zijn Kerk zou bouwen op de rots die Petrus moest zijn (Mat 16,18-19)Mat 16,18-19: ‘Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’.

Petrus en zijn opvolgers kregen de opdracht om leiding te geven aan de gemeenschap van de Kerk. Het leidersambt van Petrus werd steeds doorgegeven aan de volgende paus. Onze huidige paus is daarmee ook een opvolger van de Apostel Petrus.

Jezus stelde Petrus aan als leider van de Apostelen (de Kerk). Petrus’ taak werd doorgegeven aan zijn opvolger, de paus, leider van de Kerk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waartoe heeft Christus de kerkelijke hiërarchie ingesteld?

Christus heeft de kerkelijke hiërarchie ingesteld, met de zending om in zijn naam het volk van God te weiden, en hiervoor heeft Hij haar gezag gegeven. De hiërarchie is samengesteld uit de gewijde bedienaren: de bisschoppen, de priesters en de diakens. Dank zij het Sacrament van de Wijding handelen de bisschoppen en de priesters bij de uitoefening van hun bediening in de naam en in de persoon van Christus, het Hoofd. De diakens dienen het volk van God in de diaconie (dienst) van het Woord, van de liturgie en van de naastenliefde. [CCKK 179]

Hoe wordt de collegiale dimensie van het kerkelijk ambt verwezenlijkt?

Naar het voorbeeld van de twaalf apostelen, door Christus uitgekozen en samen uitgezonden, staat de eenheid van de leden van de kerkelijke hiërarchie in dienst van de gemeenschap van alle gelovigen. Iedere bisschop oefent, als lid van het bisschoppencollege, zijn ambt uit in gemeenschap met de Paus, en wordt zijn deelgenoot in de zorg voor de universele Kerk. De priesters oefenen hun ambt uit binnen het priestercollege van de particuliere Kerk, in gemeenschap met de bisschop en onder zijn leiding. [CCKK 180]

Waarom heeft het kerkelijk ambt ook een persoonlijk karakter?

Het kerkelijk ambt heeft ook een persoonlijk karakter, in zoverre krachtens het Sacrament van de Wijding ieder verantwoordelijk is ten overstaan van Christus, die hem persoonlijk heeft geroepen en hem de zending heeft verleend. [CCKK 181]

Waarom is de Kerk geen democratische organisatie?

Het principe van de democratie luidt: alle macht gaat uit van het volk. In de Kerk gaat alle macht echter uit van Christus. Daarom heeft de Kerk een hiërarchische opbouw. Maar Jezus gaf haar tegelijk ook een collegiale structuur.

Het hiërarchische element in de Kerk bestaat eruit dat het Christus zelf is die in haar handelt, wanneer gewijde ambtsdragers door Gods genade iets doen en geven dat zij vanuit zichzelf niet zouden kunnen doen en geven, d.w.z. als zij in de plaats van Christus de Sacramenten bedienen en in zijn volmacht onderwijzen. Het collegiale element van de Kerk bestaat eruit dat Christus het geheel van het geloof heeft toevertrouwd aan een gemeenschap van twaalf Apostelen, wier opvolgers onder leiding van het ambt van Petrus de Kerk besturen. Gezien die collegiale grondslag, maken de Concilies essentieel deel uit van de Kerk. Maar ook in de andere organen van de Kerk, in synoden en raden, kunnen de vele geestelijke gaven en de universaliteit van de wereldkerk vruchtbaar worden. [Youcat 140]

Welke zending heeft de Paus?

De Paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van de Kerk. Hij is de plaatsvervanger van Christus, het hoofd van het bisschoppencollege en herder van heel de Kerk, waarover hij krachtens goddelijke instelling de volledige, hoogste, rechtstreekse en universele macht heeft. [CCKK 182]

Welke taak heeft de paus?

Als opvolger van de heilige Petrus en hoofd van het college van bisschoppen staat de Paus garant voor de eenheid van de Kerk. Hij heeft de hoogste pastorale volmacht en het hoogste gezag in beslissingen over disciplinaire maatregelen en omtrent de geloofsleer.

Jezus gaf Petrus een unieke voorrangspositie onder de apostelen, waardoor hij de hoogste autoriteit in de oerkerk werd. Rome – de plaatselijke Kerk die Petrus leidde en de plaats van zijn martelaarschap – werd na zijn dood het innerlijke oriëntatiepunt van de jonge Kerk. Met Rome moest iedere gemeente overeenstemmen; dat was de maatstaf van het juiste, volledige en onvervalste apostolische geloof. Tot op vandaag is iedere bisschop van Rome, net als Petrus, opperste herder van de Kerk, waarvan het eigenlijke hoofd Christus is. Alleen in die functie is de Paus ‘plaatsvervanger van Christus op aarde’. Als hoogste autoriteit in zielzorg en leer waakt hij over de onvervalste overlevering van het geloof. Zo nodig moet hij leeropdrachten intrekken of gewijde ambtsdragers bij zware misstappen in geloofs- en zedenkwesties uit hun ambt ontheffen. De eenheid in geloofs- en zedenvragen, die gegarandeerd wordt door het leerambt – met aan het hoofd de Paus – maakt deel uit van het weerstandsvermogen en de uitstraling van de katholieke Kerk. [Youcat 141]