All Tweets
prev
Predchádzajúce:2.16 Bol Ježiš proti ženám?
next
Ďalej:2.18 Čo sa dialo na Turíce a po nich?

2.17 Je pápež nástupcom svätého Petra?

Ježiš, apoštoli a pápež

Ježiš ustanovil rybára Šimona Petra za vodcu dvanástich apoštolov. Peter bola jeho prezývka: grécke slovo petra znamená skala. Ježiš povedal že postaví svoju cirkev na skale. Touto skalou sa mal stať Peter (Mt 16,18-19)Mt 16,18-19 – „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“. Peter a jeho nástupcovia boli poverení vedením spoločenstva Cirkvi. Petrov vedúci úrad si ďalej navzájom odovzdávali pápeži. to znamená, že aj náš súčasný pápež je nástupcom apoštola Petra

> Viac sa dočítaš v knihe

Ježiš ustanovil Petra za vodcu apoštolov a celej Cirkvi. Petrovu úlohu prevzali jeho nástupcovia, pápeži.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu?

Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu s poslaním spravovať v jeho mene Boží ľud, a preto jej dal moc. Hierarchiu tvoria posvätní služobníci: biskupi, kňazi (presbyteri) a diakoni. Vďaka sviatosti posvätného stavu biskupi a kňazi vo vykonávaní svojej posvätnej služby konajú v mene a v osobe Krista Hlavy. Diakoni slúžia Božiemu ľudu diakoniou (službou) slova, liturgie a kresťanskej lásky. [KKKC 179]

Ako sa uskutočňuje kolegiálny rozmer ekleziálnej služby?

Podľa príkladu dvanástich apoštolov, spoločne vyvolených a poslaných Kristom, jednota členov cirkevnej hierarchie je v službe spoločenstva všetkých veriacich. Každý biskup vykonáva svoju službu ako člen biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom a spolu s ním sa stáva účastným na starostlivosti o všeobecnú Cirkev. Kňazi vykonávajú svoju službu v rámci presbytéria partikulárnej cirkvi v spoločenstve so svojím biskupom a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Prečo má ekleziálna služba aj osobný ráz?

Ekleziálna služba má osobný ráz aj preto, lebo na základe sviatosti posvätného stavu je každý zodpovedný pred Kristom, ktorý ho osobne povolal a zveril mu poslanie. [KKKC 181]

Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou?

Princíp demokracie spočíva v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej však zároveň dal aj kolegiálnu štruktúru.  

Hierarchický prvok v Cirkvi sa zakladá na tom, že v nej koná sám Kristus prostredníctvom zasvätených osôb, ktoré v Cirkvi zastávajú úrad. Tí preto môžu konať alebo udeľovať to, čo by nemohli konať alebo udeľovať sami od seba, to znamená, že v Ježišovom mene udeľujú sviatosti a s jeho splnomocnením vyučujú. Kolegiálny prvok v Cirkvi spočíva v tom, že Kristus zveril ucelenú vieru spoločenstvu dvanástich apoštolov, ktorých nástupcovia riadia Cirkev za predsedníctva Petrovho úradu. Z hľadiska tejto kolegiality sú neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi koncily. Rozmanitosť obdarovania a univerzálnosť svetovej Cirkvi však môže prinášať ovocie aj v iných cirkevných grémiách, synodách a radách. [Youcat 140]

Aké poslanie má pápež?

Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty Cirkvi. Je Kristov zástupca, hlava kolégia biskupov a pastier celej Cirkvi. Z Božieho ustanovenia má nad Cirkvou plnú, najvyššiu, bezprostrednú a univerzálnu moc. [KKKC 182]

Akú úlohu má pápež?

Pápež je ako nástupca svätého Petra a ako hlava biskupského kolégia zárukou jednoty Cirkvi. Má najvyššie pastoračné splnomocnenie a najvyššiu autoritu pri rozhodovaní vo vieroučných a disciplinárnych otázkach.

Ježiš zveril Petrovi výnimočné a prednostné postavenie medzi apoštolmi. Peter sa tak stal najvyššou autoritou prvotnej Cirkvi. Rím – miestna cirkev, ktorú Peter viedol, a zároveň miesto jeho mučeníckej smrti – sa po jeho smrti stal duchovným centrom mladej Cirkvi. Rímu podliehali všetky cirkevné obce, pretože bol meradlom pravej, úplnej a nefalšovanej apoštolskej viery. Až dodnes je každý biskup Ríma, tak ako Peter, najvyšším pastierom Cirkvi, ktorej skutočnou hlavou je Kristus. Iba v tejto funkcii je pápež „Kristovým zástupcom na zemi“. Ako najvyššia autorita v oblasti pastorácie a v učení bdie nad tým, aby sa ohlasovala pravá viera. Pokiaľ sa vysvätení nositelia cirkevného úradu dopustia závažného previnenia v otázkach učenia a mravov, musí pápež v nevyhnutných prípadoch odvolať ich poverenie vyučovať alebo ich musí postaviť mimo služby. Jednota v otázkach učenia a mravov zaručená učiteľským úradom Cirkvi, na čele ktorého stojí pápež, dodáva Katolíckej cirkvi do značnej miery vnútornú silu a príťažlivosť.  [Youcat 141]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Ak uvážime poradie biskupov, oveľa istejšie, pravdivejšie a bezpečnejšie ich môžeme menovať od Petra, ktorému Pán povedal ako zástupcovi celej Cirkvi: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18). za Petrom nasledoval Línus, za Línom Klement, za Klementom Anakletus, za Anakletom Evaristus… [sv. Augustín, Listy, č. 53 (PL 33, 196)]