All Questions
prev
Predchádzajúce:2.16 Bol Ježiš proti ženám?
next
Ďalej:2.18 Čo sa dialo na Turíce a po nich?

2.17 Je pápež nástupcom svätého Petra?

Ježiš, apoštoli a pápež

Ježiš ustanovil rybára Šimona Petra za vodcu dvanástich apoštolov. Peter bola jeho prezývka: grécke slovo petra znamená skala. Ježiš povedal že postaví svoju cirkev na skale. Touto skalou sa mal stať Peter (Mt 16,18-19)Mt 16,18-19 – „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“. Peter a jeho nástupcovia boli poverení vedením spoločenstva Cirkvi. Petrov vedúci úrad si ďalej navzájom odovzdávali pápeži. to znamená, že aj náš súčasný pápež je nástupcom apoštola Petra.

Ježiš ustanovil Petra za vodcu apoštolov a celej Cirkvi. Petrovu úlohu prevzali jeho nástupcovia, pápeži.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu?

Kristus ustanovil cirkevnú hierarchiu s poslaním spravovať v jeho mene Boží ľud, a preto jej dal moc. Hierarchiu tvoria posvätní služobníci: biskupi, kňazi (presbyteri) a diakoni. Vďaka sviatosti posvätného stavu biskupi a kňazi vo vykonávaní svojej posvätnej služby konajú v mene a v osobe Krista Hlavy. Diakoni slúžia Božiemu ľudu diakoniou (službou) slova, liturgie a kresťanskej lásky. [KKKC 179]

Ako sa uskutočňuje kolegiálny rozmer ekleziálnej služby?

Podľa príkladu dvanástich apoštolov, spoločne vyvolených a poslaných Kristom, jednota členov cirkevnej hierarchie je v službe spoločenstva všetkých veriacich. Každý biskup vykonáva svoju službu ako člen biskupského kolégia v spoločenstve s pápežom a spolu s ním sa stáva účastným na starostlivosti o všeobecnú Cirkev. Kňazi vykonávajú svoju službu v rámci presbytéria partikulárnej cirkvi v spoločenstve so svojím biskupom a pod jeho vedením. [KKKC 180]

Prečo má ekleziálna služba aj osobný ráz?

Ekleziálna služba má osobný ráz aj preto, lebo na základe sviatosti posvätného stavu je každý zodpovedný pred Kristom, ktorý ho osobne povolal a zveril mu poslanie. [KKKC 181]

Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou?

Princíp demokracie spočíva v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru. Kristus jej však zároveň dal aj kolegiálnu štruktúru.  

Hierarchický prvok v Cirkvi sa zakladá na tom, že v nej koná sám Kristus prostredníctvom zasvätených osôb, ktoré v Cirkvi zastávajú úrad. Tí preto môžu konať alebo udeľovať to, čo by nemohli konať alebo udeľovať sami od seba, to znamená, že v Ježišovom mene udeľujú sviatosti a s jeho splnomocnením vyučujú. Kolegiálny prvok v Cirkvi spočíva v tom, že Kristus zveril ucelenú vieru spoločenstvu dvanástich apoštolov, ktorých nástupcovia riadia Cirkev za predsedníctva Petrovho úradu. Z hľadiska tejto kolegiality sú neoddeliteľnou súčasťou Cirkvi koncily. Rozmanitosť obdarovania a univerzálnosť svetovej Cirkvi však môže prinášať ovocie aj v iných cirkevných grémiách, synodách a radách. [Youcat 140]

Aké poslanie má pápež?

Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého Petra, je stálym a viditeľným princípom a základom jednoty Cirkvi. Je Kristov zástupca, hlava kolégia biskupov a pastier celej Cirkvi. Z Božieho ustanovenia má nad Cirkvou plnú, najvyššiu, bezprostrednú a univerzálnu moc. [KKKC 182]

Akú úlohu má pápež?

Pápež je ako nástupca svätého Petra a ako hlava biskupského kolégia zárukou jednoty Cirkvi. Má najvyššie pastoračné splnomocnenie a najvyššiu autoritu pri rozhodovaní vo vieroučných a disciplinárnych otázkach.

Ježiš zveril Petrovi výnimočné a prednostné postavenie medzi apoštolmi. Peter sa tak stal najvyššou autoritou prvotnej Cirkvi. Rím – miestna cirkev, ktorú Peter viedol, a zároveň miesto jeho mučeníckej smrti – sa po jeho smrti stal duchovným centrom mladej Cirkvi. Rímu podliehali všetky cirkevné obce, pretože bol meradlom pravej, úplnej a nefalšovanej apoštolskej viery. Až dodnes je každý biskup Ríma, tak ako Peter, najvyšším pastierom Cirkvi, ktorej skutočnou hlavou je Kristus. Iba v tejto funkcii je pápež „Kristovým zástupcom na zemi“. Ako najvyššia autorita v oblasti pastorácie a v učení bdie nad tým, aby sa ohlasovala pravá viera. Pokiaľ sa vysvätení nositelia cirkevného úradu dopustia závažného previnenia v otázkach učenia a mravov, musí pápež v nevyhnutných prípadoch odvolať ich poverenie vyučovať alebo ich musí postaviť mimo služby. Jednota v otázkach učenia a mravov zaručená učiteľským úradom Cirkvi, na čele ktorého stojí pápež, dodáva Katolíckej cirkvi do značnej miery vnútornú silu a príťažlivosť.  [Youcat 141]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Ak uvážime poradie biskupov, oveľa istejšie, pravdivejšie a bezpečnejšie ich môžeme menovať od Petra, ktorému Pán povedal ako zástupcovi celej Cirkvi: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18). za Petrom nasledoval Línus, za Línom Klement, za Klementom Anakletus, za Anakletom Evaristus… [sv. Augustín, Listy, č. 53 (PL 33, 196)]