All Questions
prev
Poprzedni:2.1 Czym jest Kościół? Kto jest w Kościele?
next
Następny:2.3 Czym jest Stolica Apostolska?

2.2 Jak rządzony jest Kościół katolicki?

Kościół dzisiaj

Kościół zarządzany jest przez papieża, który jest także biskupem Rzymu, oraz biskupów. Papież jest następcą św. Piotra Apostoła wybranego przez Jezusa na tego, który będzie prowadził Kościół.

Biskupi są następcami apostołów. To oni kierują diecezjami, które podzielone są na parafie. Te zaś są prowadzone przez proboszczów.

 

Kościołem zarządzają papież i biskupi stojący na czele poszczególnych diecezji. Diecezje dzielą się na parafie zarządzane przez proboszczów.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele?

Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działają, w wykonywaniu swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa Głowy; diakoni służą Ludowi Bożemu poprzez diakonię (służbę) słowu, liturgii i miłości. [KKKK 179]

W jaki sposób urzeczywistnia się charakter kolegialny w posłudze kościelnej?

Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych i razem posłanych przez Chrystusa, jedność członków hierarchii kościelnej służy komunii wszystkich wiernych. Każdy biskup pełni swą posługę, jako członek Kolegium Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie z nim podziela troskę o Kościół powszechny. Kapłani zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezji) w łączności i pod kierunkiem swego biskupa. [KKKK 180]

Dlaczego posługa kościelna posiada także charakter osobowy?

Posługa kościelna posiada także charakter osobowy, ponieważ na mocy sakramentu święceń każdy ponosi osobistą odpowiedzialność przed Chrystusem, który go posyła. [KKKK 181]

Dlaczego Kościół nie jest organizacją demokratyczną?

Zasada demokracji brzmi: wszelka władza pochodzi od ludu. W Kościele jednak wszelka władza pochodzi od Chrystusa. Dlatego Kościół ma strukturę hierarchiczną. Jednocześnie Chrystus nadał jej kolegialną strukturę. Wymiar hierarchiczny w Kościele wynika z tego, że sam Chrystus działa w Kościele poprzez osoby mające święcenia, które za łaską Bożą czynią lub dają to, czego same z siebie nie byłyby w stanie uczynić lub dać, tzn. kiedy w imieniu Chrystusa sprawują sakramenty i nauczają pełnią Jego władzy. Wymiar kolegialny polega na tym, że całość wiary powierzona została wspólnocie dwunastu apostołów, których następcy pod przewodnictwem urzędu Piotrowego kierują Kościołem. Właśnie z powodu tej zasady kolegialności nieodzowne są w Kościele sobory. Również w innych gremiach kościelnych, na synodach i w radach, mogą przynosić owoc wielorakie dary Ducha Świętego i powszechny wymiar Kościoła. [Youcat 140]

Jakie jest zadanie Kolegium Biskupów?

Kolegium Biskupów, zawsze w łączności z Papieżem, posiada również najwyższą i pełną władzę nad całym Kościołem. [KKKK 183]

W jaki sposób biskupi wypełniają swoją misję nauczania?

Biskupi, w łączności z Papieżem, jako autentyczni świadkowie wiary apostolskiej, wyposażeni we władzę Chrystusa, mają obowiązek przepowiadania Ewangelii wszystkim w sposób wierny i autorytatywny. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary Lud Boży trwa niezachwianie w wierze pod przewodnictwem żywego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. [KKKK 184]

Kiedy przysługuje nieomylność Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła?

Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary. [KKKK 185]

W jaki sposób biskupi wykonują misję uświęcania?

Biskupi uświęcają Kościół, rozdzielając łaskę Chrystusa, przez posługę słowa i sakramentów, w szczególności przez sprawowanie Eucharystii, a także przez swoją modlitwę, swoim przykładem i przez swoją pracę. [KKKK 186]

W jaki sposób biskupi wykonują funkcję rządzenia?

Do każdego biskupa, jako członka Kolegium Biskupiego, należy troska o wszystkie Kościoły partykularne i cały Kościół, wspólnie z innymi biskupami zjednoczonymi wokół Papieża. Władza, którą biskup osobiście sprawuje w powierzonym mu Kościele partykularnym, jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, wykonywana jest w imieniu Chrystusa, Dobrego Pasterza, w jedności z całym Kościołem i pod przewodnictwem następcy Piotra. [KKKK 187]

Czy biskupi mogą postępować i nauczać wbrew papieżowi, czy papież może postępować i nauczać wbrew biskupom?

Biskupi nie mogą postępować i nauczać wbrew papieżowi, lecz wyłącznie w łączności z nim. Papież natomiast w jasno określonych przypadkach może podjąć decyzję bez zgody biskupów. Jednakże w swoich decyzjach papież jest związany wiarą Kościoła. Istnieje coś takiego jak nadprzyrodzony zmysł wiary Kościoła. Jest to sprawiane przez Ducha Świętego powszechnie istniejące zasadnicze przekonanie w kwestiach wiary, w pewnej mierze zdrowy rozsądek Kościoła, zatem trwanie „w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i w tej samej myśli” (św. Wincentyz Lerynu). [Youcat 142]