All Questions
prev
Predchádzajúce:1.45 Nebesá! Ako bude vyzerať večný život?
next
Ďalej:1.47 Mal/-a by som sa báť očistca?

1.46 Ako vyzerá peklo?

Nebo, peklo alebo očistec?

Ak sa niekto môže slobodne rozhodnúť pre Boha, musí mať aj možnosť odmietnuť ho, inak by jeho voľba nebola slobodnou. Ten, kto vedome a s konečnou platnosťou odmieta Božiu lásku, si ale vyberá peklo. V skutočnosti vlastne nevieme, ako presne vyzerá peklo.

Vieme, že je to miesto bez radosti, pretože pravé šťastie môže človek nájsť jedine v Bohu. Peklo je plné bolesti a utrpenia. A čo je ešte horšie, ľudia v ňom sú naveky osamelí, pretože tam víťazí sebectvo. Odlišnejšie od neba to už ani byť nemôže! Ešte šťastie, že kým sme tu na zemi, máme možnosť preukázať ľútosť nad našimi hriechmi a prijať Božiu lásku a odpustenie.

Peklo je trvalým odlúčením od Božej lásky, kedy človek nemôže uniknúť bolesti a nešťastiu plynúcim z pýchy a sebectva.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa rozlišujú hriechy o do závažnosti?

Rozlišuje sa medzi smrteľným a všedným hriechom. [KKKC 394]

Kedy sa spácha smrteľný hriech?

Smrteľný hriech sa spácha, keď ide súčasne o vážnu vec, plné vedomie a uvážený súhlas. Tento hriech v nás ničí lásku, zbavuje nás posväcujúcej milosti a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večnej smrti v pekle. riadnym spôsobom sa odpúšťa sviatosťou krstu a sviatosťou pokánia alebo zmierenia. [KKKC 395]

Ako možno rozoznať smrteľný hriech od všedného hriechu?

Smrteľný hriech ničí v srdci človeka božskú silu lásky. Bez nej však človek nemôže dosiahnuť večnú blaženosť. Práve preto sa nazýva smrteľným hriechom. Smrteľný hriech ničí vzťah s Bohom, zatiaľ čo všedný hriech tento vzťah iba narušuje.

Smrteľný hriech oddeľuje človeka od Boha, zbavuje ho posväcujúcej milosti. K takému hriechu dochádza v prípade, že sa týka závažnej veci, a stavia sa teda proti životu alebo proti Bohu (napr. vražda, rúhanie, manželská nevera a pod.), a že sa ho človek dopúšťa celkom dobrovoľne a pri plnom vedomí závažnosti previnenia, pretože jeho svedomie vie, že ide o smrteľný hriech. Všedné hriechy sa vzťahujú na menej závažné veci alebo neboli spáchané pri plnom poznaní ich následkov, prípadne nie celkom dobrovoľne. Takéto hriechy narúšajú vzťah k Bohu, ale celkom ho neničia. [Youcat 316]

Ako sa možno zbaviť následkov smrteľného hriechu a znovu sa vrátiť k Bohu?

Na to, aby sa kresťan katolík mohol po spáchaní smrteľného hriechu zmieriť s Bohom, je nevyhnutné, aby prijal sviatosť zmierenia. [Youcat 317]

Ako sa zhoduje peklo s nekonečnou Božou dobrotou?

Boh chce, „aby sa všetci dali na pokánie“ (2 Pt 3,9). ale keďže stvoril človeka slobodného a zodpovedného, rešpektuje jeho rozhodnutie. Preto sa človek celkom samostatne a dobrovoľne vylučuje zo spoločenstva s Bohom, ak až do chvíle svojej smrti zotrváva v smrteľnom hriechu a odmieta milosrdnú Božiu lásku. [KKKC 213]

Čo je peklo?

Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky.

Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu bez ľútosti a navždy odmietne Božiu milosrdnú, odpúšťajúcu lásku, ten sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom a so svätými. Nevieme, či sa skutočne nájde niekto, kto by v okamihu smrti hľadel do tváre absolútnej Lásky a ešte stále by dokázal hovoriť „nie“. Naša sloboda nám však umožňuje takéto rozhodnutie. Ježiš nás varuje, aby sme sa neuzatvárali pred núdzou jeho bratov a sestier, pretože také konanie by nás mohlo od neho navždy odlúčiť: „Odíďte odo mňa, zlorečení… Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“(Mt 25,41.45). [Youcat 161]

Ak je Boh láska, ako vôbec môže existovať peklo?

Nie je to Boh, kto zatracuje človeka. Človek sám odmieta milosrdnú Božiu lásku a dobrovoľne sa pripravuje o (večný) život tým, že sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom. [Youcat 162]

Toto hovoria cirkevní otcovia

V pekle je jeden plameň, ale každého hriešnika mučí inak, pretože každý trpí podľa stupňa svojej viny… Tak, ako radosť v nebi nikdy neustane, ani utrpenie zatratených nebude mať konca. [sv. Gregor Veľký, Dialógy 4,43 (PL 77, 401)]