All Questions
prev
Predchádzajúce:1.48 Stretnem sa v nebi so svojím domácim miláčikom?
next
Ďalej:1.50 Aké dôležité je zmŕtvychvstanie?

1.49 Kedy nastane koniec sveta?

Nebo, peklo alebo očistec?

Ježiš vstal z mŕtvych na Veľkú noc a neskôr vystúpil do neba (Nanebovstúpenie). Od tej chvíle je našou úlohou žiť dobrý kresťanský život a ohlasovať evanjelium celému svetu.

To bude pokračovať až do návratu Ježiša na svet (jeho druhého príchodu). Toto je „koniec čias“. Nikto nevie, kedy sa to stane (Mk 13,31-32)Mk 13,31-32 – Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. a nikto ho nemôže predpovedať. Môže prísť kedykoľvek (Zjv 22,20)Zjv 22,20 – Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ Amen. „Amen. Príď, Pane Ježišu!“. Ježiš vyzýva všetkých ľudí, aby bdeli a boli pripravení na príchod tejto veľkej chvíle.

Na konci čias mŕtvi ožijú a Ježiš sa vráti. Nikto nevie, kedy sa to stane, preto treba byť pripravený a nasledovať Boha!
Múdrosť Cirkvi

Aký je zmysel a spásonosný dosah zmŕtvychvstania?

Zmŕtvychvstanie je vrcholom vtelenia. Potvrdzuje Kristovo božstvo, ako aj všetko, čo robil a učil, a spĺňa všetky nám dané Božie prisľúbenia. Vzkriesený, víťaz nad hriechom a smrťou, je aj pôvodcom nášho ospravedlnenia a nášho vzkriesenia: už teraz nám získava milosť adoptovania za synov, ktoré je skutočnou účasťou na jeho živote ako jednorodeného Syna. Potom na konci čias vzkriesi naše telo. [KKKC 131]

Ako sa zmŕtvychvstaním zmenil svet?

Pretože odvtedy sa už smrťou nič nekončí, vrátila sa na svet radosť a nádej. A keď „smrť nad ním už nepanuje“ (Rim 6,9), nemá moc ani nad nami, pokiaľ patríme Ježišovi. [Youcat 108]

Toto hovoria pápeži

Uvažujme nad rozhodným zásahom Boha na konci čias, keď v plnosti ustanoví svoje kráľovstvo. Dnešok je časom žatvy a Boh dáva semenu vzmáhať sa. Každý kresťan teda dobre vie, že musí robiť všetko, čo je v jeho silách, ale že všetko je napokon v Božích rukách [Pápež Benedikt XVI., Anjel Pána, 17. júna 2012]