DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.46 Ako vyzerá peklo?
next
Ďalej:1.48 Stretnem sa v nebi so svojím domácim miláčikom?

1.47 Mal/-a by som sa báť očistca?

Nebo, peklo alebo očistec?

Boh ustanovil očistec, pretože je nekonečne milosrdný a milujúci. Chce, aby všetci boli spasení a boli s ním v nebi. V očistci teda skončíme, ak naša duša v čase smrti ešte stále nesie hriech alebo jeho pozostatky.

V očistci sa očisťujeme a pripravujeme na nebo, pretože nás spaľuje hanba a ľútosť za naše hriechy. Pobyt v očistci je dočasný. Ľudia, ktorí trpia tu na zemi pre vojny, bolesť, mučenie alebo prenasledovanie, sa už očisťujú pre nebo (Mt 5,4-10)Mt 5,4-10 – Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.. Čas strávený v očistci môžeme skrátiť prostredníctvom modlitby, obetovaním svätej omše a inými prostriedkami.

Neboj sa, Boh ťa chce v nebi. V očistci sa však odstránia zostávajúce nedokonalosti, čím sa pripravíš na večný život s Bohom.
Múdrosť Cirkvi

Čo je to očistec (purgatorium)?

Očistec, ktorý si ľudia často predstavujú ako určité miesto, je stavom. Kto zomrie v Božej milosti (teda v pokoji s Bohom a s ľuďmi), potrebuje však ešte očistenie, kým bude môcť hľadieť na Boha z tváre do tváre, prechádza očistcom.

Keď Peter zradil Ježiša, Pán sa obrátil a pozrel na Petra: „… a Peter vyšiel von a horko sa rozplakal“ (pórov. Lk 22,61-62) – prežil pocit ako v očistci. Taký očistec čaká pravdepodobne väčšinu z nás v okamihu našej smrti: Pán pozrie na nás s láskou – a my pocítime spaľujúcu hanbu a bolestnú ľútosť pre naše zlé správanie alebo „len“ neláskavé správanie. Až po tejto očisťujúcej bolesti budeme schopní stretnúť sa s jeho milujúcim pohľadom v nezakalenej nebeskej radosti. [Youcat 159]

Ako môžeme pomáhať dušiam v očistci?

Veriaci, ktorí sú ešte pútnikmi na tejto zemi, môžu na základe spoločenstva svätých pomáhať dušiam v očistci tým, že za ne obetujú modlitby , najmä eucharistickú obetu, ale aj almužny, odpustky a kajúcne skutky. [KKKC 211]

Akým spôsobom má Cirkev účasť na eucharistickej obete?

V Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou údov jeho tela. Život veriacich, ich vzdávanie vďaky, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom, s jeho vzdávaním vďaky, utrpením, modlitbou a prácou. Eucharistia ako obeta sa prináša aj za všetkých veriacich, živých i mŕtvych, na zadosťučinenie za hriechy všetkých ľudí a na dosiahnutie duchovných i časných dobier od Boha. Aj Cirkev v nebi je spojená s Kristovou obetou. [KKKC 281]

Môžeme nejako pomôcť zosnulým, ktorí sa nachádzajú v stave očisťovania?

Áno, pretože všetci pokrstení v Kristovi tvoria jedno spoločenstvo a sú navzájom neoddeliteľne spojení, môžu živí pomáhať dušiam zomrelých v očistci.

Keď človek zomrie, už sám pre seba nemôže nič urobiť. Čas aktívneho osvedčovania sa skončil. My však môžeme urobiť niečo pre zomrelých v očistci. Naša láska siaha až tam. Pôstom, modlitbou, konaním dobra, ale predovšetkým slávením Eucharistie môžeme zomrelým vyprosiť milosť. [Youcat 160]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Môžeš ma očistiť v tomto živote a pretvoriť ma tak ,aby som už potom nepotreboval očisťujúci oheň, lebo ten „sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.“ (1 Kor 3,15). A pretože je povedané, „on sa zachráni“, tento oheň sa berie na ľahkú váhu. A tak, aj keď máme byť „ohňom spasení“, tento oheň bude mučivejší, než čokoľvek, čo človek v tomto živote môže vytrpieť. [sv. Augustín, Komentár k žalmom, 37:3 (ML 36,397)]