DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:3.30 Čo je to Veľkonočné trojdnie, ktoré sa začína Zeleným štvrtkom?
next
Ďalej:3.32 Čo sa odohráva počas veľkonočnej vigílie?

3.31 Musím naozaj ísť na Veľký piatok do kostola?

Veľké cirkevné sviatky

Veľký piatok je pre kresťanov mimoriadne dôležitým dňom: v tento deň Ježiš zomrel na kríži. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním na tretí deň nám Ježiš umožnil žiť naveky s Bohom v nebi. Do tejto chvíle to predtým nebolo možné. Ježiš teda zomrel, aby nám priniesol život!

Dôvod, pre ktorý Veľký piatok nazývame „veľký“ je, že Ježiš ukázal veľkosť svojej lásky k nám. Je teda dôležité v tento deň navštíviť kostol a zúčastniť sa pobožnosti krížovej cesty, ale najmä sa spolu s ostatnými modliť počas obradov Veľkého piatku, aby sme tak mohli zotrvať pri Ježišovi, ktorý bol ochotný za nás obetovať svoj život.

Na Veľký piatok za teba Ježiš zomrel. Potrebuješ ešte lepší dôvod nájsť si dnes čas na kostol?
Múdrosť Cirkvi

Aké sú účinky Kristovej obety na kríži?

Ježiš dobrovoľne obetoval svoj život na obetu zmierenia, čiže odčinil naše viny dokonalou poslušnosťou svojej lásky až po smrť na kríži. Táto láska Božieho Syna až „do krajnosti“ (Jn 13,1) zmieruje celé ľudstvo s Otcom. Kristova veľkonočná obeta vykupuje teda ľudí jedinečným, dokonalým a definitívnym spôsobom a otvára im prístup k spoločenstvu s Bohom. [KKKC 122]

Prečo nás musel Ježiš zachrániť práve smrťou na kríži?

Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš krutým spôsobom popravený, je miestom najväčšieho poníženia a opustenosti. Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu.

Boh nám nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž. Kríž bol v antike tým najpotupnejším a najukrutnejším nástrojom popravy. Rímski občania nesmeli byť odsúdení na trest ukrižovaním, aj keby sa dopustili akéhokoľvek závažného zločinu. Boh tak vstúpil do najbezodnejšieho ľudského utrpenia. Od toho okamihu už nikto nemôže povedať: „Boh nevie, ako trpím.“ [Youcat 101]

Prečo máme aj my prijímať utrpenie vo svojom živote, „vziať na seba kríž“ a nasledovať Ježiša?

Kresťania nemajú vyhľadávať utrpenie. Ak sú však konfrontovaní s nevyhnutným utrpením a ak ho pripoja k Ježišovmu utrpeniu, môžu v ňom objaviť zmysel: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1 Pt 2,21).

Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8,34). Úlohou kresťanov je zmierňovať utrpenie vo svete. Lenže utrpenie tu bude vždy. Vo viere môžeme prijímať vlastné utrpenie a mať spoluúčasť na utrpení druhých. Takto sa ľudské utrpenie zjednocuje s Kristovou spásonosnou láskou a stáva sa tak súčasťou božskej sily, ktorá premieňa svet na lepší. [Youcat 102]

Čo znamená, že Ježiš zostúpil k zosnulým čiže do „predpeklia“?

„Predpeklie“ –  odlišné od pekla zatratenia –  bol stav všetkých ľudí, spravodlivých i zlých, ktorí zomreli pred Kristom. Ježiš so svojou dušou, spojenou s jeho božskou osobou, prišiel v predpeklí k spravodlivým, ktorí očakávali svojho Vykupiteľa, aby konečne dosiahli videnie Boha. Keď svojou smrťou zvíťazil nad smrťou a nad diablom,   „ktorý vládol nad smrťou“ (Hebr 2,14), oslobodil spravodlivých, ktorí očakávali vykupiteľa, a otvoril im brány neba. [KKKC 125]

Toto hovoria pápeži

Ježiš zomiera na kríži a leží v hrobe. Veľký piatok, do hĺbky preniknutý ľudským žiaľom a nábožným tichom, sa končí v tichu modlitby a rozjímania. Pri návrate domov sa podobne ako tí, ktorí boli prítomní pri Ježišovej obete, „bijeme v prsia“, uvažujeme nad tým, čo sa stalo  (porov. Lk 23, 48). Je vôbec možné, aby sme tvárou v tvár smrti Boha zostali vlažní? Pre nás, pre našu spásu sa predsa stal človekom a zomrel na kríži.  [Pápež Benedikt XVI., príhovor na Veľký piatok, 21. marca 2008]