All Questions
prev
Predchádzajúce:3.33 Aká dôležitá je Veľká noc? Čo je to „Urbi et orbi“?
next
Ďalej:3.35 Čo sú to sviatosti?

3.34 Kedy oslavujeme Nanebovstúpenie Pána a Turíce?

Veľké cirkevné sviatky
Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú centrom našej viery a spásy. Na Veľkú noc pápež požehnáva mesto Rím a svet.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená, že Ježiš vystúpil do neba?

Nanebovstúpenie znamená vstup Ježišovho človečenstva do božskej slávy, v ktorej naveky zostáva s Otcom. Vo svojom Synovi je nám Boh ľudsky blízky. Okrem toho Ježiš v Evanjeliu podľa Jána hovorí:  „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32).

V Novom zákone označuje Kristovo nanebovstúpenie koniec štyridsaťdňovej mimoriadnej blízkosti Zmŕtvychvstalého s učeníkmi. Na konci tohto obdobia vstupuje Ježiš s celou svojou ľudskou prirodzenosťou do Božej slávy. Sväté písmo to vyjadruje symbolickými obrazmi „oblaku“ a „neba“. „Človek,“ hovorí pápež Benedikt XVI., „tak nachádza priestor v Bohu.“ Ježiš Kristus je teraz u Otca 3 odtiaľ jedného dňa príde „súdiť živých i mŕtvych“. Kristovo nanebovstúpenie znamená, že Ježiš už nie je viditeľne prítomný na zemi, a predsa je tu. [Youcat 109]

Čo sa stalo na Turíce?

Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým sa začalo obdobie Cirkvi. Duch Svätý v deň Turíc premenil ustráchaných apoštolov na odvážnych Kristových svedkov. Zakrátko nato prichádzali za učeníkmi tisíce ľudí, aby sa dali pokrstiť. To bola hodina zrodu Cirkvi. Zázrak jazykov na Turíce ukazuje, že Cirkev je tu od začiatku pre všetkých: je univerzálna (lat. pojem pre grécky výraz katolícka) a misionárska. Oslovuje všetkých ľudí, prekonáva etnické a jazykové bariéry a predovšetkým môže byť všetkým zrozumiteľná. Duch Svätý je až dodnes elixírom života Cirkvi. [Youcat 118]

Toto hovoria pápeži

„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás ... Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,21-22). Tak nám hovorí Ježiš. Vyliatie [Ducha], ktoré sa udialo vo večer Vzkriesenia, sa opakuje v deň Turíc, posilnené nezvyčajnými vonkajšími prejavmi. Vo veľkonočný večer sa Ježiš zjavuje apoštolom a dýchne na nich svojho Ducha (porov. Jn 20,22); v turíčne ráno je vyliatie burácajúce, ako vietor, ktorý sa silou zaprie do domu a vtrhne do myslí a sŕdc apoštolov. Následkom toho získavajú takú energiu, že ich to ženie ohlasovať v rozličných rečiach udalosť Kristovho vzkriesenia. [Pápež František, homília v deň Turíc, 24 Máj 2015]