DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:3.29 Prečo sa v Pôstnom období 40 dní postíme?
next
Ďalej:3.31 Musím naozaj ísť na Veľký piatok do kostola?

3.30 Čo je to Veľkonočné trojdnie, ktoré sa začína Zeleným štvrtkom?

Veľké cirkevné sviatky

V priebehu troch dní (po latinsky triduum) bol Ježiš umučený, zomrel a vstal z mŕtvych. Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru, Ježišovo posledné spoločné jedlo s priateľmi.

V tento deň Ježiš ustanovil Eucharistiu spoločne s kňazstvom. Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša. Počas veľkonočnej vigílie si pripomíname, že Ježiš vstal z mŕtvych.

Ježiš trpel, zomrel a vstal z mŕtvych za tri dni (trojdnie). Na Zelený štvrtok si pripomíname ustanovenie eucharistie a kňazstva.
Múdrosť Cirkvi

Čo sa stalo pri Poslednej večeri?

Ježiš v predvečer svojej smrti umyl učeníkom nohy; ustanovil Eucharistiu a ustanovil kňazstvo novej zmluvy.

Ježiš prejavil svoju lásku až do krajnosti trojakým spôsobom: Umyl svojim učeníkom nohy a ukázal im, že je medzi nami ako ten, ktorý slúži (porov. Lk 22, 27). Nad darmi chleba a vína predniesol slová: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19).  Takto ustanovil pamiatku svojho spásneho utrpenia, Eucharistiu. Napokon vyzval apoštolov: „Toto robte na moju pamiatku!“ (1 Kor 11,24), a tak ich ustanovil za kňazov novej zmluvy. [Youcat 99]

Toto hovoria pápeži

Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22,19), ktoré tu vyslovil pred dvetisíc rokmi. Pochopili apoštoli, prítomní na Poslednej večeri, slová, ktoré vyšli z Ježišových úst? Pravdepodobne nie. Tieto slová sa plne objasnili až na konci Triduum sacrum, Posvätného trojdnia, času, ktorý sa začína na Zelený štvrtok večer a trvá do nedeľného rána…    A keď tak robíme počas eucharistického slávenia, zrak duše sa zameriava na Veľkonočné trojdnie: na to, čo sa udialo na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri a potom po nej. [Pápež Ján Pavol II., Ecclesia de Eucharistia, č. 2-3]