DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.26 Kedy sa začína ľudský život?
next
Ďalej:4.28 Je potrat niečo zlé?

4.27 Čo je zlé na prenatálnych vyšetreniach?

Ľudský život

Prenatálne vyšetrenia sa vykonávajú pred narodením. ich cieľom je zistiť ešte v maternici, či má dieťa vrodené poruchy alebo choroby. Tieto vyšetrenia sú dobré a dôležité, ak je ich cieľom ponúknuť liečbu a dieťa vyliečiť.

Riziko pre plod by však nikdy nemalo byť neprimerané: Tento nový život si zaslúži všetku ochranu,  ktorú mu môžeme poskytnúť! Preto je naozaj zlé, ak sa prenatálne vyšetrenie a vykonávajú na to, aby umožnili rodičom požiadať o potrat.

Prenatálne vyšetrenia sú dobré, ak majú za cieľ pomôcť dieťaťu. Nikdy nemá byť ich cieľom určiť, či ísť na potrat.
Múdrosť Cirkvi

Je prípustný potrat postihnutého dieťaťa ?

Potrat postihnutého dieťaťa je závažný zločin, aj keby sa k nemu malo prikročiť s odôvodnením, že postihnutý sa tak ušetrí budúceho utrpenia. [Youcat 384]

Je prípustné robiť výskum na živých embryách a na embryonálnych kmeňových bunkách?

Nie. Embryá sú ľudia, pretože ľudský život sa začína v okamihu počatia.

Považovať embryá za biologický materiál, „vyrábať ich“ a potom „používať“ ich kmeňové bunky na ďalšie vedecké výskumné účely je absolútne nemorálne a na takéto konanie sa plne vzťahuje zákaz zabíjať. Výskum dospelých kmeňových buniek však treba posudzovať inak, pretože z nich sa nemôže vyvinúť človek. Medicínske zákroky na embryu možno pripustiť iba v prípade, že ide o liečebný zákrok, pri ktorom je zaručený neporušený vývoj dieťaťa a riziko zásahu nie je neprimerane vysoké. [Youcat 385]

Toto hovoria pápeži

Treba venovať osobitnú pozornosť morálnemu zhodnoteniu prenatálnych diagnostických techník, ktoré umožňujú včasné zistenie prípadných anomálií v organizme ešte nenarodeného dieťaťa… Sú morálne oprávnené, ak nie sú pre dieťa a matku neprimeraným rizikom a ak sa uplatňujú preto, aby umožnili včasné liečenie alebo aby napomohli pokojné a vedomé prijatie dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Keď však berieme do úvahy, že… nezriedka sa stáva, že tieto techniky slúžia eugenickému zmýšľaniu, ktoré pripúšťa selektívny potrat, aby sa zabránilo narodeniu detí postihnutých rôznymi anomáliami. Takéto zmýšľanie je hanebné a v najvyššej miere odsúdeniahodné. [Pápež Ján Pavol II., Evangelium vitae, č. 63]