DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.17 Kodėl piligrimystė ir procesijos? Kas yra rekolekcijos?
next
Kitas:3.19 Musulmonai ir žydai nevalgo kiaulienos. O katalikai?

3.18 Ar egzorcizmai išvarinėti demonams tikri?

Tradicijos ir liaudiškojo pamaldumo apraiškos

Šventajame Rašte skaitome, kaip Jėzus keletą kartų išvarė piktąsias dvasias, arba demonus (Lk 4, 33-35) Lk 4, 33-35:Kartą sinagogoje buvo netyrojo demono dvasios apsėstas žmogus. Jis pradėjo garsiai šaukti: „Šalin! Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai?! Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“ Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Nubloškęs jį į sinagogos vidurį, demonas išėjo nė kiek jo nesužeidęs.. Jo mokiniams taip pat buvo pavesta išvarinėti demonus (Mk 6, 7) Mk 6, 7 : Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms.. Jėzaus misija kovoti su blogiu tebetaikoma Jėzaus mokinių įpėdiniams – vyskupams ir kunigams .

Egzorcistas yra kunigas, specialiai paskirtas vyskupo šiai užduočiai atlikti. Tai jis daro daugiausia malda ir tikėjimu, kad Jėzaus meilė gali įveikti visokį blogį.

Demoniški apsėdimai reti, bet tikri, jų nepaaiškinsi mediciniškai ar psichologiškai. Egzorcistas gali demonus išvaryti malda.
Bažnyčios išmintis

Kas yra egzorcizmas?

Egzorcizmas yra Bažnyčios autoritetingas prašymas Jėzaus vardu, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo poveikio ir išvaduotas iš jo valdžios. Paprastasis egzorcizmas atliekamas per Krikšto apeigas. Iškilmingąjį, vadinamąjį didįjį egzorcizmą gali atlikti tik vyskupo įgaliotas kunigas. [KBKS 352]

Ar Bažnyčia praktikuoja egzorcizmą?

Per Krikštą įvyksta vadinamasis mažasis egzorcizmas, kai malda krikštijamasis išvaduojamas iš piktųjų dvasių įtakos ir pastiprinamas, kad atsilaikytų prieš „piktojo kėslus ir valdžią“, kuriuos įveikė Jėzus. Didysis egzorcizmas yra malda, kuria pakrikštytas krikščionis Jėzaus galia išvaduojamas iš piktųjų dvasių įtakos ir piktojo valdžios. Bažnyčia šio egzorcizmo imasi tik retais atvejais, kai viską kruopščiai ir griežtai patikrina.

Tai, kas Holivudo filmuose vadinama egzorcizmu, dažniausiai neatitinka Jėzaus ir Bažnyčios tiesos. Daug kartų pasakyta, kad Jėzus išvarė demonus. Jis turėjo galią piktosioms jėgoms ir piktojo valdžiai ir galėjo iš jų išvaduoti žmones. Jėzus apaštalams suteikė „valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales“ (Mt 10, 1). Tą patį šiandien daro ir Bažnyčia, kai jos įgaliotas ir žmogaus paprašytas kunigas kalba egzorcizmo maldą, žinoma, prieš tai išsiaiškinęs, ar tas žmogus neserga psichine liga (ja turėtų rūpintis psichiatras). Egzorcizmo tikslas – apginti žmogų nuo dvasinio apsėdimo bei dvasinių pagundų ir išvaduoti jį iš piktojo valdžios. [Youcat 273]

 

Štai ką sako popiežiai

Velnias ir jo sekėjai nemiega, ir kadangi jų ausys negali pakęsti Dievo žodžio, jie nepaliaujamai darbuojasi stengdamiesi jį nutildyti arba iškreipti. Šiuo atveju nuovargis jiems priešinantis tampa sunkesnis. Čia reikia ne tik visomis pastangomis daryti gėrį, bet drauge ir ginti kaimenę bei save pačius nuo blogio <...> Blogis apsukresnis už mus ir geba per akimirką sugriauti, ką ilgą laiką statėme. Čia turime prašyti malonės išmokti neutralizuoti. Labai svarbus įgūdis išmokti neutralizuoti – neutralizuoti blogį, nerauti raugių, nepretenduoti kaip supermenui ginti tai, ką tik Viešpats gali apginti. [Popiežius Pranciškus, Homilija, 2015 m. balandžio 2 d.]