Všechny tweety
prev
Předchozí:3.17 Proč poutě a průvody? Co je to duchovní obnova?
next
Následující:3.19 Muslimové a židé nejedí vepřové. Co katolíci?
schilderij van de duivel

3.18 Je exorcismus vyhánějící zlé duchy skutečný?

Tradice a projevy zbožnosti

Ježíš v Bibli při mnoha příležitostech vyhání démony a zlé duchy (Lk 4,33-35) Lk 4,33-35: V synagóze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. . Svým učedníkům dal moc konat totéž (Mk 6,7) Mk 6,7: Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.  . Tento Ježíšův úkol boje se zlem vykonávají jejich následovníci: biskupové a kněží.

Exorcista je kněz, kterého biskup ustanovil k takovémuto konkrétnímu poslání. Svou práci vykonává skrze modlitbu a víru, že Ježíšova láska může překonávat vše zlé. 

> Více se můžeš dočíst v knize

Posedlost ďáblem není častá, ale je skutečná. Pokud neexistuje žádné lékařské nebo psychologické vysvětlení, může exorcista vyhnat zlé duchy skrze modlitbu.
Moudrost církve

Co je to exorcismus?

 Exorcismus se koná, když církev s autoritou prosí ve jménu Ježíše, aby některá osoba nebo předmět byly chráněny proti vlivu zlého ducha a vymaněny z jeho poroby. Jednoduchý exorcismus se provádí při křestním obřadu. Slavný exorcismus, nazývaný velký exorcismus, může provádět pouze kněz pověřený biskupem. [KKKC 352]

Co je to exorcismus? Užívá ho ještě církev?

Při každém křtu se koná takzvaný jednoduchý exorcismus, tedy modlitba, jíž je křtěnec vyrván z moci Zlého a posilován k boji proti „silám a mocnostem“, nad nimiž Ježíš triumfoval. Slavný neboli velký exorcismus je modlitba, jíž je pokřtěný křesťan vymaněn z vlivu a moci Zlého. Tuto duchovní pravomoc svěřil Ježíš své církvi a může ji uplatňovat pouze kněz, kterého k tomu pověřil biskup. 

To, co hollywoodské hororové filmy prezentují jako exorcismus, většinou vůbec neodpovídá pravdě Ježíšově a pravdě církve. O Ježíšovi se na mnoha místech píše, že vyháněl zlé duchy. Měl moc nad mocnostmi a silami zla a dokázal od nich osvobozovat lidi. Ježíš svěřil apoštolům „moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 10,1). Ani církev nedělá nic jiného, když se dnes pověřený kněz modlí exorcismus nad člověkem, který o to požádal. Předtím je zapotřebí vyloučit možnost psychického onemocnění (tyto záležitosti spadají do kompetence psychiatra). Exorcismus je veřejná a autoritativní prosba církve ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba (předmět) chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho moci. [Youcat 273]

Co k tomu říkají papežové

Démon a jeho stoupenci nespí a vzhledem k tomu, že jejich uši nesnášejí Boží slovo, neúnavně pracují, aby je umlčeli anebo zmátli. Tady je únava z obrany před nimi nejsvízelnější. Nejde jen o prokazování dobra s veškerou námahou, kterou to obnáší, ale je zapotřebí bránit před zlem stádce i sebe. Zlý je úskočnější než my a je schopen zničit v jediném okamžiku to, co jsme trpělivě po dlouhou dobu budovali. Zde je třeba prosit o milost učit se odstraňovat zlo – to je důležitý zvyk, učit se odstraňovat zlo – nevytrhávat koukol, nenamlouvat si, že musíme jako nadlidé bránit to, co má bránit jedině Pán. (Papež František, homilie, 2. dubna 2015)