All Questions
prev
Předchozí:1.41 Jsou opravdu v nebi andělé?
next
Následující:1.43 Co se stane, když zemřeme?

1.42 Co jsou zač ti padlí andělé?

Maria a andělé

Podle církevní tradice se někteří andělé z vlastní svobodné vůle vzbouřili proti Bohu a odmítli Boží lásku. Říkáme jim padlí andělé, běžné je též označení ďábel. Ďábel může způsobovat mnohé zlo a pokušení, ale stále zůstává stvořením. Proto není jeho moc neomezená. Nemůže zamezit příchodu Božího království.

Jen Bůh ví, proč ďábel může pokračovat ve svém díle zla a proč zlo ve světě pořád ještě existuje. Bylo nám ale slíbeno, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28) Řím 8,28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. .

Někteří andělé, stvořeni jako dobří, zneužili svoji svobodu a odmítli Boha. Byli pak svrženi z nebe a chtějí i nás svést ke stejnému osudu.
Moudrost církve

Co je to pád andělů?

Tento výraz označuje skutečnost, že satan a ostatní zlí duchové, o nichž hovoří Písmo svaté i tradice církve, stvoření Bohem jako dobří andělé, se sami stali zlými, protože svobodným a neodvolatelným rozhodnutím odmítli Boha a jeho království a dali tak vzniknout peklu. Snaží se člověka strhnout, aby se připojil k jejich vzpouře proti Bohu, avšak Bůh uskutečňuje v Kristu své jisté vítězství nad zlem. [KKKC 74]

Co k tomu říkají církevní otcové

Pravou příčinou blaženosti dobrých andělů je to, že lnou k tomu, který je svrchovaný. A ptáme-li se po příčině pádu těch špatných, zdá se nám, a to nikoli bezdůvodně, že padli, protože opustili toho, který je svrchované bytí, a obrátili se k sobě samým, aniž by takovou podstatu měli. [Sv. Augustin, O obci Boží, kniha 12, kap. 6 (ML 41, 353)]