Všechny tweety
prev
Předchozí:1.40 Zůstala Maria navždy pannou a nikdy nezhřešila?
next
Následující:1.42 Co jsou zač ti padlí andělé?

1.41 Jsou opravdu v nebi andělé?

Maria a andělé

Andělé existují stejně jako lidé, jen nemají žádné tělo. Také mají svobodou vůli. Jsou to tedy duchové bytosti, které se rozhodly zůstat na straně Boha a sloužit mu. Bible o andělech vypovídá jako o Božích poslech. Například archanděl Gabriel zvěstoval Ježíšovo narození (Lk 1,26)Lk 1,26: V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret.. U Ježíšova prázdného hrobu po zmrtvýchvstání byl také přítomen Boží anděl (Mt 28,2-6)Mt 28,2-6: Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.“.

Andělé spolupracují na Boží péči o lidi. Také ty máš svého anděla strážného, který byl Bohem pověřen, aby tě doprovázel a chránil tě (Mt 18,10Mt 18,10: Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Žl 90 (89),11 Žl 90 (89),11: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?). Aplikace #TwGOD obsahuje i modlitbu k andělu strážnému.

> Více se můžeš dočíst v knize

Andělé uctívají Boha v nebi a přinášejí nám poselství. Dávají na nás pozor. I ty máš svého anděla strážného!
Moudrost církve

Kdo jsou andělé?

Andělé jsou zcela duchovní Boží stvoření, obdařená rozumem a vůlí. Jsou netělesní, nesmrtelní a obvykle neviditelní. Žijí neustále v Boží přítomnosti a zprostředkovávají lidem Boží vůli a ochranu.

Anděl, jak napsal kardinál Josef Ratzinger, „je jakoby osobní myšlenkou, kterou mě oslovuje Bůh“. Avšak i andělé zcela obracejí ke svému Stvořiteli. Planou láskou k němu a ve dne v noci mu slouží. Jejich chvalozpěv nikdy neumlká. Andělé, kteří od Boha odpadli, se v Písmu svatém nazývají ďáblové nebo démoni. [Youcat 54]

Jakým způsobem jsou andělé přítomni v životě církve?

Církev se v liturgii spojuje s anděly, aby se klaněla Bohu, vzývá jejich pomoc a slaví liturgickou památku některých z nich.

„Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu“ (sv. Basil Veliký).

[KKKC 61]

Lze s anděly navázat vztah?

Ovšem. Anděly lze prosit o pomoc a o přímluvu u Boha.

Každý člověk dostává od Boha anděla strážce. Je dobré a smysluplné modlit se k andělu strážci za sebe i za ostatní. Andělé mohou dát o sobě vědět v životě křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako pomáhající průvodci. S falešnými anděly esoteriky nemá víra nic společného. [Youcat 55]

Co k tomu říkají církevní otcové

Naše chlouba a smělá důvěra budiž v něm (Bohu), podřizujme se proto jeho vůli. Pozorujme, jak slouží jeho vůli všechny zástupy andělů stojících před ním. [Sv. Klement Římský, Dopis Korintským, kap. 34 (MG 1, 276)]

Úkolem andělů je, aby sloužili Bohu k naší spáse. Jejich prací je tedy dělat vše pro spásu bratří; či spíše je to práce Krista samotného, protože on skutečně zachraňuje jako Pán, oni však jako služebníci. [Sv. Jan Zlatoústý, Kázání na list Židům, 3:4 (MG 63, 30)]