All Questions
prev
Předchozí:1.40 Zůstala Maria navždy pannou a nikdy nezhřešila?
next
Následující:1.42 Co jsou zač ti padlí andělé?

1.41 Jsou opravdu v nebi andělé?

Maria a andělé
Andělé uctívají Boha v nebi a přinášejí nám poselství. Dávají na nás pozor. I ty máš svého anděla strážného!
Moudrost církve

Kdo jsou andělé?

Andělé jsou zcela duchovní Boží stvoření, obdařená rozumem a vůlí. Jsou netělesní, nesmrtelní a obvykle neviditelní. Žijí neustále v Boží přítomnosti a zprostředkovávají lidem Boží vůli a ochranu.

Anděl, jak napsal kardinál Josef Ratzinger, „je jakoby osobní myšlenkou, kterou mě oslovuje Bůh“. Avšak i andělé zcela obracejí ke svému Stvořiteli. Planou láskou k němu a ve dne v noci mu slouží. Jejich chvalozpěv nikdy neumlká. Andělé, kteří od Boha odpadli, se v Písmu svatém nazývají ďáblové nebo démoni. [Youcat 54]

Jakým způsobem jsou andělé přítomni v životě církve?

Církev se v liturgii spojuje s anděly, aby se klaněla Bohu, vzývá jejich pomoc a slaví liturgickou památku některých z nich.

„Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu“ (sv. Basil Veliký).

[KKKC 61]

Lze s anděly navázat vztah?

Ovšem. Anděly lze prosit o pomoc a o přímluvu u Boha.

Každý člověk dostává od Boha anděla strážce. Je dobré a smysluplné modlit se k andělu strážci za sebe i za ostatní. Andělé mohou dát o sobě vědět v životě křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako pomáhající průvodci. S falešnými anděly esoteriky nemá víra nic společného. [Youcat 55]

Co k tomu říkají církevní otcové

Naše chlouba a smělá důvěra budiž v něm (Bohu), podřizujme se proto jeho vůli. Pozorujme, jak slouží jeho vůli všechny zástupy andělů stojících před ním. [Sv. Klement Římský, Dopis Korintským, kap. 34 (MG 1, 276)]

Úkolem andělů je, aby sloužili Bohu k naší spáse. Jejich prací je tedy dělat vše pro spásu bratří; či spíše je to práce Krista samotného, protože on skutečně zachraňuje jako Pán, oni však jako služebníci. [Sv. Jan Zlatoústý, Kázání na list Židům, 3:4 (MG 63, 30)]