Všechny tweety
Předchozí:
Následující:
oud zeilschip op zee

2.27 Jak pronikalo křesťanství do střední Evropy?

Muslimové, barbaři a pravoslavní

Text tohoto tweetu byl na rozdíl od knihy přepracován se zaměřením na události, které se týkají přímo českého území.

Již v 6. a 7. století přicházeli do tehdejší oblasti Velké Moravy hlasatelé evangelia zejména z germánských území (oni sami přijali křesťanství prostřednictvím iroskotské misie). K hlásání evangelia se však nezřídka připojovaly i mocenské nároky panovníků těch oblastí, z nichž misionáři pocházeli. V 9. století se proto také velkomoravský kníže Rostislav jak u papeže Mikuláše I., tak u byzantského císaře Michala dožadoval křesťanských misionářů, kteří by byli ochotni při evangelizaci respektovat místní jazyk (i v liturgických obřadech) a zavést církevně správní autonomii. V roce 863 tedy připutovali na Velkou Moravu bratři Cyril a Metoděj ze Soluně.

> Více se můžeš dočíst v knize

Cyril a Metoděj nebyli první hlasatelé evangelia na území Velké Moravy, ale jako první ho hlásali ve slovanském jazyku.

Co k tomu říkají papežové

Přestože bratři Cyril a Metoděj byli vychováni v byzantské kultuře, uměli se stát apoštoly Slovanů v plném smyslu toho slova. Odloučení od vlasti, které Bůh někdy požaduje od vyvolených lidí, a přijaté kvůli víře v jeho příslib, je vždy tajemnou a plodnou podmínkou pro rozvoj a růst Božího lidu na zemi. (…) Dva svatí bratři kromě velké úcty k jednotlivým osobám a nezištné péče o jejich skutečné dobro měli dost síly, moudrosti, horlivosti a lásky, které jsou nevyhnutelné k tomu, aby přinesly budoucím věřícím světlo, aby jim zároveň ukázali dobro a nabídli konkrétní pomoc, jak ho dosáhnout. Kvůli tomu se chtěli stát ve všem podobní těm, jimž přinášeli evangelium; chtěli se stát částí těch národů a ve všem s nimi sdílet osud. (Papež Jan Pavel II., Slavorum apostoli [Apoštolé Slovanů], encyklika, čl. 8 a 9, 2. června 1985)