All Questions
prev
Předchozí:5.14 Není pokrytecké obracet se na Boha jen, když přijde krize?
next
Následující:5.16 Jak se křesťané připravují na smrt?

5.15 Co říká Bible o tom, jak čelit krizi?

Bůh a neštěstí

Zaprvé si můžeš uvědomit, že ať už se stane cokoli, Ježíš je s tebou (Mt 28,20). Bible nás velmi často zve: „Neboj se“ (Iz 43,1; Lk 12,32). Možná sis myslel, že máš vše pod kontrolou, takže teď, když jsi ztratil kontrolu, se bojíš. V reakci na to se pokus odevzdat síle, kterou ti Bůh chce dát (1 Kron 16,11; Žalm 27,1). Není to síla, díky které budeš mít vše pod kontrolou. Dokáže mnohem více: přijetím své zranitelnosti a šířením Boží lásky všude, kde můžeš, se postavíš zlu, které způsobilo krizi, protože se nepoddáváš sobeckému strachu. Pozor, krize neomlouvá sobectví! Právě naopak: pouze „dokonalá láska zahání strach“ (1 Jan 4,18). Poděl se s potřebnými, nehromaď si sobecky zásoby. 

 

Tady je pět biblických citátů, které ti mohou pomoci:

  1. „Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.” (1 Kron 16,11).
  2. „Bůh je láska… Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1 Jan 4,16-19).
  3. „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28). 
  4. „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Flp 4,6n).
  5. „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (Žalm 23,1-4).
Zvláště během krize je Bůh s tebou: otevři se Mu a odevzdej se Jeho síle!