All Questions
prev
Ankstesnis:1.38 Kodėl tokia svarbi Marija?
next
Kitas:1.40 Ar Marija visada išliko mergelė ir niekada nenusidėjo?

1.39 Marija – ne Dievas, tad kam visas tas pamaldumas jai?

Marija ir angelai

Marija nėra Dievas. Tačiau ji yra Dievo Motina. Dėl šio ypatingo vaidmens galime ją gerbti. Gerbimas skiriasi nuo garbinimo, kurį skiriame tik Dievui. Pamaldumas Marijai remiasi Šventuoju Raštu. Laukdamasi Jėzaus Marija išpranašavo: „Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos <...>“ (Lk 1:48)Lk 1:48: nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos..

Maldą „Sveika, Marija“ sudaro keletas frazių iš Šventojo Rašto. Arkangelas Gabrielius tarė Marijai: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ (Lk 1:28)Lk 1:28: Atėjęs pas ją, angelas tarė: „"Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“, o Marijos pusseserė Elzbieta pasakė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“ (Lk 1:42)Lk 1:42: Atėjęs pas ją, angelas tarė: „"Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“. „Sveika, Marija“ bei kitas maldas Marijai galima rasti #TwGOD programėlėje.

Jėzus paskyrė Mariją būti mūsų Motina. Todėl galime melstis jai ir prašyti, kad geru žodžiu užtartų mus savo sūnui Jėzui.
Bažnyčios išmintis

Kaip Bažnyčia meldžiasi Marijai?

Pirmiausia Sveika, Marija malda, kuria Bažnyčia prašo Mergelės Marijos užtarimo. Kitos marijiškosios maldos yra rožinis, akatisto himnas, paraklezė, taip pat įvairių krikščioniškųjų tradicijų himnai ir giesmės. [KBKS 563]

Kokie yra žodžiai „Sveika, Marija“?

Sveika, Marija, malonės pilnoji,

Viešpats su tavimi!

Tu pagirta tarp moterų

ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina,

melsk už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

 

Lotynų kalba:

Ave, Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Kaip kalbamas Rožinis?

Vardan Dievo – Tėvo...

Credo (Tikėjimo išpažinimas)

Tėve mūsų

triskart Sveika, Marija (prieš kiekvieną galima įterpti:

Jėzau, stiprinantis mūsų tikėjimą.

Jėzau, didinantis mūsų viltį.

Jėzau, uždegantis mumyse meilę.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Penki slėpiniai; kiekvieną jų sudaro slėpinio pavadinimas (pavyzdžiui, Šventosios Dvasios atsiuntimas), Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija ir Garbė Dievui – Tėvui...

 

Rožinis turi 4 dalis: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės slėpinius.

 

Džiaugsmo slėpiniai (pirmadieniais ir šeštadieniais)

Apreiškimas

Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, pradėjai iš Šventosios Dvasios

Aplankymas

Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, nusinešei pas Elzbietą

Gimimas

Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, pagimdei Betliejuje

Paaukojimas

Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, šventykloje paaukojai

Atradimas šventykloje

Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, atradai šventykloje

 

Šviesos slėpiniai (ketvirtadieniais)

Krikštas Jordane

Jėzus, Jono pakrikštytas Jordane

Apsireiškimas Kanos vestuvėse

Jėzus, apsireiškęs Kanos vestuvėse

Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti

Jėzus, paskelbęs mums Dievo Karalystę

Atsimainymas

Jėzus, atsimainęs ant kalno

Eucharistijos įsteigimas

Jėzus, padovanojęs mums Eucharistiją

 

Kančios slėpiniai (antradieniais ir penktadieniais)

Malda Alyvų sode

Jėzus, už mus krauju prakaitavęs

Nuplakimas

Jėzus, už mus nuplaktas

Vainikavimas erškėčiais

Jėzus, už mus erškėčiais vainikuotas

Kryžiaus nešimas

Jėzus, už mus sunkų kryžių nešęs

Nukryžiavimas

Jėzus, už mus nukryžiuotas

 

Garbės slėpiniai (trečiadieniais ir sekmadieniais)

Prisikėlimas

Jėzus, prisikėlęs iš numirusių

Žengimas į dangų

Jėzus, įžengęs į dangų

Šventosios Dvasios atsiuntimas

Jėzus, atsiuntęs mums Šventąją Dvasią

Marijos paėmimas į dangų

Jėzus, tave, Švenčiausioji Mergele, paėmęs į dangų

Marijos vainikavimas

Jėzus, tave, Švenčiausioji Mergele, danguje vainikavęs

[Youcat 481]

Kokio pobūdžio kultas teikiamas Švenčiausiajai Mergelei?

Šis kultas, nors ir ypatingas, iš esmės skiriasi nuo vien Švenčiausiajai Trejybei teikiamo garbinimo. Šio savito pagarbumo kulto apraiškos yra Dievo Motinai skirtosios liturginės šventės ir tokios marijiškosios maldos, kaip rožinis – visos Evangelijos santrauka. [KBKS 198]

Ar galima Mergelę Mariją garbinti?

Ne. Tik Dievą galima garbinti. Bet Mariją mes gerbiame kaip mūsų Viešpaties Motiną.  

Garbinimas – tai nuolankus, besąlygiškas absoliutaus Dievo iškilumo virš visų kūrinių pripažinimas. Marija yra kūrinys, kaip ir mes visi. Pagal tikėjimą ji yra mūsų Motina. O tėvus privalome gerbti. Tai visiškai atitinka Šventąjį Raštą, nes pati Marija sako: „Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos tautos“ (Lk 1, 48). Todėl Bažnyčia pripažįsta Marijai skirtas piligrimines vietas, šventes, giesmes ir maldas, pavyzdžiui, Rožinį. Jis yra Evangelijų santrauka. [Youcat 149]

Štai ką sako popiežiai

Štai ką sako popiežiai

Padidėjęs žinojimas apie Marijos misiją tapo džiaugsmingu jos gerbimu bei pagarba išmintingam Dievo planui, kuris savo šeimoje (Bažnyčioje), kaip ir kiekvienuose namuose, įkurdino Moterį, paslėptu būdu ir tarnavimo dvasia globojančią tą šeimą ir atidžiai ja besirūpinančia iki šlovingos Viešpaties dienos. [Popiežius Paulius VI, Marialis Cultus, Įžanga].