All Questions
prev
Předchozí:1.38 Proč je Maria tak důležitá?
next
Následující:1.40 Zůstala Maria navždy pannou a nikdy nezhřešila?

1.39 Maria není Bůh – tak proč všechna ta úcta k ní?

Maria a andělé

Maria není Bohem. Je ale matkou Boží. Díky této speciální roli jí můžeme a máme prokazovat úctu. Tato úcta však není totéž co klanění. Klanění je rezervováno pouze samotnému Bohu. Již v prvotním společenství Ježíšových učedníků patřilo Marii významné místo. Naplnila se tedy slova, která Maria s velkým úžasem vyslovila při setkání s příbuznou Alžbětou: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48)Lk 1,48: Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. .

Modlitba Zdrávas, Maria je složena z několika frází z Bible. Archanděl Gabriel řekl Marii: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ (Lk 1,28)Lk 1,28: Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ a Mariina sestřenice Alžběta řekla: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“ (Lk 1,42)Lk 1,42: Zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého. . Zdrávas, Maria a další modlitby k Panně Marii můžeš nalézt v aplikaci #TwGOD.

Ježíš nám dal Marii za matku. Můžeme se k ní proto modlit a prosit ji, aby za nás u svého syna Ježíše ztratila dobré slovo.
Moudrost církve

Jak se církev modlí k Marii?

 Církev se modlí především modlitbu „Zdrávas Maria“, jíž prosí o přímluvu Panny. Další mariánské modlitby jsou růženec, Akathistos, Paraklésis, hymny a chvalozpěvy různých křesťanských tradic. [KKKC 563]

Jak zní Zdrávas Maria?

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Latinsky:

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Jak se modlíme růženec?

 1. Ve jménu Otce ...
 2. Apoštolské vyznání víry
 3. Otče náš
 4. třikrát Zdrávas, Maria (po jménu Ježíš se vkládá:
  … v kterého věříme
  … v kterého doufáme
  …  kterého milujeme)
 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
 6. pět desátků (tajemství) se skládá z modlitby Otče náš, desetkrát Zdrávas, Maria (po jménu Ježíš se vždy vkládá jedno z tajemství, např.: ... který Ducha Svatého seslal) a Sláva Otci.

Modlíme se růžencová tajemství radostná, tajemství světla, tajemství bolestná a tajemství slavná.

 • Tajemství radostná (pondělí, sobota)
  1. kterého jsi z Ducha Svatého počala.
  2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
  3. kterého jsi v Betlémě porodila.
  4. kterého jsi v chrámě obětovala.
  5. kterého jsi v chrámě nalezla.
 • Tajemství světla (čtvrtek)
  1. který byl pokřtěn v Jordánu.
  2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
  3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
  4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
  5. který ustanovil eucharistii.
 • Tajemství bolestná (úterý, pátek)
  1. který se pro nás krví potil.
  2. který byl pro nás bičován.
  3. který byl pro nás trním korunován.
  4. který pro nás nesl těžký kříž.
  5. který byl pro nás ukřižován.
 • Tajemství slavná (středa, neděle)
  1. který z mrtvých vstal.
  2. který na nebe vstoupil.
  3. který Ducha Svatého seslal.
  4. který tě, Panno, do nebe vzal.
  5. který tě v nebi korunoval.

[Youcat 481]

Jaký způsob úcty náleží svaté Panně?

Je to jedinečná úcta, ale podstatně se liší od úcty klanění (adorace), která se vzdává pouze Nejsvětější Trojici. Tato mimořádná úcta se vyjadřuje zvláště v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a v mariánské modlitbě, jako je svatý růženec, souhrn celého evangelia. [KKKC 198]

Lze se klanět Marii?

Nikoliv. Jenom Bůh sám je hoden našeho klanění. Avšak Marii můžeme ctít jako matku našeho Pána.

Klanění chápeme jako pokorné a bezpodmínečné uznání absolutní Boží vznešenosti nade vším stvořením. Maria je pouhým tvorem jako každý z nás. Ve víře je naší matkou. A rodičům přece smíme prokazovat úctu. Ctít Marii je biblické, protože ona sama říká: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48b). Proto církev zná mariánská poutní místa, mariánské svátky, mariánské písně a modlitby, například růženec, který je souhrnem celého evangelia. [Youcat 149]

Co k tomu říkají papežové

Prohloubené poznání poslání svěřeného Marii se změnilo na radostiplnou úctu k ní a na zbožné klanění se Boží prozřetelnosti, která chce mít ve své Rodině – to je v Církvi – jako v každé domácnosti – Ženu, která ve skrytosti a v touze bdí nad ní a laskavě chrání její kroky, dokud nezazáří slavný Pánův den. (Papež Pavel VI., Cultus Marialis [Mariánská úcta], apoštolská exhortace o správném způsobu a růstu uctívání Blahoslavené Panny Marie, úvod, 2. února 1974)