All Questions
prev
Ankstesnis:1.40 Ar Marija visada išliko mergelė ir niekada nenusidėjo?
next
Kitas:1.42 O kaip puolę angelai?

1.41 Ar danguje tikrai yra angelų?

Marija ir angelai
Biblijoje visur minimi garbinantys Dievą ir mums žinias nešantys angelai. Jie globoja mus. Tu taip pat turi savo angelą sargą!
Bažnyčios išmintis

Kas yra angelai?

Angelai yra grynai dvasiniai Dievo kūriniai, turintys valią ir protą, bekūniai, nemirtingi ir paprastai nematomi. Jie nuolat gyvena Dievo akivaizdoje ir perduoda žmonėms Dievo valią, taip pat Jo paliepti juos globoja.

„Angelas, – rašė kardinolas J. Ratcingeris, – yra tartum asmeninė mintis, kuria Dievas atsigręžia į mane.“ Kartu angelai yra visiškai atsidavę Dievui. Jie dega meile Jam ir patarnauja Jam dieną ir naktį. Niekada nesiliauja skambėjusios jų giesmės. Nuo Dievo atsiskyrę angelai Šventajame Rašte vadinami velniais ir demonais. [Youcat 54]

Kaip angelai dalyvauja Bažnyčios gyvenime?

Bažnyčia vienijasi su angelais garbindama Dievą, šaukiasi jų pagalbos ir kai kuriuos jų mini savo liturgijoje.

„Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir ganytoją, vedantį jį į gyvenimą“ (šv. Bazilijus Didysis). [KBKS 61]

Ar galima susisiekti su angelais?

Taip. Į angelus galima kreiptis pagalbos ir paprašyti, kad užtartų prieš Dievą.

Dievas kiekvienam žmogui paskiria angelą sargą. Dera ir prasminga melstis angelui už save ir kitus. Angelai krikščionio gyvenime gali būti ir pastebimi, pavyzdžiui, kaip žinios perdavėjai ar palydovai pagalbininkai. Tikėjimas neturi nieko bendro su netikrais Naujojo amžiaus angelais. [Youcat 55]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Tegul mūsų didžiavimasis ir mūsų pasitikėjimas būna [Dievu], būkime klusnūs Jo valiai. Galvokime apie visą daugybę angelų: kaip jie laikosi ir tarnauja Jo valiai. [Šv. Klemensas Romietis, Laiškas korintiečiams, 34 sk. (MG 1, 276)]

Tai yra angelų pareiga – tarnauti Dievui dėl mūsų išganymo. Taigi tai yra angeliškas darbas – daryti viską dėl brolių išganymo – arba veikiau tai yra paties Kristaus darbas, nes iš tikrųjų Jis išgano kaip Viešpats, o jie – kaip tarnai. [Šv. Jonas Auksaburnis, Laiško žydams homilijos, 3, 4 (MG 63, 30)]

This is the office of angels, to minister to God for our salvation. So that it is an angelical work, to do all for the salvation of the brethren: or rather it is the work of Christ himself, for he indeed saves as Lord, but they as servants. [St. John Chrysostom, Homilies on Hebrews, 3:4 (MG 63, 30)]