All Tweets
prev
Ankstesnis:1.40 Ar Marija visada išliko mergelė ir niekada nenusidėjo?
next
Kitas:1.42 O kaip puolę angelai?

1.41 Ar danguje tikrai yra angelų?

Marija ir angelai

Angelai yra asmenys, kaip ir žmonės, tačiau jie neturi kūno. Angelai yra su Dievu danguje ir yra pasirinkę likti su Juo bei Jam tarnauti. Šventajame Rašte pasakojama, kad angelai dažnai veikia kaip pasiuntiniai, pavyzdžiui, kai angelas Gabrielius pranešė apie Jėzaus gimimą (Lk 1:26)Lk 1:26:  Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas., o vėliau apie Jo Prisikėlimą (Mt 28:2-6)Mt 28:2-6: Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta.“.

Angelai globoja žmones: tu taip pat turi angelą sargą, kuriam Dievo buvo pavesta lydėti tave ir rūpintis tavimi (Mt 18:10)Mt 18:10: „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.“; (Ps 90:11)Ps 90:11:Kas gali perprasti tavo įniršio jėgą? Tavo pyktis prilygsta tavo pagarbiai baimei. . #TwGOD programėlėje yra malda tavo angelui sargui bei kitiems angelams.

                                                                                                                   g Daugiau skaityk knygoje

Biblijoje visur minimi garbinantys Dievą ir mums žinias nešantys angelai. Jie globoja mus. Tu taip pat turi savo angelą sargą!
Bažnyčios išmintis

Kas yra angelai?

Angelai yra grynai dvasiniai Dievo kūriniai, turintys valią ir protą, bekūniai, nemirtingi ir paprastai nematomi. Jie nuolat gyvena Dievo akivaizdoje ir perduoda žmonėms Dievo valią, taip pat Jo paliepti juos globoja.

„Angelas, – rašė kardinolas J. Ratcingeris, – yra tartum asmeninė mintis, kuria Dievas atsigręžia į mane.“ Kartu angelai yra visiškai atsidavę Dievui. Jie dega meile Jam ir patarnauja Jam dieną ir naktį. Niekada nesiliauja skambėjusios jų giesmės. Nuo Dievo atsiskyrę angelai Šventajame Rašte vadinami velniais ir demonais. [Youcat 54]

Kaip angelai dalyvauja Bažnyčios gyvenime?

Bažnyčia vienijasi su angelais garbindama Dievą, šaukiasi jų pagalbos ir kai kuriuos jų mini savo liturgijoje.

„Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir ganytoją, vedantį jį į gyvenimą“ (šv. Bazilijus Didysis). [KBKS 61]

Ar galima susisiekti su angelais?

Taip. Į angelus galima kreiptis pagalbos ir paprašyti, kad užtartų prieš Dievą.

Dievas kiekvienam žmogui paskiria angelą sargą. Dera ir prasminga melstis angelui už save ir kitus. Angelai krikščionio gyvenime gali būti ir pastebimi, pavyzdžiui, kaip žinios perdavėjai ar palydovai pagalbininkai. Tikėjimas neturi nieko bendro su netikrais Naujojo amžiaus angelais. [Youcat 55]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Tegul mūsų didžiavimasis ir mūsų pasitikėjimas būna [Dievu], būkime klusnūs Jo valiai. Galvokime apie visą daugybę angelų: kaip jie laikosi ir tarnauja Jo valiai. [Šv. Klemensas Romietis, Laiškas korintiečiams, 34 sk. (MG 1, 276)]

Tai yra angelų pareiga – tarnauti Dievui dėl mūsų išganymo. Taigi tai yra angeliškas darbas – daryti viską dėl brolių išganymo – arba veikiau tai yra paties Kristaus darbas, nes iš tikrųjų Jis išgano kaip Viešpats, o jie – kaip tarnai. [Šv. Jonas Auksaburnis, Laiško žydams homilijos, 3, 4 (MG 63, 30)]

This is the office of angels, to minister to God for our salvation. So that it is an angelical work, to do all for the salvation of the brethren: or rather it is the work of Christ himself, for he indeed saves as Lord, but they as servants. [St. John Chrysostom, Homilies on Hebrews, 3:4 (MG 63, 30)]