Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.38 Pse është kaq e rëndësishme Maria?
next
Tjetra:1.40 A mbeti Maria gjithmonë e virgjër? A mëkatoi ajo?

1.39 Maria nuk është Zot - atëherë, pse gjithë ky devocion ndaj saj?

Maria dhe engjëjt

Maria nuk është Zot. Megjithatë, ajo është nëna e Zotit. Për shkak të këtij roli të veçantë të saj, ne mund ta nderojmë atë. Nderimi është ndryshe nga adhurimi, i cili është i rezervuar vetëm për Zotin. Përkushtimi ndaj Marisë është i rrënjosur në Bibël. Kur ishte shtatzënë me Jezusin, Maria parashikoi: “Ja, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur.” (Lk. 1:48)Lk. 1:48: Sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur.”.

Lutja “Të falemi Mari” përbëhet nga disa fraza nga Bibla. Kryeëngjëlli Gabriel i tha Marisë: “Të falem, o Hirplote! Zoti me ty!” (Lk. 1:28)Lk. 1:28: Engjëlli hyri tek ajo dhe i tha: “Të falem, o Hirplote! Zoti me ty!”, dhe kushërira e Marisë, Elizabeta, tha: “Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd!”

(Lk. 1:42)Lk. 1:42: Dhe brohoriti me zë të lartë: “Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd!. Të falemi Mari dhe lutje të tjera ndaj Marisë mund të gjenden në aplikacionin #TwGOD.

Jezusi na bëri bij e bija të Marisë, prandaj duhet t’i lutemi asaj që të flasë një fjalë të mirë për ne tek i biri, Jezusi.
Urtësia e Kishës

Si i lutet Kisha Marisë?

Para së gjithash me uratën* Të falemi Mari, me të cilën Kisha kërkon ndërmjetësimin e Virgjërës. Urara të tjera për Marinë janë Rruzarja, himni Acatistos, Paraclisis, himnet dhe këngët e traditave të ndryshme të krishtera. [KKKP 563]

What are the words of the “Hail Mary”?

Hail, Mary,
full of grace,
the Lord is with you.
Blessed are you among women,
and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.

In Latin:
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

How do you pray the Rosary?

 1. In the name of the Father …
 2. Apostles’ Creed
 3. Our Father
 4. Three Hail Marys
 5. “Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.”
 6. Five decades, each with one Our Father, ten Hail Marys, and a Glory Be to the Father.

The complete Rosary consists of Joyful, Luminous, Sorrowful, and Glorious Mysteries.

 • The Joyful Mysteries (Monday, Saturday)
  1. The Annunciation
  2. The Visitation
  3. The Nativity
  4. The Presentation of the Child Jesus in the Temple
  5. The Finding of the Child Jesus in the Temple
    
 • The Luminous Mysteries (Thursday)
  1. The Baptism in the Jordan
  2. The Wedding Feast at Cana
  3. The Proclamation of the Kingdom of God and Repentance for Sin
  4. The Transfiguration
  5. The Institution of the Holy Eucharist
    
 • The Sorrowful Mysteries (Tuesday, Friday)
  1. The Agony in the Garden
  2. The Scourging at the Pillar
  3. The Crowning with Thorns
  4. The Carrying of the Cross
  5. The Crucifixion
    
 • The Glorious Mysteries (Wednesday, Sunday)
  1. The Resurrection
  2. The Ascension
  3. The Descent of the Holy Spirit
  4. The Assumption of the Blessed Virgin Mary
  5. The Crowning of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven

[Youcat 481]

Çfarë lloj kulti i drejtohet Virgjërës së shenjtë?

Është një kult i posaçëm, por ndryshon në mënyrë thelbësore nga kulti i adhurimit, që i bëhet vetëm të Shenjtërueshmes Trini. Ky kult i veçantë nderimi e gjen shprehjen e vet të posaçme në festat liturgjike kushtuar Nënës së Hyjit dhe në lutjet mariane, siç është Rruzarja e shenjtë, përmbledhje e krejt Ungjillit. [KKKP 198]

May we worship Mary?

No. Only God can be worshipped. But we can revere Mary as the Mother of our Lord.  

By worship we mean the humble, unconditional acknowledgment of the absolute superiority of God over all creatures. Mary is a creature like us. In faith she is our Mother. And we should honor our parents. There is a biblical basis for this, since Mary herself says, “For behold, henceforth all generations will call me blessed” (Lk 1:48b). so the Church has Marian shrines and places of pilgrimage, feast days, hymns, and prayers, for instance, the Rosary,  It is a compendium of the Gospels. [Youcat 149]

Ja çfarë thonë Papët

Njohuria e shtuar për misionin e Marisë është bërë një nderim i gëzueshëm i saj dhe një respekt adhurues për planin e mençur të Hyjit, i cili ka vendosur brenda familjes së tij (Kishës), si në çdo shtëpi, figurën e një Gruaje, e cila në mënyrë të fshehur dhe në një shpirt shërbimi kujdeset për atë familje dhe me kujdes kujdeset për të deri në ditën e lavdishme të Zotit. [Papa Pali VI, Marialis cultus, hyrje].