DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.38 Prečo je Mária dôležitá?
next
Ďalej:1.40 Ostala Mária navždy pannou a nikdy nezhrešila?

1.39 Mária nie je Boh, tak prečo všetka tá úcta k nej?

Mária a anjeli

Mária nie je Boh. Je však Matkou Božou. Pre jej výnimočnú úlohu si ju môžeme ctiť. Úcta sa odlišuje od poklony, ktorá je vyhradená len Bohu. Mariánska zbožnosť má korene v Biblii. Keď Mária počala Ježiša, predpovedala: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ (Lk 1,48)Lk 1,48 – lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..

Modlitba Zdravas’, Mária, pozostáva z niekoľkých úryvkov Písma. Archanjel Gabriel povedal Márii: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk1,28)Lk 1,28 – Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ a Máriina sesternica Alžbeta povedala: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho (Lk 1,42)Lk 1,42 – Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“. Modlitbu Zdravas’, Mária, a iné modlitby nájdeš aj v aplikácii #TwGOD.

Ježiš nám dal Máriu za matku. Preto sa k nej môžeme modliť s prosbou o príhovor u jej syna Ježiša.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa Cirkev modlí k Panne Márii?

Predovšetkým modlitbou Zdravas’, Mária, ktorou Cirkev prosí o orodovanie Panny Márie. Iné mariánske modlitby sú: ruženec, chválospev Akatist, Parakléza, chválospevy a ľudové piesne rozličných kresťanských tradícií. [KKKC 563]

Ako znie Zdravas, Mária?

Zdravas’, Mária
milosti plná.
Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Po latinsky:
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Ako sa modlíme ruženec?

 1. V mene Otca...
 2. Apoštolské vyznanie viery
 3. Otče náš
 4. Trikrát Zdravas’ Mária; v strede sa vkladá:
  Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
  Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
  Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
 5. „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“
 6. Päť desiatkov sa skladá z modlitby Otče náš, nasleduje desaťkrát Zdravas’ Mária (po mene Ježiš sa vždy vkladá jedno z tajomstiev, napr.: …ktorý nám zoslal Ducha Svätého) a Sláva Otcu.

 

Modlíme sa radostný ruženec, ruženec svetla, bolestný a slávnostný ruženec.

●     Tajomstvá radostného ruženca (pondelok, sobota) 

1.    Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

2.    Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

3.    Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

4.    Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

5.    Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.

●     Tajomstvá ruženca svetla (štvrtok)

1.    Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.

2.    Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

3.    Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4.    Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

5.    Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

●     Tajomstvá bolestného ruženca (utorok, piatok) 

1.    Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

2.    Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

3.    Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

4.    Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

5.    Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

●     Tajomstvá slávnostného ruženca (streda, nedeľa) 

1.    Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.

2.    Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.

3.    Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

4.    Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

5.    Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

[Youcat 481]

Aký druh kultu sa preukazuje preblahoslavenej Panne Márii?

Preblahoslavenej Panne Márii sa preukazuje celkom osobitný kult. Tento kult sa však podstatne líši od kultu adorácie, ktorý sa preukazuje iba Najsvätejšej Trojici. Kult osobitného uctievania Panny Márie nachádza v špeciálnych sviatkoch liturgicky zasvätených Božej Matke a v mariánskych modlitbách, ako je svätý ruženec, ktorý je súhrnom celého evanjelia. [KKKC 198]

Môžeme sa Márii klaňať?

Nie. Klaňať sa môžeme iba Bohu. Máriu si však môžeme uctievať ako matku nášho Pána.  

Klaňanie chápeme ako pokorné a bezpodmienečné uznanie absolútnej Božej vznešenosti nad všetkým stvorením. Mária je stvorením ako každý z nás. Vo viere je našou Matkou. A rodičom predsa máme preukazovať úctu. Uctievať Máriu je biblické, pretože ona sama hovorí: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“(Lk 1,48). Preto Cirkev pozná mariánske pútnické miesta, mariánske sviatky, mariánske piesne a modlitby, napríklad ruženec, ktorý je súhrnom celého evanjelia. [Youcat 149]

Toto hovoria pápeži

Väčšie poznanie Máriinho poslania sa stalo radostnou úctou k nej a pokornou bázňou voči múdrosti Božieho plánu, ktorý tak, ako do každého domu, aj do svojej rodiny (Cirkvi) vložil postavu Ženy, ktorá v skrytosti a v duchu služby bdie nad touto rodinou a starostlivo sa o ňu stará až do slávneho Pánovho dňa. [Pápež Pavol VI., Marialis cultus, úvod]