DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:1.39 Marija – ne Dievas, tad kam visas tas pamaldumas jai?
next
Kitas:1.41 Ar danguje tikrai yra angelų?

1.40 Ar Marija visada išliko mergelė ir niekada nenusidėjo?

Marija ir angelai

Moksliškai kalbant, neįmanoma pastoti be vyro sėklos arba žmogaus įsikišimo. Tačiau Dievas gali viršyti gamtos dėsnius ir daryti stebuklus.

Marija apo nėščia Dievui veikiant tiesiogiai, kaip pranašauta Šventajame Rašte (Iz 7:14)Iz 7:14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.; (Mt 1:23)Mt 1:23: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. šimtmečiais prieš tai. Dievas ir nuodėmė yra priešybės. Jėzus yra Dievas ir Jis niekaip nebūtų galėjęs devynis mėnesius būti nuodėmingo asmens įsčiose. Marija gavo ypatingą malonę iš Dievo, kurios dėka sugebėjo nenusidėti visą savo gyvenimą.

Marija išliko mergelė ir niekada nenusidėjo. Ji buvo visiškai pasišventusi Dievui. Štai kodėl su kūnu ir siela ji buvo paimta į dangų.
Bažnyčios išmintis

Ką reiškia žodžiai: „Nekaltasis Marijos prasidėjimas“?

Bažnyčia moko, kad „Švenčiausioji Mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga Visagalio Dievo malone ir privilegija dėl žmonijos Atpirkėjo Jėzaus Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir nė kiek jos nesutepta“ (1854 m. popiežiaus Pijaus IX paskelbta dogma).

Tikėjimas Nekaltuoju prasidėjimu gyvuoja Bažnyčioje nuo pat pradžios. Ši sąvoka šiandien neteisingai suprantama. Iš tikrųjų ji reiškia, kad Dievas Mariją apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės, kai ji buvo pradėta. Čia nekalbama apie Jėzaus prasidėjimą Marijos įsčiose. Ir šie žodžiai anaiptol nereiškia, kad krikščionybė smerkia seksualumą, tarsi vyras ir moteris, pradėję vaiką, susiteptų. [Youcat 83]

Kokia prasme Marija yra visada Mergelė?

Ta prasme, kad ji „liko Mergelė pradėdama savo Sūnų, Mergelė gimdydama, Mergelė nešiodama, Mergelė žindydama, Mergelė motina, visada Mergelė“ (šv. Augustinas). Todėl, kaip priimta Šventajame Rašte, evangelijose „Jėzaus broliais ir seserimis“ vadinami artimi Jėzaus giminaičiai. [KBKS 99]

Ar Marija turėjo, be Jėzaus, daugiau vaikų?

Ne. Jėzus buvo vienintelis tikras Marijos Sūnus.

Dar ankstyvojoje Bažnyčioje buvo laikoma, kad Marija yra visada Mergelė, todėl apie tikrus Jėzaus brolius ir seseris negali būti nė kalbos. Gimtojoje Jėzaus aramėjų kalboje yra tik vienas žodis broliams ir seserims, pusbroliams ir pusseserėms pavadinti. Kur Evangelijose minimi Jėzaus „broliai ir seserys“ (pvz., Mk 3, 31-35), iš tikrųjų jie buvo tik artimi Jo giminaičiai. [Youcat 81]

Kokiu būdu dvasinė Marijos motinystė yra visuotinė?

Marija turi vienintelį Sūnų Jėzų, bet jos dvasinė motinystė jame apima visus žmones, kurių išganyti jis atėjo. Klusniai stovėdama šalia naujojo Adomo – Jėzaus Kristaus, Mergelė yra naujoji Ieva, tikroji gyvųjų motina, savo motiniškąja meile prisidedanti prie jų gimimo ir ugdymo malonės plotmėje. Mergelė ir Motina Marija yra Bažnyčios įvaizdis, tobuliausias jos įgyvendinimas. [KBKS 100]

Kokia prasme palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina?

Palaimintoji Mergelė Marija yra Bažnyčios Motina malonės plotmėje, nes ji pagimdė Dievo Sūnų Jėzų – Kūno, kuris yra Bažnyčia, Galvą. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus ją kaip motiną parodė mokiniui, sakydamas: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27). [KBKS 196]

Kodėl Marija yra ir mūsų Motina?

Marija yra mūsų Motina, nes mūsų Viešpats Kristus davė ją mums kaip Motiną.

„Moterie, štai tavo sūnus!“ (Jn 19, 26). „Štai tavo motina!“ (Jn 19, 27). Šiuos Jėzaus nuo kryžiaus Jonui pasakytus žodžius Bažnyčia visada suprato kaip visos Bažnyčios patikėjimą Marijai. Todėl Marija yra mūsų Motina. Mes galime į ją kreiptis ir prašyti, kad užtartų mus prieš Dievą. [Youcat 85]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Lygiai kaip Tas, kuris prasidėjo, (= Jėzus) vis tiek išlaikė tą, kuri tapo nėščia, (= Mariją) Mergele <...> Visada Mergelė taip net ir po gimdymo vis vien išlieka Mergelė, niekada iki pat mirties neturėjusi lytinių santykių su vyru. [Šv. Jonas Damaskietis, Tikrojo tikėjimo aiškinimas, 4 knyga, 14 sk. (MG 94, 1161)]

Tikrai Tu, Viešpatie, ir Tavo Motina esate vieninteliai, kurie yra gražūs, visiškai tokie visais atžvilgiais; nes, Viešpatie, Tavyje nėra jokios dėmės, nė visai jokios dėmės Tavo Motinoje. [Šv. Efremas, Nisibio himnai, 27, 122 knyga]