DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.10 Ką reiškia visos tos spalvos? Kas yra kas?
next
Kitas:2.12 Bažnyčia viena, tad kodėl krikščionys taip susiskaldę?

2.11 Kokios Bažnyčios ištakos? Kaip viskas prasidėjo?

Bažnyčios ištakos

Jėzus pasirinko pirmuosius apaštalus ir taip įkūrė Bažnyčią. Dabartiniai mūsų vyskupai ir popiežius yra apaštalų įpėdiniai. Nuo pat pradžių apaštalai pavesdavo užduotis vyskupams. Bažnyčią sudaro vyskupai kartu su visais kitais tikinčiaisiais.

Bažnyčios bendruomenėje mes mokomės gyventi kartu ir tinkamai melstis. Tokiu būdu esame parengiami gyventi kartu su Dievu dangujeKalbant apie Evangeliją, kitiems žmonėms taip pat suteikiama galimybė prisijungti prie šios bendruomenės ir taip priartėti prie Dievo.

Jėzus įkūrė Bažnyčią, kad patrauktų visą pasaulį prie savęs ir – per save – prie Tėvo. Tai prasidėjo dar prieš sukūrimą.
Bažnyčios išmintis

Kas yra Bažnyčia?

Bažnyčia (gr. ekklesia) – sušauktieji. Mes visi, pakrikštytieji ir tikintys Dievą, esame Viešpaties pašaukti. Visi kartu mes esame Bažnyčia. Kristus, kaip sako Paulius, yra Bažnyčios Galva. Mes esame jos Kūnas.

Kai priimame sakramentus ir klausomės Dievo žodžio, Kristus yra mumyse, o kai Jis mumyse – tai ir yra Bažnyčia. Šventajame Rašte vis naujais įvaizdžiais parodoma artima asmeninė visų pakrikštytųjų bendrystė su Jėzumi: ši bendruomenė vadinama ir Dievo tauta, ir Kristaus Sužadėtine, ir Motina Bažnyčia, ir Dievo šeima, ir netgi palyginama su vestuvininkais. Niekada Bažnyčia nebus vien tik institucija, vien tik „tarnybinė Bažnyčia“, kurią būtų galima nustumti į šalį. Mes galime piktintis Bažnyčios klaidomis ir ydomis, bet niekada negalime nuo jos atsiriboti, nes Dievas neatšaukiamai dėl jos apsisprendė ir, nepaisydamas visų jos nuodėmių, jos neapleis. Bažnyčia yra Dievo buvimas tarp mūsų, žmonių, todėl mes turime ją mylėti. [Youcat 121]

Kokia yra Bažnyčios pradžia ir atbaiga?

Amžinajame Dievo plane Bažnyčia turi pradžią ir atbaigą. Senojoje Sandoroje ji buvo rengiama Izraelio išrinkimu, tapusio būsimo visų tautų subūrimo ženklu. Įsteigta Jėzaus Kristaus žodžiais ir veiksmais, Bažnyčia buvo įgyvendinta pirmiausia per jo atperkamąją mirtį ir prisikėlimą. Po to Šventosios Dvasios išliejimu per Sekmines ji buvo apreikšta kaip išganymo slėpinys. Laikų pabaigoje ji bus atbaigta kaip visų atpirktųjų dangiškasis susirinkimas. [KBKS 149]

Kam Dievui reikia Bažnyčios?

Dievui reikia Bažnyčios, nes Jis nori išganyti ne pavienius, o visus žmones. Jis nori visą žmoniją padaryti savo tauta.

Niekas nenueina į dangų asocialiu keliu. Kas galvoja tik apie save ir savo sielos išganymą, tas gyvena asocialiai. Kaip žemėje, taip ir danguje tai neįmanoma. Pats Dievas nėra asocialus, nėra vienišius, nėra esybė, kuriai vienos savęs pakanka. Trejybinis Dievas iš esmės yra socialus, tai Meilės Bendrystė, amžini jos mainai. Pagal Dievo modelį ir žmogus linkęs į bendrystę, mainus, užuojautą ir meilę. Mes esame atsakingi vienas už kitą. [Youcat 122]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Apaštalai paskelbė mums Gerąją Naujieną iš Viešpaties Jėzaus lūpų <...> įsitikinę Šventosios Dvasios veikimu, [apaštalai] iškeliavo, skelbdami ateinant Dievo karalystę. Platindami Naujieną per kaimus ir miestus, būsimųjų tikinčiųjų vyskupais ir diakonais skirdavo pirmuosius atsivertėlius, išmėginę Šventąja Dvasia. [Šv. Klemensas Romietis, Laiškas korintiečiams, 42 sk. (MG I, 292; vertimas į lietuvių k. iš Bažnyčios Tėvai: nuo Apaštališkųjų Tėvų iki Nikėjos Susirinkimo: antologija, Vilnius: Aidai, 2003, p. 36)]

Štai ką sako popiežiai

Išganymas, kuris visada yra Dvasios dovana, reikalauja žmogaus bendradarbiavimo savo paties ir kitų išganymo labui. Tokia yra Dievo valia, ir būtent dėl to jis įsteigė bei į išganymo planą įtraukė Bažnyčią. [Popiežius Jonas Paulius II, Redemptoris Missio, 9]