DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:2.13 Kaip man žinoti, kad Bažnyčia sako tiesą?
next
Kitas:2.15 Kas yra apaštalai ir jų įpėdiniai?

2.14 Ar be Bažnyčios galiu būti geras krikščionis?

Bažnyčios ištakos

Jėzus žinojo, kad gyventi krikščioniškai nebus lengva. Todėl Jis įkūrė Bažnyčią, kurioje visi Jo sekėjai kartu sudaro bendruomenę. Šios bendruomenės dėka tikintieji gali priartėti prie Dievo, ypač priimdami sakramentus ir gyvendami, kaip Dievas mus moko.

Jėzus myli mus taip stipriai, kad buvo pasirengęs paaukoti savo gyvybę dėl Bažnyčios. Kas atmeta Bažnyčią, atmeta ir Jėzų. Kai žmonės ne dėl savo kaltės nepažįsta Bažnyčios, tai nereiškia, jog jie automatiškai yra pasmerkti. Tačiau daug lengviau artėti prie Dievo per Bažnyčią ir būti laimingam danguje amžinai. Dievas to trokšta visiems žmonėms!

Jėzus įkūrė Bažnyčią kaip patikimą kelią pas Dievą. Bažnyčioje yra visa, ko reikia, kad pasiektume savo galutinį tikslą danguje.
Bažnyčios išmintis

Kokia prasme Bažnyčia yra šventa?

Bažnyčia yra šventa, nes jos steigėjas – Švenčiausiasis Dievas. Kristus atidavė save dėl jos, norėdamas ją pašventinti ir ją pačią padaryti šventinančią. Šventoji Dvasia gaivina ją meile. Joje glūdi išganymo priemonių pilnatvė. Šventumas yra kiekvieno jos nario pašaukimas ir visų jos narių veiklos tikslas. Bažnyčiai priklauso Mergelė Marija ir nesuskaitomi šventieji kaip jos pavyzdžiai ir užtarėjai. Iš Bažnyčios šventumo gauna pašventinimą jos vaikai, čia, žemėje, pripažįstantys esą nusidėjėliai, visada reikalingi atsivertimo ir išskaistinimo. [KBKS 165]

Ką reiškia, kad Bažnyčia yra visuotinis išganymo sakramentas?

Tai reiškia, kad ji yra visos žmonijos sutaikinimo ir bendrystės su Dievu, taip pat visos žmonių giminės vienybės ženklas ir priemonė. [KBKS 152]

Ką reiškia teiginys: „Už Bažnyčios nėra išganymo“?

Tai reiškia, kad visas išganymas kyla iš Kristaus kaip Galvos per Bažnyčią kaip jo Kūną. Todėl negali būti išganyti žinantys, kad Bažnyčia įsteigta Kristaus ir būtina išganymui, bet nenorintys į ją įsijungti ir joje pasilikti. Kita vertus, Kristaus ir jo Bažnyčios dėka amžinąjį išganymą gali pasiekti be savo kaltės nepažįstantys Kristaus Evangelijos ir jo Bažnyčios, tačiau nuoširdžiai ieškantys Dievo ir, malonės veikiami, besistengiantys vykdyti per sąžinės balsą atpažįstamą jo valią. [KBKS 171]

Kas priklauso visuotinei Bažnyčiai?

Visuotinei Dievo tautos vienybei įvairiais būdais priklauso arba priskirti visi žmonės. Katalikų Bažnyčiai pilnatviškai priklauso tas, kas yra susivienijęs su ja tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinio valdymo ir bendrystės ryšiais, turėdamas Kristaus Dvasią. Pakrikštytieji, pilnatviškai neįgyvendinantys šios katalikiškos vienybės, palaiko tam tikrą, nors ir netobulą, bendrystę su Katalikų Bažnyčia. [KBKS 168]

Kaip visuotinė Bažnyčia susijusi su žydų tauta?

Katalikų Bažnyčia pripažįsta esanti susijusi su žydų tauta, nes Dievas pasirinko šią tautą pirma kitų priimti jo žodį. Žydų tauta turi „įvaikystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus; jiems priklauso protėviai, ir iš jų kūno atžvilgiu yra kilęs Kristus“ (Rom 9, 4–5). Skirtingai negu kitos nekrikščionių religijos, žydų tikėjimas jau yra atsakas į Dievo Apreiškimą Senojoje Sandoroje. [KBKS 169]

Koks ryšys yra tarp visuotinės Bažnyčios ir nekrikščionių religijų?

Tas ryšys pirmiausia kyla iš visos žmonių giminės kilmės ir tikslo bendrumo. Katalikų Bažnyčia pripažįsta, jog visa, ką gero ir teisingo turi kitos religijos, ateina iš Dievo, yra jo tiesos spindulys, gali parengti priimti Evangeliją ir patraukti į žmonijos vienybę Kristaus Bažnyčioje. [KBKS 170]

Koks Bažnyčios santykis su kitomis religijomis?

Bažnyčia vertina viską, kas kitose religijose yra gera ir tikra. Ji gerbia ir puoselėja žmogaus teisę į religijos laisvę. Tačiau ji žino, kad Jėzus Kristus yra vienintelis visų žmonių Išganytojas. Jis vienintelis yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6).

Kiekvienas, kuris ieško Dievo, yra mums, krikščionims, artimas. Ypatingą giminišką ryšį mes jaučiame su musulmonais. Islamas taip pat, kaip judaizmas ir krikščionybė, yra monoteistinė religija (monoteizmas). Musulmonai taip pat garbina Dievą Kūrėją ir Abraomą laiko savo tikėjimo tėvu. Jėzus Korane vadinamas didžiu Pranašu, Jo Motina Marija – Pranašo Motina. Bažnyčia moko, kad visi žmonės, kurie be savo kaltės nepažįsta Kristaus ir Jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir klauso savo sąžinės balso, pasieks išganymą. Tačiau tie, kurie žino, kad Jėzus Kristus yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“, bet nenori Juo sekti, nesuras kito kelio į išganymą. Tai nusako teiginys Extra ecclesiam nulla salus (ne Bažnyčioje nėra išganymo). [Youcat 136]

Kokia Bažnyčios užduotis?

Bažnyčios užduotis yra plėtoti ir visose tautose ugdyti Dangaus Karalystę, kurios pradžia buvo Jėzus.

Kai atėjo Jėzus, dangus susilietė su žeme – prasidėjo Dangaus Karalystė, Taikos ir Teisingumo Karalystė. Bažnyčia nėra pati sau ir dėl savęs, ji tarnauja Dangaus Karalystei ir turi tęsti Jėzaus pradėtą darbą. Ji turi veikti taip, kaip Jėzus veikė. Ji toliau skleidžia Jėzaus šventuosius ženklus (sakramentus) ir perduoda Jėzaus žodžius. Todėl Bažnyčia, kad ir kokių silpnybių ji turėtų, yra dangaus dalis žemėje. [Youcat 123]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Kas tik yra atskirtas nuo Bažnyčios <...> yra atskirtas nuo Bažnyčios pažadų <...> Jis yra nepažįstamasis: Dievas tam nebus Tėvas, kam Bažnyčia nėra Motina. [Šv. Kiprijonas, Apie Katalikų Bažnyčios vienybę, 6 sk. (ML 4, 502; vertimas į lietuvių k. iš dalies paimtas iš KBK 181)]