All Questions
prev
Ankstesnis:1.50 Ar labai svarbus Prisikėlimas?
next
Kitas:2.2 Kaip valdoma Bažnyčia?

2.1 Kas yra Bažnyčia? Kas yra Bažnyčios dalis?

Bažnyčia šiandien

Pats Jėzus įkūrė Bažnyčią. Ji yra žmonių, norinčių sekti Jėzumi, kad taptų šventais ir amžinai gyventų su Juo danguje, bendruomenė. Apaštalas Paulius pavadino Bažnyčią „Kristaus Kūnu“: Jėzus yra jos Galva, o visi kiti nariai turi savitą vaidmenį šiame Kūne. Lygiai kaip kad mums reikia visų kūno dalių, taip kiekvienas Bažnyčios narys svarbus visai Bažnyčiai.

Tikintieji gali būti suskirstyti į tris dideles grupes, kurių kiekviena turi savitą pašaukimą Bažnyčioje:

a) Pasauliečiai tikintieji
b) Pašvęstieji vienuoliai
c) Diakonai, kunigai ir vyskupai

Jėzus įsteigė Bažnyčią kaip žmonių, tikinčių į Jį ir sekančių Juo, bendruomenę. Mes prie Dievo artinamės per Bažnyčią.
Bažnyčios išmintis

Kokia yra Bažnyčios pradžia ir atbaiga?

Amžinajame Dievo plane Bažnyčia turi pradžią ir atbaigą. Senojoje Sandoroje ji buvo rengiama Izraelio išrinkimu, tapusio būsimo visų tautų subūrimo ženklu. Įsteigta Jėzaus Kristaus žodžiais ir veiksmais, Bažnyčia buvo įgyvendinta pirmiausia per jo atperkamąją mirtį ir prisikėlimą. Po to Šventosios Dvasios išliejimu per Sekmines ji buvo apreikšta kaip išganymo slėpinys. Laikų pabaigoje ji bus atbaigta kaip visų atpirktųjų dangiškasis susirinkimas. [KBKS 149]

Kokia Bažnyčios užduotis?

Bažnyčios užduotis yra plėtoti ir visose tautose ugdyti Dangaus Karalystę, kurios pradžia buvo Jėzus.

Kai atėjo Jėzus, dangus susilietė su žeme – prasidėjo Dangaus Karalystė, Taikos ir Teisingumo Karalystė. Bažnyčia nėra pati sau ir dėl savęs, ji tarnauja Dangaus Karalystei ir turi tęsti Jėzaus pradėtą darbą. Ji turi veikti taip, kaip Jėzus veikė. Ji toliau skleidžia Jėzaus šventuosius ženklus (sakramentus) ir perduoda Jėzaus žodžius. Todėl Bažnyčia, kad ir kokių silpnybių ji turėtų, yra dangaus dalis žemėje. [Youcat 123]

Štai ką sako popiežiai

Dvasia skatina tikinčiųjų grupę „burtis į bendruomenę“, būti Bažnyčia <...> Vienas iš pagrindinių misijos tikslų yra burti žmones klausytis Evangelijos, įgyvendinti brolišką bendrystę, melstis ir švęsti Eucharistiją. Įgyvendinti „brolišką bendrystę“ (koinonia), vadinasi, būti „vienos širdies ir vienos sielos“ (Apd 4, 32) statydinant bendrystę visais aspektais: žmogiškuoju, dvasiniu ir materialiniu. [Popiežius Jonas Paulius II, Redemptoris Missio, 26]