All Questions
prev
Predchádzajúce:3.41 Prečo sa ženy a ženatí muži nemôžu stať kňazmi?
next
Ďalej:3.43 Prečo je pre kresťanov manželstvo také dôležité?

3.42 Čo znamená spoločné kňazstvo všetkých veriacich?

Sviatosti

Každý pokrstený má podiel na Ježišovom kňazstve. To znamená, že sme všetci povolaní k tomu, aby sme vo svete sprítomňovali Boha. Môžeme to urobiť jednoducho – tým, že budeme žiť život tak, aby ľudia spoznali Boha v tom, ako zaobchádzame s druhými.

Toto nazývame „všeobecným kňazstvom“ Božieho ľudu. Každý kresťan je súčasťou Božieho ľudu, ktorý tvorí Cirkev. Veľkú väčšinu našej Cirkvi tvoria laici. Ich povolaním je žiť ako kresťania tam, kde sa v spoločnosti nachádzajú, a tak ohlasovať Ježišovo evanjelium.

Každý veriaci je povolaný predstavovať Ježiša svetu spôsobom jemu vlastným.
Múdrosť Cirkvi

S akou autoritou sa vykonáva služobné kňazstvo?

Vysvätení kňazi vo vykonávaní posvätnej služby nehovoria a nekonajú na základe vlastnej autorite ani na základe splnomocnenia alebo poverenia zo strany spoločenstva, ale v osobe Krista Hlavy a v mene Cirkvi. Preto služobné kňazstvo sa odlišuje podstatne, a nie iba stupňom, od spoločného kňazstva veriacich, pre ktorého službu Kristus služobné kňazstvo ustanovil. [KKKC 336]

Toto hovoria pápeži

Všeobecné kňazstvo veriacich a služobné alebo hierarchické kňazstvo, i keď sa líšia od seba podstatne, a nielen stupňom, sú na seba navzájom zamerané, keďže jedno i druhé má svojím vlastným spôsobom účasť na jedinom Kristovom kňazstve… Veriaci zase mocou svojho kráľovského kňazstva spoluúčinkujú na eucharistickej obete, a vykonávajú ho prijímaním sviatostí, modlitbou a vzdávaním vďaky, svedectvom svätého života, sebazapieraním a činorodou láskou.   [2. vatikánsky koncil, Lumen gentium, č. 10]