Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
klavertjes

1.33 God is één en drie tegelijk. Onzinnig?

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

God bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit deze Drie-eenheid blijkt dat de ene God ons op drie verschillende manieren nabij is, namelijk in drie personen die oneindig veel van ons mensen houden.

De liefdevolle relatie tussen de drie personen van de Drie-eenheid laat zien wat God in essentie is: liefde. We zullen dit mysterie echter nooit helemaal kunnen bevatten... 

> Lees meer in het boek

Alleen doordat Hij drie personen is, kan God dezelfde liefde delen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij wil die liefde ook met jou delen!

Uit de Wijsheid van de Kerk

Kan het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid met het menselijke verstand alleen gekend worden?

God heeft wel sporen van zijn drie-ene wezen nagelaten in de schepping en in het Oude Testament, maar zijn diepste wezen als heilige Drie-eenheid vormt een mysterie dat voor het menselijk verstand alleen niet toegankelijk is, evenmin voor het geloof van Israël, vóór de menswording van Gods Zoon en de zending van de Heilige Geest. Dit mysterie werd door Jezus Christus geopenbaard, en vormt de bron van alle andere mysteries. [CCKK 45]

Wat openbaart Jezus Christus ons over het mysterie van de Vader?

Jezus Christus openbaart ons, dat God 'Vader' is: niet alleen als Schepper van de wereld en van de mens, maar vooral omdat Hij van alle eeuwigheid in zijn schoot de Zoon voortbrengt, die zijn Woord is, "de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen" (Heb. 1, 3). [CCKK 46]

Wie is de Heilige Geest, ons door Jezus Christus geopenbaard?

Hij is de derde persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid. Hij is God, één met en gelijk aan de Vader en de Zoon. Hij "gaat uit van de Vader" (Joh. 15, 26), die als beginsel zonder begin, de oorsprong is van heel het leven van de Drie-eenheid. Hij komt ook voort uit de Zoon (Filioque), omdat de Vader Hem als eeuwige Gave meedeelt aan de Zoon. Door de Vader en door de mensgeworden Zoon gezonden, leidt de heilige Geest de Kerk tot de kennis van "de volle waarheid" (Joh. 16, 13). [CCKK 47]

Hoe drukt de Kerk haar geloof in de Drie-eenheid uit?

De Kerk drukt haar geloof in de Drie-eenheid uit, wanneer zij één God belijdt in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie goddelijke personen zijn één enige God, want ieder van hen is identiek met de volheid van de enige en ondeelbare goddelijke natuur. Zij zijn werkelijk van elkaar onderscheiden door de betrekkingen waarmee zij naar elkaar verwijzen: de Vader brengt de Zoon voort, de Zoon wordt door de Vader voortgebracht, de Heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon. [CCKK 48]

Hoe werken de drie goddelijke personen?

Ondeelbaar in hun éne wezen, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar in hun handelen: de Drie-eenheid heeft slechts één en hetzelfde handelen. Maar binnen het ene goddelijke handelen is iedere persoon aanwezig op de wijze die hem eigen is in de Drie-eenheid.

"O mijn God, Drieëenheid, die ik aanbid, (...) 
 Breng mij tot rust en stilte - 
 mijn hart een hemel voor U,
 een geliefd huis waar Gij rusten kunt!
 Dat ik U daar nooit alleen laat: 
 ik wil bij U zijn met heel mijn wezen,
 heel wakker in geloof, heel en al aanbidding, 
 helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht!" 

 (H. Elisabeth van de Drieëenheid)

[CCKK 49]

Geloven wij in één God of in drie Goden?

Wij geloven in één God in drie personen (Triniteit). "God is niet eenzaamheid, maar volkomen gemeenschap" (Paus Benedictus XVI). 

Christenen bidden niet tot drie verschillende goden, maar tot één enkel wezen, dat zich drievoudig ontplooit en toch één blijft. Dat God drievuldig is, weten wij door Jezus Christus: Hij, de Zoon, spreekt over zijn hemelse Vader ("de Vader en ik zijn één" (Joh. 10, 30)). Hij bidt tot Hem en schenkt ons de Heilige Geest, die de liefde is van de Vader en de Zoon. Wij worden dan ook gedoopt "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" (Mt. 28, 19). Wij geloven in één God in drie personen (Triniteit). [Youcat 35]

Kun je logisch beargumenteren dat God drievuldig is?

Nee, Gods Drievuldigheid (Triniteit) is een mysterie. Wij weten alleen dankzij Jezus Christus dat God drievuldig is. 

Mensen kunnen niet met hun eigen verstand concluderen tot Gods Drievuldigheid. Maar zij erkennen wel de redelijkheid van dit mysterie, als zij de openbaring van God in Jezus Christus aanvaarden. Als God eenzaam en alleen zou zijn, zou Hij niet eeuwig liefhebben. Omdat Jezus het ons uitlegt, vinden wij al in het Oude Testament (bijvoorbeeld in Gen. 1, 2; Gen. 18, 2; 2 Sam. 23, 2), maar zelfs in de hele schepping sporen van Gods Drievuldigheid. [Youcat 36]

Waarom is God ‘Vader’?

God vereren wij alleen daarom al als Vader, omdat Hij de Schepper is en liefdevol met zijn schepselen omgaat. Bovendien heeft Jezus, Gods Zoon, ons geleerd om zijn Vader als onze Vader te beschouwen en hem als ‘onze Vader’ aan te spreken.

Voordat het Christendom bestond, waren er al verschillende godsdiensten waarin God ‘Vader’ genoemd werd. Voor Jezus’ komst spraken de Israëlieten God al als hun Vader aan (Deut. 32, 6);(Mal. 2, 10). Zij wisten dat Hij ook als een moeder is (Jes. 66, 13). Een vader en een moeder beleven mensen als oorsprong en gezag, beschermend en dragend. Wie God als Vader werkelijk is, laat Jezus Christus ons zien: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Joh. 14, 9). In de gelijkenis van de verloren zoon doet Jezus een beroep op het diepe menselijke verlangen naar een barmhartige Vader. [Youcat 37]

Wie is de ‘Heilige Geest’?

De Heilige Geest is de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid (Triniteit) en evenzeer God als de Vader en de Zoon.

Wanneer wij ontdekken dat God een werkelijkheid binnen in ons is, dan weten wij de Heilige Geest aan het werk. God gaf ons "de Geest van zijn Zoon" (Gal. 4, 6), die ons helemaal zou vervullen. In de Heilige Geest vindt de Christen diepe vreugde, innerlijke vrede en vrijheid. "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'"(Rom. 8, 15, b). In de Heilige Geest – wij ontvangen Hem in de Doop en het Vormsel – mogen wij God aanspreken met ‘Vader’. [Youcat 38]

Is Jezus God? Maakt Hij deel uit van de Drievuldigheid (Triniteit)?

Jezus van Nazareth is de Zoon, de tweede goddelijke persoon; over Hem gaat het als wij bidden: "in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" (Mt. 28, 19).

Jezus was ofwel een oplichter toen Hij zich Heer van de sabbat noemde en zich met de titel ‘Heer’ liet aanspreken als was Hij God, ofwel was Hij écht God. Schandaal ontstond toen Hij zonden vergaf. Dat was in de ogen van zijn tijdgenoten een vergrijp waar de doodstraf op stond. Door wonderen en tekenen, maar met name door de verrijzenis, leerden de leerlingen inzien wie Jezus is en baden zij tot Hem als de Heer. Dat is het geloof van de Kerk. [Youcat 39]