Alle Tweets
prev
Vorige:4.13 Wat is zonde eigenlijk?
next
Volgende:4.15 Wat is een heilige?

4.14 Jezus vergeeft, maar hoe kan ik mezelf en anderen vergeven?

Roeping tot heiligheid

Iedereen maakt fouten. Je ergert je vast regelmatig aan iemands zwakheden of fouten, en anderen ergeren zich zeker ook aan jou als je een fout maakt. Het is fijn als je dan de vergeving van iemand anders kunt ervaren.

Soms lijkt het heel moeilijk om te vergeven. In zo’n situatie is het erg belangrijk om te beseffen dat Jezus altijd vergeeft, net zo vaak als nodig is. Ontdek hoe jij dit ook kunt bereiken, en zelf vrijheid vindt door anderen te vergeven!

> Lees meer in het boek

Aanvaard van harte Jezus’ vergeving. Hij weet alles: als Hij vergeeft MOET het wel vergeven zijn. Probeer nu anderen of jezelf te vergeven.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe bereikt de mens de zaligheid?

De mens bereikt de zaligheid krachtens de genade van Christus, die hem doet delen in het goddelijk leven. In het evangelie wijst Christus de zijnen de weg naar het geluk zonder einde: de zaligsprekingen. De genade van Christus werkt ook in iedere mens die, het juiste geweten volgend, het ware en het goede zoekt en liefheeft, en die het kwade mijdt. [CCKK 359]

Waarom zijn de Zaligsprekingen voor ons belangrijk?

De Zaligsprekingen staan centraal in de prediking van Jezus; zij hernemen en voltooien de beloften van God, die sinds Abraham zijn gedaan. Zij tekenen het gelaat zelf van Jezus, kenmerken het authentieke christelijke leven en onthullen de mens het uiteindelijke doel van zijn handelen: de eeuwige zaligheid. [CCKK 360]

Welke normen moet het morele geweten altijd volgen?

De drie voornaamste regels zijn:

  1. Het is nooit toegestaan het kwade te doen opdat er iets goed uit zou volgen.
  2. De zogenaamde gulden regel: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.” (Mt. 7, 12).
  3. De liefde gaat altijd via de eerbied voor de naaste en diens geweten, ook al betekent dit niet: iets aanvaarden als een goed dat objectief een kwaad is.

[CCKK 375]

Kent de Heilige Schrift een weg naar geluk?

Wij worden gelukkig door te vertrouwen op de woorden van Jezus in de zaligsprekingen.

Het Evangelie is een belofte van geluk voor alle mensen die Gods wegen willen gaan. Met name in de zaligsprekingen (Mt. 5, 3-12) heeft Jezus concreet gezegd dat er oneindige zegen op rust als wij zijn levensstijl volgen en met een zuiver hart vrede zoeken. [Youcat 282]

Hoe luiden de zaligsprekingen?

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben. (Mt. 5, 3-12) [Youcat 283]