All Questions
prev
Poprzedni:1.12 Czy Bóg sam napisał Biblię?
next
Następny:1.14 Czym się różni Biblia od Koranu?

1.13 W jakim języku napisano Biblię?

Biblia: prawda czy fałsz?

W latach 1200-100 p.n.e znaczna część ksiąg Starego Testamentu została napisana w języku hebrajskim, języku narodu izraelskiego. Począwszy od VI w. p.n.e. coraz bardziej popularny stawał się język aramejski. Niektóre części Starego Testamentu zostały napisane w tym języku, używanym w Ziemi Świętej w czasach Jezusa.

W latach 300-100 przed Chrystusem Pismo Święte zostało przetłumaczone na grecki (Septuaginta), ponieważ grecki był wówczas bardziej popularny niż hebrajski. Nowy Testament został napisany po grecku.

 

Stary Testament został napisany po hebrajsku, częściowo po aramejsku i grecku. Nowy Testament napisano po grecku, z odrobiną aramejskiego.
Z mądrości Kościoła

Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z: 46 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg Nowego Testamentu. [KKKK 20]

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy: do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. [Youcat 16]

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?

W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan świata, Przewodnik i Wychowawca ludzi. Również księgi Starego Testamentu są słowem Bożym i Pismem Świętym. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium Nowego. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie Psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. [Youcat 17]

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”. [Youcat 18]