Wszystkie tweety
prev
Poprzedni:1.12 Czy Bóg sam napisał Biblię?
next
Następny:1.14 Czym się różni Biblia od Koranu?

1.13 W jakim języku napisano Biblię?

Biblia: prawda czy fałsz?

W latach 1200-100 p.n.e znaczna część ksiąg Starego Testamentu została napisana w języku hebrajskim, języku narodu izraelskiego. Począwszy od VI w. p.n.e. coraz bardziej popularny stawał się język aramejski. Niektóre części Starego Testamentu zostały napisane w tym języku, używanym w Ziemi Świętej w czasach Jezusa.

W latach 300-100 przed Chrystusem Pismo Święte zostało przetłumaczone na grecki (Septuaginta), ponieważ grecki był wówczas bardziej popularny niż hebrajski. Nowy Testament został napisany po grecku.

> Czytaj więcej w książce

Stary Testament został napisany po hebrajsku, częściowo po aramejsku i grecku. Nowy Testament napisano po grecku, z odrobiną aramejskiego.
Z mądrości Kościoła

Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z: 46 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg Nowego Testamentu. [KKKK 20]

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy: do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. [Youcat 16]

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?

W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan świata, Przewodnik i Wychowawca ludzi. Również księgi Starego Testamentu są słowem Bożym i Pismem Świętym. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium Nowego. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie Psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. [Youcat 17]

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”. [Youcat 18]