Alle Tweets
prev
Vorige:1.12 Heeft God zelf de Bijbel geschreven?
next
Volgende:1.14 Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?

1.13 In welke taal is de Bijbel geschreven?

De Bijbel: waar of niet waar?

Tussen 1200 en 100 voor Christus werd een groot deel van de boeken van het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws, de taal van het volk van Israël. Vanaf de zesde eeuw voor Christus werd het Aramees steeds gebruikelijker. Sommige gedeelten van het Oude Testament werden geschreven in deze taal, de voertaal in de tijd dat Jezus leefde in het Heilig Land.

Tussen 300 en 100 voor Christus werd de Schrift in het Grieks vertaald (Septuaginta), omdat intussen meer Grieks werd gesproken dan Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.

> Lees meer in het boek

Het Oude Testament is voor het grootste deel geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament voornamelijk in het Grieks.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de canon van de Schrift?

De canon van de Schrift is de volledige lijst van de Heilige Geschriften, zoals de Apostolische Overlevering die aan de Kerk heeft doen kennen. Deze canon omvat 46 geschriften van het Oude Testament en 27 geschriften van het Nieuwe Testament. [CCKK 20]

Hoe kun je de Bijbel op de juiste wijze lezen?

De Heilige Schrift moet biddend gelezen worden, d.w.z. met de hulp van de Heilige Geest, die haar heeft geïnspireerd toen ze ontstond. De Schrift is het Woord van God en bevat Gods beslissende zelfmededeling aan ons.

De Bijbel is als het ware een lange brief die God aan ieder van ons schrijft. Daarom moet je de Heilige Schriften met grote liefde en eerbied tot je nemen. Om te beginnen moet je Gods brief echt lezen, dat wil zeggen, je moet er niet wat dingetjes uitpikken en de rest laten liggen. Van het totaal van de Schriften moet je vervolgens leren begrijpen wat het hart en het mysterie ervan is: Jezus Christus - over Hem spreekt de hele Bijbel, ook het Oude Testament. Je moet dus de Heilige Schriften lezen in hetzelfde, levende geloof van de Kerk, waarin ze ook ontstaan zijn. [Youcat 16]

Welke betekenis heeft het Oude Testament voor christenen?

Het Oude Testament laat zien dat God de wereld schept en in stand houdt en de mensen leidt en vormt. Ook de boeken van het Oude Testament zijn Woord van God en Heilige Schrift. Zonder het Oude Testament kun je Jezus niet begrijpen.

In het Oude Testament begint een groot, gelovig leerproces, dat in het Nieuwe Testament een beslissende wending neemt en uitloopt op het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. Het Oude Testament is veel meer dan een voorspel op het Nieuwe Testament. De geboden en profetieën voor het volk van het Oude Verbond en de beloften die ze bevatten voor alle mensen, zijn nooit herroepen. In de boeken van het Oude Verbond ligt een onvervangbare schat aan wijsheid en gebeden opgeslagen: met name de psalmen behoren tot het dagelijkse gebed van de kerk. [Youcat 17]

Welke betekenis heeft het Nieuwe Testament voor christenen?

In het Nieuwe Testament komt Gods Openbaring tot voltooiing. De vier Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vormen het hart van de Heilige Schrift en de kostbaarste schat die de Kerk bezit. Daarin laat Gods Zoon zien wie Hij is, en komt Hij ons tegemoet. In de Handelingen van de Apostelen horen wij over het begin van de Kerk en over de werking van de Heilige Geest. In de brieven van de apostelen wordt het mensenbestaan naar al zijn facetten in Christus’ licht geplaatst. In de Openbaring van Johannes zien wij al iets van het einde der tijden.

Jezus is alles wat God tegen ons wil zeggen. Het hele Oude Testament is voorbereiding op de menswording van Gods Zoon. Alle beloften van God worden vervuld in Jezus. Wie christen wil zijn, verbindt zich steeds dieper met het leven van Christus. Daarvoor moet je de Evangeliën lezen en ervaren. Madeleine Delbrêl zegt: "Door zijn woord zegt God tegen ons wie Hij is en wat Hij wil; Hij zegt het eens en voorgoed, bedoeld voor elke dag opnieuw. Als wij het evangelieboek in de hand houden, moeten wij bedenken dat daarin het Woord woont dat in ons mens wil worden; het Woord wil aanstekelijk zijn, zodat wij op nieuwe plaatsen, in nieuwe tijden, in een nieuwe sociale omgeving Christus’ leven opnieuw vorm geven." [Youcat 18]