All Questions
prev
Předchozí:1.12 Napsal Bibli sám Bůh?
next
Následující:1.14 Jaký je rozdíl mezi Biblí a Koránem?

1.13 Jakým jazykem byla Bible napsána?

Bible: pravda, nebo lež?

Mnoho knih ve Starém zákoně bylo napsáno mezi lety 1200–100 př. Kr. v hebrejštině, jazyce izraelského lidu. Od 6. století př. Kr. dál se stále častěji používala aramejština. Některé části Starého zákona byly napsány v tomto jazyce, nejrozšířenějším mluveném jazyce Svaté země v době Ježíšově.

S tím, jak se mluvená hebrejština přestávala používat, vzrůstala důležitost řečtiny. Mezi lety 300–100 př. Kr. byla hebrejská Svatá písma přeložena do tohoto (tehdy „světového“) jazyka (tento překlad se nazývá Septuaginta). Řecky byl napsán i Nový zákon.

Většina Starého zákona byla napsána hebrejsky a většina Nového zákona řecky.
Moudrost církve

Co je to kánon Písma?

Kánon Písma je úplný seznam posvátných knih, které církev vybrala vedena apoštolskou tradicí. Tento kánon zahrnuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. [KKKC 20]

Jak správně číst Bibli?

Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho s pomocí Ducha Svatého, pod jehož vlivem byla Bible sepsána. Je Božím slovem, ve kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.

Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému z nás. Proto bychom měli brát Písmo svaté do ruky s velkou láskou a úctou. Nejprve je zapotřebí skutečně si tento Boží dopis přečíst: nevybírat si detaily, a přitom ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše Krista, o kterém hovoří celá Bible včetně Starého zákona. Měli bychom tedy číst Písmo svaté s toutéž vírou církve, s jakou bylo sepsáno. [Youcat 16]

Jaký význam má Starý zákon pro křesťany?

Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, a jako ten, který vede a vychovává lidi. Rovněž knihy Starého zákona jsou Božím slovem a Písmem svatým. Bez Starého zákona člověk nedokáže porozumět Ježíši Kristu.

Ve Starém zákoně začíná velký příběh vyučování ve víře, která v Novém zákoně doznává rozhodujícího obratu a na konci světa, v opětovném slavném příchodu Ježíše Krista dosahuje svého cíle. Starý zákon přitom znamená podstatně více než pouhou předehru Nového zákona. Přikázání a proroctví pro lid staré smlouvy a v nich obsažená zaslíbení pro všechny lidi nebyla nikdy odvolána. V knihách Starého zákona nalézáme nenahraditelný poklad modliteb a moudrosti; na prvním místě jsou to žalmy, které se staly součástí každodenní modlitby církve. [Youcat 17]

Jaký význam má Nový zákon pro křesťany?

V Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem církve. Boží Syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích církve a o působení Ducha Svatého. V apoštolských listech se lidský život se svými nejrůznějšími stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času.

Ježíš je vše, co nám Bůh chtěl říci. Celý Starý zákon Starý zákon připravuje lidi na událost vtělení Božího Syna. Veškerá zaslíbení docházejí v Ježíši svého naplnění. Být křesťanem znamená žít stále hlouběji ve spojení s Ježíšovým životem. K tomu ale potřebujeme číst a žít evangelium. Madeleine Delbrêlová prohlašuje: „Bůh nám svým Slovem říká, kdo je a co chce; říká to s konečnou platností a říká to znovu na každý den. Když bereme do rukou evangelium, měli bychom pamatovat, že v něm přebývá Slovo, které se touží v nás vtělit, které si přeje nás uchvátit, abychom tak na novém místě, v nové době a v novém lidském prostředí začali nanovo svůj život.“ [Youcat 18]

Co k tomu říkají papežové

Boží slova totiž, vyjádřená lidskými jazyky, se připodobnila lidské mluvě, jako se kdysi Slovo věčného Otce stalo podobným lidem, když na sebe vzalo slabé lidské tělo. (Dei Verbum [Boží slovo], věroučná konstituce druhého vatikánského koncilu o Božím zjevení, čl. 13, 18. listopadu 1965)