All Questions
prev
Predchádzajúce:1.12 Napísal Bibliu sám Boh?
next
Ďalej:1.14 Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?

1.13 V akom jazyku bola napísaná Biblia?

Biblia: pravda alebo lož?

Mnohé knihy Starého zákona boli napísané medzi rokmi 1200 a 100 pred Kristom v hebrejčine, jazyku izraelského národa. Od šiesteho storočia pred Kristom bola čoraz bežnejšia aramejčina. Niektoré časti Starého zákona boli napísané v tomto jazyku, ktorý slúžil ako hlavný dorozumievací jazyk vo Svätej zemi za Ježišových čias.

Medzi rokmi 300 a 100 pred Kristom boli Písma preložené do gréčtiny(tento preklad sa nazýva Septuaginta, pretože v tých časoch bola gréčtina bežnejšia než hebrejčina. Nový zákon bol napísaný v gréčtine.

Starý zákon je z veľkej časti napísaný v hebrejčine, Nový zákon je zasa z veľkej časti napísaný v gréčtine.
Múdrosť Cirkvi

Čo je kánon Svätého písma?

Kánon Svätého písma je úplný zoznam posvätných spisov, ktoré Cirkvi umožnila rozoznať apoštolská Tradícia. Tento kánon obsahuje 46 spisov Starého zákona a 27 spisov Nového zákona. [KKKC 20]

Ako máme správne čítať Bibliu?

Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, teda ak ho čítame s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná. Je Božím slovom a ponúka nám dôležité posolstvo, ktoré nám Boh oznamuje. 

Biblia je ako dlhý list Boha adresovaný každému z nás. Preto by sme mali brať Sväté písmo do ruky s veľkou láskou a úctou. Najprv si treba tento Boží list skutočne prečítať, to znamená nevyberať si detaily a pritom strácať zo zreteľa celok. Celok by sme mali chápať v pohľade na jeho podstatu a tajomstvo – na Ježiša Krista, o ktorom hovorí celá Biblia vrátane Starého zákona. Sväté písmo by sme mali teda čítať v tej istej živej viere Cirkvi, s akou bolo napísané. [Youcat 16]

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý zároveň vedie a vychováva ľudí. Aj knihy Starého zákona sú Božím slovom a Svätým písmom. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.

V Starom zákone sa začína významný poučný príbeh viery, v ktorom nastane v Novom zákone rozhodujúci obrat a ktorý príde do cieľa na konci sveta pri opätovnom slávnom príchode Ježiša Krista. Starý zákon však znamená oveľa viac ako len predohru Nového zákona. Prikázania a proroctvá pre ľud starej zmluvy, ani prisľúbenia určené pre všetkých ľudí, neboli nikdy zrušené. V knihách Starého zákona sa nachádza nenahraditeľný poklad modlitieb a múdrosti. Na prvom mieste sú to žalmy, ktoré sa stali súčasťou každodennej modlitby Cirkvi. [Youcat 17]

Aký význam má pre kresťanov Nový zákon?

V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú základom Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Duch Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta. 

Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať. Celý Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom Všetky Božie prisľúbenia sa naplnia v Ježišovi Kristovi. Byť kresťanom znamená žiť stále hlbšie v spojení s Ježišovým životom. Na to je však potrebné čítať a žiť evanjelium. Madeleine Delbrêlová hovorí: „Boh nám svojím slovom hovorí, kto je a čo chce. Hovorí to s konečnou platnosťou a hovorí to znovu na každý deň. Keď berieme do rúk evanjelium, mali by sme pamätať na to, že v ňom prebýva Slovo, ktoré sa v nás chce premeniť na telo a ktoré nás chce uchvátiť, aby sme na novom mieste, v novom čase a v novom ľudskom prostredí začali nanovo svoj život."[Youcat 18]

Toto hovoria pápeži

Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 18]