All Questions
prev
Poprzedni:1.16 Jaka jest różnica między Starym Testamentem a żydowskim Tanachem?
next
Następny:1.18 Z jakich części składa się Nowy Testament?

1.17 Jak i kiedy powstał Nowy Testament?

Biblia: prawda czy fałsz?

Historie o Jezusie były początkowo przekazywane ustnie. Jako pierwsze około 20 do 70 lat po Jego śmierci zostały spisane listy Apostoła Pawła do różnych wczesnych wspólnot chrześcijańskich. Nowy Testament składa się łącznie z 27 ksiąg i listów. 

W celu określenia, które teksty zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Kościół sprawdza, jak bardzo są one spójne z nauką Jezusa oraz kto jest ich autorem.

Św. Paweł napisał swoje listy w ok. 50 r. n.e. Prawdopodobnie niewiele później inni autorzy napisali pozostałe księgi Nowego Testamentu.
Z mądrości Kościoła

Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. [KKKK 20]

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy: do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. [Youcat 16]

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”.  [Youcat 18]

Jak czytać Pismo Święte?

Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego i pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego, uwzględniając trzy kryteria:

  1. zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego;
  2. czytać Pismo Święte w żywej Tradycji całego Kościoła;
  3. uwzględniać analogię wiary, to jest spójność prawd wiary między sobą.

[KKKK 19]