All Questions
prev
Poprzedni:1.17 Jak i kiedy powstał Nowy Testament?
next
Następny:1.19 Czy muszę przestrzegać wszystkich zasad biblijnych?

1.18 Z jakich części składa się Nowy Testament?

Biblia: prawda czy fałsz?

Nowy Testament rozpoczyna się od Ewangelii: opisów życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa autorstwa czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Drugą część stanowią Dzieje Apostolskie, napisane przez ewangelistę Łukasza: opisują one początki Kościoła chrześcijańskiego. 

Trzecia część Nowego Testamentu zawiera 21 listów św. Pawła, Jakuba, Piotra, Jana i Judy. Ostatnia część to Księga Apokalipsy. Jan opisuje w niej swoje wizje końca świata, w których Sąd Ostateczny i niebiańskie Jeruzalem są ukazane symbolicznie.

Na Nowy Testament składają się 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 21 listów św. Pawła i innych autorów oraz Apokalipsa.
Z mądrości Kościoła

Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z: 46 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg Nowego Testamentu. [KKKK 20]

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”. [Youcat 18]