All Questions
prev
Predchádzajúce:1.18 Aké sú časti Nového zákona?
next
Ďalej:1.20 Ako vieme, čo v Biblii je skutočná pravda a čo nie?

1.19 Mal/-a by som dodržiavať všetky pravidlá spomenuté v Biblii?

Čítanie Biblie

Ježiš neprišiel na svet preto, aby prikázania Starého zákona zrušil, ale preto, aby ich naplnil. Nový zákon vrhá na Starý zákon nové svetlo. Niektoré biblické zákony už neplatia, pretože Ježiš nám dal vyššie prikázanie, založené na láske k blížnemu. Ježiš nám napríklad hovorí, že milovať našich nepriateľov je lepšie, než mstiť sa za to, keď sa nám stane niečo zlé.

Iné zákony, ako napríklad Desatoro, sú stále platné. Cirkev, vedená Duchom Svätým, nám pomáha rozlíšiť, ktoré zákony sa nás týkajú, a ktoré už nie.

Nový zákon vrhá na Starý zákon nové svetlo: niektoré príkazy boli zrušené, zatiaľ čo iné boli potvrdené. Hlavným prikázaním je láska.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Sväté písmo učí pravdu?

Sväté písmo učí pravdu preto, lebo jeho autorom je sám Boh. Keďže je inšpirované, bez omylu učí tie pravdy, ktoré sú potrebné pre našu spásu. Duch Svätý totiž inšpiroval ľudských autorov, ktorí napísali to, čo nás on chcel naučiť. Kresťanská viera však nie je „náboženstvo knihy“, ale Božieho slova, ktoré „nie je slovo napísané a nemé, ale Slovo vtelené a živé“ (svätý Bernard z Clairvaux). [KKKC 18]

Ako môže byť Sväté písmo „pravdou" keď nie všetko, čo sa v ňom píše, je správne?

Biblia nám nechce sprostredkovať historicky presné údaje alebo vedecké poznatky. Aj jej autori boli deťmi svojej doby. Delili sa o kultúrne predstavy svojho prostredia a niekedy tiež podliehali svojim omylom. Napriek tomu vo Svätom písme nájdeme s istotou všetko, čo človek potrebuje vedieť o Bohu a o ceste k spáse. [Youcat 15]

V akom zmysle Starý a Nový zákon tvoria jedno Sväté písmo?

Sväté písmo je jedno, lebo jediné je Božie slovo, jediný je spasiteľný Boží plán, jediná je božská inšpirácia oboch zákonov. Starý zákon pripravuje Nový a Nový zákon je splnením starého: obidva sa navzájom objasňujú. [KKKC 23]

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý zároveň vedie a vychováva ľudí. Aj knihy Starého zákona sú Božím slovom a Svätým písmom. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.

V Starom zákone sa začína významný poučný príbeh viery, v ktorom nastane v Novom zákone rozhodujúci obrat a ktorý príde do cieľa na konci sveta pri opätovnom slávnom príchode Ježiša Krista. Starý zákon však znamená oveľa viac ako len predohru Nového zákona. Prikázania a proroctvá pre ľud starej zmluvy, ani prisľúbenia určené pre všetkých ľudí, neboli nikdy zrušené. V knihách Starého zákona sa nachádza nenahraditeľný poklad modlitieb a múdrosti. Na prvom mieste sú to žalmy, ktoré sa stali súčasťou každodennej modlitby Cirkvi. [Youcat 17]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Ako v evanjeliu povedal sám náš Pán Ježiš Kristus, nás podrobil svojmu jarmu a bremenu, ktoré sú ľahké a príjemné. Preto dal spoločenstvu svojho nového ľudu prikázanie… všetkého, čo sa prikazuje v spisoch kánonu s výnimkou bremien piatich kníh Mojžišových, ktoré na starobylý národ uvalili otroctvo podľa jeho povahy a prorockých čias, v ktorých žili. [sv. Augustín, Listy, č. 54 (PL 33, 200)]