All Questions
prev
Predchádzajúce:4.14 Ježiš odpúšťa, ale ako môžem sebe a druhým odpustiť ja?
next
Ďalej:4.16 Ku ktorému svätému sa mám modliť? Je ich tak veľa!

4.15 Kto je svätý?

Povolanie k svätosti

Niektorí kresťania žili takým výnimočným spôsobom, že tí, ktorí ich stretli, nadobudli pocit, že sa stretli so samotným Ježišom. Ich „hrdinské čnosti“ sa neprejavovali vo veciach, ktoré hovorili alebo robili, ale v ich spôsobe života.

Je to, akoby vo všetkom, čo robili, boli stále v spojení s Ježišom. Takto umožnili Duchu Svätému, aby im pomohol dobre kresťansky žiť vo viere, nádeji a láske. Stali sa príkladom pre všetkých ostatných kresťanov a voláme ich svätí.

Svätý je ten, kto žije ako pravý Boží priateľ. S Božou milosťou sa môžeš aj ty stať svätým.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená „spoločenstvo svätých“?

Do „spoločenstva svätých“ patria všetci ľudia, živí aj zomrelí, ktorí vložili všetku svoju nádej do Ježiša a krstom boli k nemu pričlenení. Pretože tvoríme  v Kristovi jedno telo, žijeme v spoločenstve zahŕňajúcom aj nebo aj zem.

Cirkev je väčšia a živšia, ako by sme predpokladali. Patria do nej živí i zomrelí, aj keď ešte prechádzajú procesom očisťovania, alebo sú už v Božej sláve, známi i neznámi, veľkí svätci i celkom nenápadní ľudia. Môžeme si navzájom pomáhať bez ohľadu na hranicu smrti. Môžeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo obľúbených svätcov, ale aj našich zosnulých príbuzných, o ktorých veríme, že už sú u Boha. A naopak, svojím príhovorom môžeme prispieť na pomoc našim zomrelým blízkym, ktorí ešte prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, to osoží všetkým. Žiaľ, aj opačne však platí, že každý hriech škodí celému spoločenstvu. [Youcat 146]

Máme sa všetci stať „svätými“?

Áno. Všetci pokrstení sú povolaní ku kresťanskej svätosti. Zmyslom nášho života je zjednotiť sa v láske s Bohom, úplne zodpovedať jeho želaniam. Byť „svätý“ znamená dovoliť Bohu, „aby v nás žil svoj život“ (bl. Matka Tereza).

Každý človek si kladie otázku: Kto som a prečo som tu, ako sa dopracujem k naplneniu svojho života? Kresťanská viera nám odpovedá: Iba dosiahnutím svätosti sa človek stáva tým, na čo ho Boh stvoril. Iba vo svätosti človek nájde skutočný súlad so sebou samým a so svojím Stvoriteľom. Svätosť však nie je nejaká ľudská dokonalosť, ale zjednotenie s vtelenou Láskou, s Ježišom Kristom. Kto takto získa nový život, nájde sám seba a stane sa svätým. [Youcat 342]

Toto hovoria pápeži

Mocnú a premieňajúcu prítomnosť Zmŕtvychvstalého vyjadrovali svätí rozličnými spôsobmi. Dovolili Ježišovi, aby tak radikálne ovládol ich život, že mohli spolu so svätým Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2,20). Nasledovanie ich príkladu, prosba o ich príhovor, vstup do spoločenstva s nimi – to všetko nás privádza bližšie ku Kristovi, aby nás naše priateľstvo so svätými pripojilo ku Kristovi, z ktorého ako z prameňa a hlavy prinášajú každú milosť a život samotného Božieho ľudu. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 13. apríla 2011]