All Questions
prev
Predchádzajúce:3.6 Prečo na svoje modlitby nedostávam odpoveď?
next
Ďalej:3.8 Ako sa môžem modliť nad textom zo Svätého písma?

3.7 Ako si mám nájsť čas na modlitbu? Kde má Boh miesto v mojom každodennom živote?

Osobná modlitba

Zo všetkého času, ktorý máš k dispozícii v daný deň, sú minúty vyhradené modlitbe zužitkované tým najlepším možným spôsobom. Účelom modlitby je sústrediť sa na Boha.

Môžeš sa modliť napríklad prostredníctvom textu z Biblie. Boh je tu vždy, ale my si ho často takmer nevšímame. Je teda dobré si pripomínať to, čo v živote považuješ za dôležité a stanoviť si to ako tému modlitby.

Priority! Čo je dôležitejšie: tvoj hektický život, alebo Boh? Keď je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste.
Múdrosť Cirkvi

Čo je meditácia?

Meditácia je rozjímavá modlitba, ktorej východiskom je predovšetkým Božie slovo v Biblii. Meditácia uvádza do činnosti myslenie, predstavivosť, city a túžby, aby sa prehĺbila naša viera, obrátilo naše srdce a posilnila naša vôľa nasledovať Krista. Je to predbežná etapa na ceste k zjednoteniu sa v láske s Pánom. [KKKC 570]

Čo je podstatou rozjímavej modlitby [meditácie]?

Podstatou rozjímavej modlitby je hľadanie a uvažovanie, ktoré vychádza z Božieho slova vo Svätom písme alebo z obrazu.

Človek nemôže „čítať' posvätné texty a obrazy tak, ako číta napríklad v dennej tlači o udalostiach, ktoré sa ho bezprostredne netýkajú. Nad týmito textami a obrazmi by mal rozjímať, to znamená, že by mal pozdvihnúť svoje srdce k Bohu a povedať mu, že je teraz úplne otvorený na to, čo mu Boh chce povedať prostredníctvom toho, čo prečítal alebo videl. Okrem Svätého písma existuje mnoho textov, ktoré privádzajú k Bohu a sú vhodné na meditáciu a rozjímanie. [Youcat 502]

Ako sa môže všedný deň stať školou modlitby?

Každá udalosť, každé stretnutie sa môže stať podnetom k modlitbe. Čím viac prežívame jednotu s Bohom, tým hlbšie rozumieme svetu okolo nás.

Ten, kto vyhľadáva jednotu s Ježišom hneď ráno, môže žehnať ľuďom, ktorých stretne, dokonca aj svojim odporcom a nepriateľom. Počas dňa zloží všetky svoje starosti na Pána. Má väčší vnútorný pokoj, ktorý z neho aj vyžaruje. Svoje rozhodnutia a úsudky robí tak, že sa najprv pýta, ako by na jeho mieste konal Ježiš. Strach prekonáva vďaka tomu, že si uvedomuje Božiu blízkosť. V zúfalých situáciách nachádza oporu v Bohu. Má v sebe nebeský pokoj a vnáša ho do sveta. Je vďačný a raduje sa z pekných vecí, ale dokáže znášať aj ťažkosti, ktoré ho stretnú. Takto môže vnímať Boha dokonca aj pri práci. [Youcat 407]

Čo je to vnútorná modlitba?

Vnútorná (kontemplatívna) modlitba je láska, mlčanie, počúvanie a zotrvávanie pred Bohom.

Vnútorná modlitba vyžaduje čas, odhodlanie a predovšetkým čisté srdce. Ide o jednoduchý pohľad na Boha v mlčaní a láske, o pokorné, chudobné odovzdanie sa, pri ktorom človek odloží všetky masky a celým srdcom hľadá Boha. Vnútorná modlitba sa často nazýva aj modlitbou srdca alebo kontempláciou. [Youcat 503]

Čo môže kresťan dosiahnuť meditáciou?

Kresťan vyhľadáva v meditácii ticho, aby mohol zakúsiť blízkosť Boha a aby v jeho prítomnosti našiel pokoj. Dúfa, že hmatateľne zakúsi jeho prítomnosť ako nezaslúžený dar jeho milosti. Neočakávajú však ako výsledok nejakej meditačnej techniky.

Meditácia môže pomôcť rásť vo viere a posilňovať dozrievanie ľudskej osobnosti. Naopak, meditačné techniky, ktoré sľubujú istú skúsenosť Boha alebo dokonca duševné zjednotenie s Bohom, sú podvodom. Mnohí ľudia sa vinou týchto falošných prísľubov domnievajú, že ich Boh opustil, pretože nepociťujú jeho prítomnosť. Boha však nemožno k niečomu nútiť nejakými ľudskými metódami. On sa človeku dáva, kedy a ako chce. [Youcat 504]

Toto hovoria pápeži

Chcem opäť upriamiť pozornosť na skutočnosť, že potrebujeme duchovný život, nájsť si čas každý deň na tichú modlitbu; tento čas si musíme nájsť sami, obzvlášť počas prázdnin, aby sme mali priestor aspoň na chvíľu sa porozprávať s Bohom. Takto pomôžeme aj našim blízkym vstúpiť do žiarivého svetla Božej prítomnosti, prinášajúcej pokoj a lásku, ktoré všetci potrebujeme. [Pápež Benedikt XVI., 8. augusta 2012]