All Questions
prev
Predchádzajúce:4.16 Ku ktorému svätému sa mám modliť? Je ich tak veľa!
next
Ďalej:4.18 O čo ide pri zázrakoch, mágii a okultizme?

4.17 Ako sa človek stane svätým?

Povolanie k svätosti

Svätí sú ľudia, ktorí sa za života otvorili Bohu výnimočným spôsobom. Keďže ich po smrti Cirkev vyhlásila za svätých (svätorečila), je všetkým jasné, že sú v nebi a modlia sa tam za nás. Sú príkladom pre všetkých veriacich.

Cirkev zaviedla osobitný proces svätorečenia. Po smrti musí človek byť vyhlásený za Božieho služobníka, potom za ctihodného, ďalej za blahoslaveného a napokon za svätého. Každý môže byť svätý, ak žije v blízkom vzťahu s Ježišom, aj keď nie všetci takíto ľudia sú napokon oficiálne vyhlásení za svätých.

S Božou milosťou sa každý môže stať svätým. Iba pápež môže niekoho oficiálne vyhlásiť za svätého.
Múdrosť Cirkvi

Čo znamená „spoločenstvo svätých“?

Do „spoločenstva svätých“ patria všetci ľudia, živí aj zomrelí, ktorí vložili všetku svoju nádej do Ježiša a krstom boli k nemu pričlenení. Pretože tvoríme  v Kristovi jedno telo, žijeme v spoločenstve zahŕňajúcom aj nebo aj zem.

Cirkev je väčšia a živšia, ako by sme predpokladali. Patria do nej živí i zomrelí, aj keď ešte prechádzajú procesom očisťovania, alebo sú už v Božej sláve, známi i neznámi, veľkí svätci i celkom nenápadní ľudia. Môžeme si navzájom pomáhať bez ohľadu na hranicu smrti. Môžeme prosiť o príhovor svojich patrónov alebo obľúbených svätcov, ale aj našich zosnulých príbuzných, o ktorých veríme, že už sú u Boha. A naopak, svojím príhovorom môžeme prispieť na pomoc našim zomrelým blízkym, ktorí ešte prechádzajú vlastným očistením. Čokoľvek jednotlivec vykoná alebo vytrpí pre Krista, to osoží všetkým. Žiaľ, aj opačne však platí, že každý hriech škodí celému spoločenstvu. [Youcat 146]

Máme sa všetci stať „svätými“?

Áno. Všetci pokrstení sú povolaní ku kresťanskej svätosti. Zmyslom nášho života je zjednotiť sa v láske s Bohom, úplne zodpovedať jeho želaniam. Byť „svätý“ znamená dovoliť Bohu, „aby v nás žil svoj život“ (bl. Matka Tereza).

Každý človek si kladie otázku: Kto som a prečo som tu, ako sa dopracujem k naplneniu svojho života? Kresťanská viera nám odpovedá: Iba dosiahnutím svätosti sa človek stáva tým, na čo ho Boh stvoril. Iba vo svätosti človek nájde skutočný súlad so sebou samým a so svojím Stvoriteľom. Svätosť však nie je nejaká ľudská dokonalosť, ale zjednotenie s vtelenou Láskou, s Ježišom Kristom. Kto takto získa nový život, nájde sám seba a stane sa svätým. [Youcat 342]

Toto hovoria pápeži

Drahí mladí, Cirkev potrebuje autentických svedkov novej evanjelizácie: mužov a ženy, ktorých život sa zmenil po stretnutí s Ježišom; mužov a ženy, ktorí sú schopní odovzdať túto svoju skúsenosť ostatným. Cirkev potrebuje svätých. Všetci sme povolaní na svätosť, lebo len svätí môžu obnoviť ľudstvo. Na tejto ceste evanjeliového hrdinstva nás už mnohí predišli a povzbudzujem vás do toho, aby ste ich často prosili o príhovor. [Pápež Ján Pavol II., posolstvo k Svetovým dňom mládeže 2005, č. 7]