Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.37 Me Krezmim, a zbret Shpirti Shenjt në ne për të dytën herë?
next
Tjetra:3.39 Si mund të rrëfehem mirë?

3.38 Pse të rrëfehemi te meshtari, kur mundemi direkt te Zoti?

Sakramentet

Jezusi dëshiron me gjithë zemër t'ua falë njerëzve mëkatet e tyre. Kjo është arsyeja kryesore pse vdiq në kryq! Për faljen e mëkateve, Jezusi themeloi sakramentin e pajtimit, që njihet edhe si Rrëfimi [>3.39].
Apostujt dhe pasardhësit e tyre (ipeshkvijtë dhe priftërinjtë) u falnin mëkatet njerëzve në emër të Zotit (Gjn. 20:21-23) Gjn. 20:21-23: Mandej u tha prapë: “Paqja me ju! Sikurse më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.” Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: “Merrni Shpirtin Shenjt! Atyre që jua falni mëkatet, u falen, e atyre që nuk jua falni, nuk u falen.”. Kur prifti të zgjidh (zgjidhja) prej mëkateve tua, ti je me të vërtetë i falur nga Zoti. Prandaj nuk ka arsye për të dyshuar a të janë falur mëkatet apo jo. Në aplikacionin  #TmZotin mund t’i gjeni fjalët e zgjidhjes në shumë gjuhë.

Zoti dëshiron që ne ta dimë: nëse rrëfehemi me të vërtetë dhe me pendim, mëkatet tona falen. Për këtë arsye, ai u urdhëroi meshtarëve që të falin në emër të tij.
Urtësia e Kishës

Përse ekziston Sakramenti i Pajtimit pas Pagëzimit?

Meqënëse jeta e re në hirin e marrë në Pagëzim, nuk e ka asgjësuar dobësinë e natyrës njerëzore dhe as prirjen për kah mëkati (d.m.th. lakminë), Krishti e ka themeluar këtë Sakrament për kthimin e të pagëzuarve, të cilët janë larguar prej Tij me mëkat. [KKKP 297]

Kush është mbarështuesi i këtij sakramenti?

Krishti, shërbesën e pajtimit ua ka besuar Apostujve të Vet, pasardhësve të tyre ipeshkvijve dhe meshtarëve, bashkëpunëtorë të tyre, të cilët për këtë arsye bëhen mjete të zemërdhembshurisë dhe të drejtësisë së Hyjit. Pushtetin e faljes së mëkateve ata e ushtrojnë në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. [KKKP 307]

What names are there for the sacrament of Penance?

The sacrament of Penance is also called the sacrament of Reconciliation, of forgiveness, of conversion, or of confession. [Youcat 225]

But we have Baptism, which reconciles us with God; why then do we need a special sacrament of Reconciliation?

Baptism does snatch us from the power of sin and death and brings us into the new life of the children of God, but it does not free us from human weakness and the inclination to sin. That is why we need a place where we can be reconciled with God again and again. That place is confession.

It does not seem like a modern thing to go to confession; it can be difficult and may cost a great deal of effort at first. But it is one of the greatest graces that we can receive again and again in our life—it truly renews the soul, completely unburdens it, leaving it without the debts of the past, accepted in love, and equipped with new strength. God is merciful, and he desires nothing more earnestly than for us, too, to lay claim to his mercy. Someone who has gone to confession turns a clean, new page in the book of his life. [Youcat 226]

Who instituted the sacrament of Penance?

Jesus himself instituted the sacrament of Penance when he showed himself to his apostles on Easter day and commanded them, “Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained” (Jn 20:22a–23).

Nowhere did Jesus express more beautifully what happens in the sacrament of Penance than in the parable of the Prodigal son: We go astray, we are lost and can no longer hope. Yet our Father waits for us with great, indeed, infinite longing; he forgives us when we come back; he takes us in again, forgives our sins. Jesus himself forgave the sins of many individuals; it was more important to him than working miracles. He regarded this as the great sign of the dawning of the kingdom of God, in which all wounds are healed and all tears are wiped away. Jesus forgave sins in the power of the Holy Spirit, and he handed that power on to his apostles. We fall into the arms of our heavenly Father when we go to a priest and confess. [Youcat 227]

Who can forgive sins?

God alone can forgive sins. Jesus could say “Your sins are forgiven” (Mk 2:5) only because he is the Son of God. And priests can forgive sins in Jesus’ place only because Jesus has given them that authority.

Many people say, “I can go directly to God; why do I need a priest?” God, though, wants it otherwise. We rationalize our sins away and like to sweep things under the rug. That is why God wants us to tell our sins and to acknowledge them in a personal encounter. Therefore, the following words from the Gospel are true of priests: “If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained” (Jn 20:23). [Youcat 228]

What sins must be confessed?

Under normal circumstances, all serious sins that one remembers after making a thorough examination of conscience and that have not yet been confessed can be forgiven only in individual sacramental confession.

Of course there will be reluctance before making a confession. Overcoming it is the first step toward interior healing. Often it helps to think that even the Pope has to have the courage to confess his failings and weaknesses to another priest—and thereby to God. Only in life-or-death emergencies (for instance, during an airstrike in wartime or on other occasions when a group of people are in danger of death) can a priest administer “general absolution” to a group of people without the personal confession of sins beforehand. However, afterwards, one must confess serious sins in a personal confession at the first opportunity. [Youcat 233]

Can I make a confession even if I have not committed any serious sins?

Confession is a great gift of healing that brings about closer union with the Lord, even if, strictly speaking, you do not have to go to confession.

In Taizé, at Catholic conferences, at World Youth Day celebrations – everywhere, you see young people being reconciled with God. Christians who take seriously their decision to follow Jesus seek the joy that comes from a radical new beginning with God. Even the saints went to confession regularly, if possible. They needed it in order to grow in humility and charity, so as to allow themselves to be touched by God’s healing light even in the inmost recesses of their souls. [Youcat 235]

May a priest later repeat something he has learned in confession?

No. Under no circumstances. The secrecy of the confessional is absolute. Any priest who would tell another person something he had learned in the confessional would be excommunicated. Even to the police, the priest cannot say or suggest anything.

There is hardly anything that priests take more seriously than the seal of the confessional. There are priests who have suffered torture for it and have gone to their deaths. Therefore, you can speak candidly and unreservedly to a priest and confide in him with great peace of mind, because his only job at that moment is to be entirely “the ear of God”. [Youcat 238]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Shikoni që mëkatet falen nëpërmjet Shpirtit Shenjt. Por njerëzit përdorin shërbesën e tyre për faljen e mëkateve, ata nuk ushtrojnë të drejtën e asnjë fuqie që kanë. Sepse i falin mëkatet jo në emrin e tyre, por në atë të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit Shenjt. Ata kërkojnë, Hyji jep, shërbimi është i njeriut, dhurata është e Fuqisë së tejetlartë . [Shën Ambrozi, Mbi Shpirtin Shenjt, Bk. 3, Kapitulli 18 (ML 16, 808)] 

Mos lejoni që askush, qoftë nga mëkatet apo vitet, të vonohet në ardhjen e tij për ta fituar shëlbimin . Për atë që mbetet ende në këtë botë, asnjë pendesë nuk është vonë. Afrimi ndaj faljes së Hyjit është i hapur dhe për ata që kërkojnë dhe kuptojnë të vërtetën, hyrja është e lehtë ... Falja i jepet atij që rrëfehet dhe atij që beson se falja shëlbuese pranohet  nga mirësia e Hyjit. Shën Çipriani, Dhimitrit, Kapitulli 25 (ML 4, 563)]