All Questions
prev
Předchozí:2.20 Co se změnilo s císařem Konstantinem?
next
Následující:2.22 Co je to církevní koncil?

2.21 Jaké bylo uspořádání prvotní církve?

Římané, koncily a církevní otcové

Během prvního století po Kristu hlásali apoštolové a další Ježíšovi učedníci jeho zvěst v mnohých městech Středního východu a jižní Evropy. Prvními vedoucími osobnostmi místních komunit byli apoštolové. Jejich následovníci jsou biskupové.

Apoštolové a pak biskupové svěřovali péči o menší církevní společenství tzv. presbyterům (řecké slovo „presbyteros“ znamená „starší“). Jejich posláním bylo pečovat o věřící, tak jak to konají i dnešní kněží. Důležité poslání zejména v péči o potřebné měli jáhnové. I ostatní věřící měli své úkoly ve společenství (1 Kor 12,28) 1 Kor 12,28: Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. . Stejně tak i dnes vedou církev biskupové jako nástupci apoštolů, kterým pomáhají kněží a jáhni. Na životě církve se rozmanitými způsoby samozřejmě podílí velký počet věřících z řad laiků.

Církev se od začátku skládala z věřících, které vedli apoštolové a později biskupové. Každý měl ve společenství svou úlohu.
Co k tomu říkají církevní otcové

Vybízím vás, abyste se snažili všechno dělat podle Božího řádu. Biskupové mají prvenství podle vzoru Božího, kněží podle vzoru apoštolského sboru a jáhnům (kteří jsou mi tak drazí) byla svěřena služba Ježíše Krista, jenž je od věčnosti s Otcem a v posledních časech se nám zjevil. [Sv. Ignác z Antiochie, List Magnesijským, kap. 6 (MG 5, 668)]