All Questions
prev
Ankstesnis:3.48 Ar Jėzus iš tiesų yra Eucharistijoje? Kas yra konsekracija?
next
Kitas:3.50 Kodėl Šventųjų Mišių pabaigoje esame išsiunčiami?

3.49 Ar bet kas gali priimti Komuniją?

Eucharistija

Žodis „Komunija“ pažodžiui reiškia tapimą viena su Jėzumi. Jis norėjo, kad Bažnyčia, kurią pats įsteigė , būtų su Juo labai glaudžiai susijusi. Pasidalijimai tarp krikščionių yra apverktini. Kol nesudarome vienos Bažnyčios  negalime priimti Eucharistijos kartu su visais krikščionimis.

Visi yra kviečiami dalyvauti Eucharistijos šventime, tačiau katalikas, prieš eidamas priimti Komunijos, maldoje savęs paklausia, ar jis gali ramia sąžine tai padaryti. Pavyzdžiui, tas, kuris padarė rimtų nuodėmių, pirmiausia paprašys Jėzaus atleidimo. Gali priimti Komuniją, tik jeigu gyveni vienybėje su Katalikų Bažnyčia . #TwGOD programėlėje rasi norminius Mišių tekstus daugeliu kalbų. 

Kol krikščionys pasidalinę, tik katalikai gali priimti Komuniją Šventųjų Mišių metu ir jie turi būti malonės būklėje.
Bažnyčios išmintis

Kada galima teikti šventąją Komuniją kitiems krikščionims?

Katalikų tarnautojai teisėtai teikia šventąją Komuniją Rytų Bažnyčių nariams, nesantiems visiškoje bendrystėje su Katalikų Bažnyčia, bet prašantiems jos savo noru ir su deramu nusiteikimu. Kitų bažnytinių bendruomenių nariams katalikų tarnautojai teisėtai teikia šventąją Komuniją tada, kai šie dėl svarbių priežasčių jos prašo savo noru, yra deramai nusiteikę ir išpažįsta tikį šiuo sakramentu kaip katalikai. [KBKS 293]

Kaip turiu būti pasirengęs priimti šv. Eucharistiją?

Kad galėtum priimti šv. Eucharistiją, turi būti katalikas. Žinodamas, kad esi sunkiai nusidėjęs, turi atlikti išpažintį ir prieš eidamas prie altoriaus susitaikinti su savo artimu.

Dar visai neseniai buvo įprasta mažiausiai tris valandas iki šv. Mišių nieko nevalgyti ir taip pasirengti susitikti su Kristumi Šv. Komunijoje. Dabar Bažnyčia rekomenduoja mažiausiai vieną valandą nevalgyti. Kitas pagarbos ženklas yra šventinis drabužis – juk einame pasimatyti su pasaulio Viešpačiu. [Youcat 220]

Ar Eucharistija gali būti dalijama ir krikščionims nekatalikams?

Šv. Komunija – tai Kristaus Kūno vienybės išraiška. Katalikų Bažnyčiai priklauso joje pakrikštytasis, išpažįstantis jos tikėjimą ir gyvenantis vienybėje su ja. Būtų prieštara, jei Bažnyčia kviestų priimti Šv. Komuniją žmones, kurie (dar) nepritaria jos tikėjimui ir gyvenimo būdui. Tokiu atveju nukentėtų Eucharistijos ženklo tikėtinumas.

Pavieniai ortodoksai gali prašyti Šv. Komunijos katalikų pamaldose, nes jie pritaria eucharistiniam Katalikų Bažnyčios tikėjimui, nors jų bendruomenė dar nėra visiškai susivienijusi su Katalikų Bažnyčia. Kitų krikščionių konfesijų nariams Šv. Komunija gali būti teikiama atskirais atvejais, kai yra tikrai būtina ir jei šie nariai besąlygiškai tiki Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Bendras katalikų ir evangelikų krikščionių Eucharistijos ar Šventos Vakarienės šventimas yra visų ekumeninių pastangų tikslas ir svajonė, tačiau jį paskubinti, kol nėra įgyvendinta Kristaus Kūno vienybė viename tikėjime ir vienoje Bažnyčioje, būtų apgaulinga ir todėl neleistina. Kitos ekumeninės pamaldos, kai kartu meldžiasi įvairių išpažinimų krikščionys, Katalikų Bažnyčios yra sveikinamos ir pageidaujamos. [Youcat 222]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Pagalvokite, kokie pasipiktinę jūs esate išdaviku ir tais, kurie Jį nukryžiavo. Taigi žiūrėkite, kad ir patys netaptumėte kalti Kristaus Kūnu ir Krauju. Jie atėmė visiškai švento Kūno gyvybę, bet jūs priimate Jį nešvaria siela po tokių didelių malonių. [Šv. Jonas Auksaburnis, Evangelijos pagal Matą homilijos, 82, 5 (MG 58, 743)]