All Questions
prev
Predchádzajúce:3.48 Je Ježiš naozaj prítomný v eucharistii? Čo je to konsekrácia?
next
Ďalej:3.50 Prečo sme na konci omše posielaní preč?

3.49 Môže Eucharistiu prijať každý?

Eucharistia

Slovo prijímanie znamená, že dovoľujeme Ježišovi vstúpiť do nášho života a splývame s ním v jedno; tvoríme spoločenstvo (lat. communio). Želal si, aby Cirkev, ktorú založil on sám bola s ním úzko spojená. Rozdelenie medzi kresťanmi je naozaj poľutovaniahodné. Až dovtedy, kým nebudeme tvoriť jedinú Cirkev, nemôžeme prijímať Eucharistiu spolu s ostatnými kresťanmi.

Každý je na slávení Eucharistie vítaný, no predtým, než katolík pristúpi ku svätému prijímaniu, mal by sa sám seba spytovať, či tak môže urobiť s čistým svedomím. Ak sa niekto napríklad vážne prehrešil, najprv by mal požiadať Ježiša o odpustenie. Ku svätému prijímaniu môžeš pristúpiť iba vtedy, ak žiješ v jednote s Katolíckou cirkvou. V aplikácii #TwGOD nájdeš texty svätej omše v mnohých jazykoch.

Kým sú kresťania rozdelení, iba katolíci môžu pri svätej omši pristupovať ku svätému prijímaniu. Musia byť v stave milosti.
Múdrosť Cirkvi

Kedy je možné vysluhovať sväté prijímanie iným kresťanom?

Katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sväté prijímanie členom východných cirkví, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, keď oň dobrovoľne požiadajú a sú náležite disponovaní. Ak ide o členov iných cirkevných spoločenstiev, katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sväté prijímanie tým veriacim, ktorí v prípade vážnej potreby dobrovoľne o to požiadajú, sú náležite disponovaní a vyznávajú katolícku vieru vzhľadom na túto sviatosť. [KKKC 293]

Ako sa mám pripraviť, aby som mohol pristúpiť k svätému prijímaniu?

Kto chce prijať sväté prijímanie, musí byť katolík. Ak si je vedomý ťažkého hriechu, musí sa predtým vyspovedať. Skôr ako pristúpi k oltáru, mal by sa zmieriť s blížnymi.

Ešte pred niekoľkými rokmi bola bežná prax, že sa pred svätou omšou minimálne tri hodiny nič nejedlo; ľudia sa tak chceli pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní. Dnes Cirkev predpisuje zachovať hodinu pôstu pred svätým prijímaním. Iným znakom úcty je pekné oblečenie – veď napokon ideme na stretnutie s Pánom sveta. [Youcat 220]

Môže sa Eucharistia podávať aj nekatolíckym kresťanom?

Sväté prijímanie je vyjadrením jednoty Kristovho tela. Do Katolíckej cirkvi patrí ten, kto je v nej pokrstený, kto vyznáva jej vieru a kto s ňou žije v jednote. Došlo by k rozporu, keby Cirkev pozývala na sväté prijímanie ľudí, ktorí sa (zatiaľ) nepodieľajú na jej viere a živote. Utrpela by tak vierohodnosť znaku Eucharistie.   

Jednotliví pravoslávni kresťania môžu požiadať o podanie svätého prijímania pri katolíckej bohoslužbe, pretože vyznávajú eucharistickú vieru Katolíckej cirkvi, i keď ich spoločenstvo ešte nežije v plnej jednote s Katolíckou cirkvou. Členovia iných kresťanských vyznaní môžu v jednotlivých prípadoch pristúpiť k svätému prijímaniu vtedy, keď sa ocitnú v stave ohrozenia alebo núdze a keď dotyčný preukáže plnú vieru v sviatostnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii. Ekumenické bohoslužby, na ktorých sa spoločne modlia kresťania rozličných vyznaní, sú dobrou iniciatívou a zo strany Katolíckej cirkvi sú nanajvýš žiaduce. [Youcat 222]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Uvážte, ako vás pobúril zradca, tí, ktorí ho ukrižovali. Buďte teda bdelí, aby ste sa tiež neprevinili telom a krvou Krista. Zavraždili presväté telo, ale vy ho prijímate s nečistou dušou, po všetkých dobrodeniach. [sv. Ján Chryzostom, Homílie o sv. Matúšovi, 3,4 (PG 63,30)]