Alle Tweets
prev
Vorige:3.48 Is Jezus echt aanwezig in de Eucharistie? Wat is de consecratie?
next
Volgende:3.50 Waarom worden we weggestuurd aan het einde van de Mis?

3.49 Kan iedereen de communie ontvangen?

Eucharistie

Het woord ‘communie’ betekent letterlijk ‘één zijn met’ Jezus. Jezus wilde dat de Kerk, die Hij zelf instelde, heel nauw met Hemzelf verbonden zou zijn. De scheiding tussen de christenen is heel erg triest: zolang we niet samen één Kerk kunnen vormen, kunnen we nog niet met alle christenen samen de Eucharistie ontvangen.

Iedereen is welkom om de Eucharistie mee te vieren, maar voordat een katholiek naar voren komt om de communie te ontvangen, vraagt hij zich in gebed af of hij dat in geweten kan doen. Bijvoorbeeld, iemand die grote zonden op zijn geweten heeft, zal eerst Jezus’ vergeving vragen. Je kunt alleen de communie ontvangen als je in eenheid met de Kerk leeft. In de #TwGOD app vind je de teksten van de Mis in allerlei talen.

Zolang de christenen verdeeld zijn, kunnen alleen katholieken die goed zijn voorbereid en in staat van genade zijn, de communie ontvangen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wanneer is het mogelijk de heilige communie toe te dienen aan andere christenen?

De katholieke bedienaars dienen geoorloofd de heilige communie toe aan degenen die tot de oosterse Kerken behoren welke niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk staan, wanneer deze er uit zichzelf om vragen en er de juiste gesteltenis voor bezitten. Wat de leden van de andere kerkelijke gemeenschappen betreft, dienen katholieke bedienaren geoorloofd de heilige communie toe aan die christenen die, bij een ernstige noodsituatie, er uit zichzelf om vragen, er de juiste gesteltenis voor bezitten, en blijk geven van het katholiek geloof ten aanzien van het Sacrament. [CCKK 293]

Hoe moet ik voorbereid zijn om de heilige eucharistie te kunnen ontvangen?

Wie de Heilige Eucharistie wil ontvangen, moet katholiek zijn. Als hij zich ervan bewust is dat hij een zware zonde heeft begaan, dan moet hij eerst hebben gebiecht. Voordat je naar het altaar gaat, moet je je met je naasten verzoenen.

Tot voor enkele jaren was het normaal om minstens drie uur voor de Eucharistieviering niets te eten; zo bereidde men zich voor op de ontmoeting met Christus in de Communie. Tegenwoordig adviseert de Kerk minstens één uur nuchterheid. Een ander teken van eerbied is goed gekozen, schone kleding – we hebben tenslotte een rendez-vous met de Heer van de wereld. [Youcat 220]

Mag de Eucharistie ook aan niet-katholieke Christenen worden bediend?

De Heilige Communie is een uiting van de eenheid van het lichaam van Christus. Tot de katholieke Kerk behoort wie in haar gedoopt is, haar geloof deelt en in eenheid met haar leeft. Het zou tegenstrijdig zijn als de kerk mensen die het geloof en leven van de Kerk (nog) niet delen, tot de Communie zou nodigen. De geloofwaardigheid van het teken van de Eucharistie zou schade leiden.

Individuele orthodoxe Christenen kunnen in een katholieke Kerk verzoeken om de Heilige Communie te ontvangen, omdat zij delen in het eucharistische geloof van de katholieke Kerk, ook al leeft hun gemeenschap nog niet in volle eenheid met de katholieke Kerk. Bij leden van andere christelijke confessies mag de Heilige Communie worden bediend in noodgevallen waar bij de betrokken persoon sprake is van een vol geloof in de eucharistische tegenwoordigheid. Gemeenschappelijke eucharistie/avondmaalsvieringen van katholieke en protestantse Christenen zijn het doel en het verlangen van alle oecumenische inspanningen, maar erop vooruitlopen zonder dat de realiteit van het lichaam van Christus in één geloof en in de ene Kerk is hersteld, is verkeerd en daarom niet geoorloofd. Andere oecumenische erediensten waarin Christenen van verschillende confessies samen bidden, zijn goed en ook door de katholieke Kerk gewenst. [Youcat 222]