Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.48 A është Jezusi me të vërtetë i pranishëm në Eukaristi? Çka është Shugurimi?
next
Tjetra:3.50 Pse na jepet dërgimi në fund të Meshës?

3.49 A mund ta marrë çdokush Kungimin?

Eukaristia

Fjala "kungim" do të thotë fjalë për fjalë të bëhesh një me Jezusin. Ai donte që Kisha, të cilën ai vetë e themeloi, të ishte shumë e lidhur me të. Ndarjet midis të krishterëve janë për të të ardhur keq. Për sa kohë që ne nuk formojmë një Kishë të vetme, ne nuk mund të marrim Eukaristinë së bashku me të gjithë të krishterët.
Të gjithë janë të mirëpritur të marrin pjesë në kremtimin e Eukaristisë, por para se një katolik të paraqitet për të marrë kungimin ai pyet veten me lutje nëse mund ta bëjë këtë me ndërgjegje të pastër. Për shembull, dikush që ka bërë mëkate të rënda së pari do t'i kërkojë Jezusit falje. Mund të merrni kungimin vetëm nëse jetoni në bashkim me Kishën Katolike. Në aplikacionin #TwGOD [>The app] do të gjeni tekstet standarde të meshës në shumë gjuhë.

Përderisa të krishterët janë të ndarë, vetëm katolikët mund ta marrin kungimin gjatë Meshës dhe duhet të jenë në gjendje hiri.
Urtësia e Kishës

Kur është e mundur që t’u jepet Kungimi i shenjtë të krishterëve të tjerë?

Mbarështuesit katolikë ua japin në mënyrë të lejueshme Kungimin e shenjtë anëtarëve të Kishave Lindore, që nuk e kanë bashkësinë e plotë më Kishën katolike, në rast se këta e kërkojnë spontanisht dhe janë të gatshëm për ta marrë atë. Për anëtarët e Bashkësive të tjera kishtare, mbarështuesit katolikë ua japin në mënyrë të lejueshme Kungimin e shenjtë besimtarëve, që në prani të një nevoje të rëndë e kërkojnë spontanisht, janë të gatshëm dhe shfaqin besimin katolik rreth Sakramentit. [KKKP 293]

What sort of preparation do I need in order to be able to receive Holy Eucharist?

Someone who would like to receive Holy Eucharist must be Catholic. If he has a serious sin on his conscience, he must first make a confession. Before approaching the altar, one should be reconciled with his neighbors.

Until a few years ago, the practice was to eat nothing for at least three hours before Mass; that was how people prepared to encounter Christ in Holy Communion. Today the Church requires at least one hour of fasting. Another sign of reverence is to wear one’s finest clothing—after all, we have a rendezvous with the lord of the world. [Youcat 220]

May the Eucharist be administered to non-Catholic Christians also?

Holy Communion is the expression of the unity of the Body of Christ. To belong to the Catholic Church, one must be baptized in her, share her faith, and live in union with her. It would be a contradiction if the Church were to invite to Communion people who do not (yet) share the faith and life of  the Church. It would damage the credibility of  the sign of the Eucharist.

Individual Orthodox Christians may ask to receive Holy Communion at a Catholic liturgy, because they share the eucharistic faith of the Catholic Church, although their Church is not yet in full communion with the Catholic Church. In the case of members of other Christian “ecclesial communities” or denominations, Holy Communion may be administered to an individual if there is a grave necessity and evidence of faith in the real Presence in the Eucharist. Joint celebrations of the eucharist / lord’s supper by Catholics and Protestants are the goal and the wish of all ecumenical  efforts; to anticipate them, however, without having established the reality of the Body of Christ in one faith and in the one Church is dishonest and therefore not allowed. Other ecumenical liturgies, in which Christians of various denominations pray together, are good and
are also desired by the Catholic Church. [Youcat 222]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Merrni parasysh sa të indinjuar jeni kundër tradhtarit, kundër atyre që e kryqëzuan. Shikoni, pra, që të mos bëheni edhe ju vetë fajtorë për trupin dhe gjakun e Krishtit. Ata e therën trupin e shenjtë, por ju e merrni atë me një shpirt të ndyrë pas përfitimesh kaq të mëdha. [Shën Gjon Krizostomi  Homelitë e Shën Mateut , 82: 5 (MG 58, 743)]